Operácie

Senzorové systémy CIM

Z SensorWiki

Verzia z 07:40, 1. jún 2015, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Hodnotenie)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Odkaz na AIS:Dotazník

Prosím, pomôžte skvalitniť výučbu tohto predmetu:

Skúška

SS CIM Hodnotenie2015.png


Informácia pre študentov riadneho i dištančného štúdia:

Riadny termín 29. 5. 2015 o 9:00 v D-519

Na skúške smiete používať akékoľvek svoje písomné materiály (prednášky, cvičenia, knihy,...). Zakázané je pripojenie na internet a komunikácia s inými osobami. Skúška slúži na overenie vašich znalostí. Pokus o podvod bude potrestaný okamžitým vylúčením zo skúšky a prepadnutím termínu.


Obsahom skúšky bude:

 • príklady na výpočty magnetických obvodov, kapacitných a odporových snímačov, fotoelektrických snímačov atď.
 • princípy senzorov jednotlivých veličin (obrázok, stručné vysvetlenie) - aj z čítania na doma.
 • niekoľko otázok s výberom správnej možnosti (a,b,c,d)

Skúšku budete písať 60 minút. Opravovať sa bude bezprostredne po písomke, môžete počkať na výsledok a prípadne ho na mieste konzultovať.

Prednášky

Prednášky budú vždy v piatok od 8:00 do 10:45 (s prestávkou) v miestnosti D-519.

Prednášajúci: Ing. Richard Balogh, PhD.

Prednáška

V stredu 25. 3. 2015 od 14:30 bude v CD-300 prednáška odborníkov z CERNu. Viac informácií...

V piatok 27. 3. 2015 bude riadna prednáška z predmetu SS CIM na ktorej privítame špecialistu na elektroniku a detektory v experimente Alice z CERNu.

Exkurzia I.

31. 3. 2015 sa cvičenia uskutočnia v priestoroch firmy MicroStep-MIS, Čavojského 1.

Stretneme sa buď 13:30 pred vchodom do firmy alebo spoločný odchod spred FEI Blok A o 13:00, ďalej električkou č. 4 s odchodom 13:13 zo zástavky Botanická záhrada.

Účasť je povinná, so sebou USB kľuč na namerané data, zošit a pero.

Prázdniny

Cvičenia 7. 4. 2015 nebudú - prázdniny.

Exkurzia II.

14. 4. 2015 sa cvičenia uskutočnia v priestoroch firmy ME Inspection, Údernícka 11.

Stretneme sa buď 13:20 na konečnej autobusu č.80 v Petržalke alebo spoločný odchod 13:00 na zastávke ZOO autobusom č. 192 na Einsteinovej prechod na opačnú strany a prestup na č. 80 až na konečnú Údernícka - kúpalisko.

Účasť je povinná, so sebou USB kľuč na namerané data, zošit a pero.

Prednášky LS 2015

Slajdy z prednášok
Archív prednášok z roku 2012

 1. Magnetické princípy
 2. Optické princípy
 3. Akustické systémy
 4. Snímanie v priestore
 5. Snímanie polohy
 6. Proximitné snímače
 7. Snímanie mechanických veličín
 8. Analýza prostredia 1
 9. Analýza prostredia 2
 10. Operačné zosilňovače: vlastnosti
 11. Operačné zosilňovače: aplikácie
 12. Napájacie zdroje

Cvičenia

Cvičenia sú v utorok od 13:00 hod v D-519 (D-520).

Cvičiaci: Ing. Juraj Kostroš

 • 17. 2. Bezpečnosť práce. Výpočty magnetických obvodov.
 • 24. 2. Výpočty magnetických obvodov II. Výpočty optických obvodov.
 • 03. 3. cvičenie odpadlo
 • 10. 3. Výpočty kapacitných obvodov.

Archív návodov na cvičenia

Hodnotenie

 • Za prácu na cvičeniach (aktivita, referáty) 20 b.
 • Semestrálny projekt 25 b.
 • Skúška (písomná) 55 b.


SS CIM Hodnotenie2015.png

Literatúra

Čítanie na doma

 • Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed., Springer, 2010:
  • Hallov jav (d.ú. str. 103)
  • Siebeckov jav (d.ú. str. 106)
  • Peltierov jav (d.ú. str. 111)

Opakovanie:

 • Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed., Springer, 2010:
  • Snímače tlaku (d.ú. str. 375 - 397)
   • Piezorezistívny jav (d.ú. str. 381)
  • Snímače prietoku (d.ú. str. 399 - 429)
  • Snímače teploty (d.ú. str. 519 - 567)

Z čítania na doma bude otázka na skúške!

Semestrálne zadanie

Vybranú tému treba spracovať písomne v rozsahu min. 4 strán a odprezentovať v rámci prednášok cca 10 minút. Témy si vyberajte priebežne, aby sme si stihli vypočuť každého a aby témy nadväzovali na prednášanú látku. Témy budú postupne pribúdať. Ak si vyberiete, oznámte to prednášajúcemu, aby nevznikli kolízie.

 1. Zmyslové orgány: hmat
 2. Zmyslové orgány: čuch a chuť
 3. Supravodivosť a magnetizmus, vysokoteplotná sv.
 4. Biele LED - technológie, parametre, princípy
 5. Povrchová akustická vlna -- princíp, využitie, komerčné aplikácie. Vybrať nejaký senzor.
 6. Snímače čiarového kódu -- princíp metódy, význam jednotlivých pozícií. Zariadenia a metódy zápisu čiarového kódu. Zariadenia na čítanie kódu, fyzikálny princíp, prehľad možností pre stacionárne a „príručné“ čítačky.
 7. Snímanie polohy (dĺžok) väčších rozsahov, rádove [m]. Využitie princípov optických (laserových), indukčných, ultrazvukových, magnetických. Obmedzenia, poruchové vplyvy, presnosť, spoľahlivosť.
 8. Snímanie priestoru IR žiarením. Zdroje, snímače, typy zariadení. Aktívne a pasívne systémy. Registrujúce (poplašné) zariadenia. Snímanie objektov, pohybu objektov.
 9. Snímanie priestoru IR žiarením 2. Infračervené kamery. Konštrukcie, typy citlivých elementov, pracovné vlnové dĺžky, optika. Teplotný profil, termovízia. Priradenie pseudofarieb.
 10. Analýza prostredia, zisťovanie zloženia plynov. Možnosti zisťovania známych zložiek plynov v zmesi. Možnosti zistenia celkového zloženia plynnej vzorky. Prehľad metód, ich vhodnosť, výhody, nevýhody, obmedzenia, poruchové vplyvy, presnosť, spoľahlivosť, odôvodnenosť a ekonomika nasadenia.
 11. Snímače farby. Princíp činnosti, poruchové veličiny, využitie.
 12. CCD senzory. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 13. CMOS senzory. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 14. Infrasenzory. Princíp, využitie - termokamery. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 15. Stabilizácia obrazu.
 16. Technológia sheet-of-light
 17. PIR senzory
 18. Gyroskopické senzory
 19. MEMS Senzory iné ako akcelerometre
 20. Lambda sonda
 21. Elektronická ochrana tovarov
 22. Kinect
 23. ...
 • Vítané sú aj vlastné námety súvisiace s témou.

Hodnotí sa zvlášť prezentácia (vystupovanie, koncepcia, slajdy, ukážky - 10b) a zvlášť písomné spracovanie (úplnosť informácie, použité zdroje a ich citovanie, úprava -- 15b).

Dištančné štúdium

Študenti v dištančej forme štúdia sa zúčastnia skúšky v rovnakom termíne a bude rovnako hodnotená ako u študentov denného štúdia.


Domáce úlohy do 27. 3. 2015 (8 bodov)

 1. Rozbor jedného senzorového systému podľa vlastného výberu (1-2 x A4, meraná veličina, vstupný a výstupný rozsah, technické a metrologické parametre, prevodová charakteristika, dynamické vlastnosti, prechodová alebo frekvenčná charakteristika, spracovanie signálu, poruchové veličiny, fotografia snímača).
 2. Vypočítať príklady
  1. Výpočty fotoelektrických obvodov
  2. Výpočet chyby ultrazvukového snímača vzdialenosti
  3. Analýza kapacitného snímača hladiny Rozmery, ktoré v zadaní chýbajú: H = 320 mm, r1 = 0,80 mm, r2 = 0,82 mm, r3 = 8,00 mm, Cp = 40 pF.

Odovzdať prosím vytlačené na stretnutí 27. 3. zároveň odovzdať elektronickú verziu mailom na balogh zavinac elf.stuba.sk


Domáce úlohy do 24. 4. (6 bodov)

 1. Navrhnite spôsob merania hrúbky valcovaného plechu. Použite triangulačný snímač vzdialenosti. Zamyslite sa nad možnosťou kompenzácie zmenou rozmerov v závislosti od teploty, vyriešte spôsob kalibrácie. Pri návrhu musíte brať do úvahy skutočnosť, že valcovaný plech sa nepohybuje v jednej rovine, ale pri prechode valcami kmitá a vibruje.
 2. Navrhnite (alebo nájdite v literatúre) obvod pre štvornásobenie výstupného signálu z inkrementálneho snímača otáčok a obvod pre detekciu smeru otáčania. Vysvetlite funkciu obvodu.
 3. Vypočítať príklady
  1. Výpočety potenciometrického snímača polohy (11.4. nová verzia)

Odovzdať prosím vytlačené na prednáške 2. 5. zároveň odovzdať elektronickú verziu mailom.


Domáce úlohy do 15. 5. (6 bodov)

 1. Navrhnite vhodný obvod s operačnými zosilňovačmi pre pripojenie mostíkového snímača k mikropočítaču s AD prevodníkom.

Obvod by mal zabezpečiť, aby výstup z odporového mostíka bol pripojiteľný k internému A-D prevodníku mikropočítača s referenčným napätím 2,5 V (t.j. rozsah 0-2,5 V). Mostík má byť napájaný zo zdroja referenčného napätia. Odporový mostík môže byť napr. Smartec SPD005G, Smartec SPD015G, Smartec SPD030G, Smartec SPD100G, Freescale MPX1000, Freescale MPX2000, Futek FBB300, SMDsensors S220, Vishay S5027 a pod. Môžete si vybrať aj vlastný snímač.

Návrh musí obsahovať výpočty pre všetky použité súčiastky, návrh napájacej časti, návrh zosilňovača a návrh anti-alias filtra pred A-D prevodníkom. Naviac môžete doplniť ochranné obvody.


Hodnotenie

Hodnotenie predmetu pozostáva z troch častí. Okrem písomnej skúšky na záver semestra musíte vypracovať semestrálny projekt (výber témy vyššie) a pravidelne odovzdávať domáce úlohy.

 • Semestrálny projekt 25 b. - min. 15 bodov
 • Domáce úlohy 20 b. - min. 15 bodov
 • Skúška (písomná) 55 b. - min. 28 bodovRelax

Meranie teploty plameňa sviečky

Teplota plameňa udávaná v literatúre je 1200 - 1500 stupňov. Jednoduché meranie termočlánkom na prvý pohľad odporuje tomuto údaju. Je teda teplota 900 alebo 1500 stupňov?

MeranieTeplotyPlamena.jpg

Vysvetlenie (doc. Valko):

Oba údaje sú správne. Hodnoty okolo 1500 C sa odvodzujú od bezkontaktných spektrografických meraní teploty plameňa a teplota sa vypočíta zo spektra (farby).

Tepelná kapacita spalných plynov je v porovnaní s odvodom tepla meradlom veľmi malá, preto teplota citlivého prvku (spoja termočlánku) bude určite nižšia ako teplota okolia.