Operácie

Základy počítačov: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Prednášky)
(Cvičenia)
Riadok 74: Riadok 74:
  
 
Viac informácií: [https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-intro-to-algebra/algebra-alternate-number-bases/v/number-systems-introduction Khan Academy]
 
Viac informácií: [https://www.khanacademy.org/math/algebra-home/alg-intro-to-algebra/algebra-alternate-number-bases/v/number-systems-introduction Khan Academy]
 +
 +
=== Cvičenie 3 ===
 +
 +
Teória: Logické obvody
 +
 +
Úlohy:
 +
# prihláste sa do AISu a vypracujte test
 +
# '''Analýza'''
 +
# ku schéme zapojenia vypracujte pravdivostnú tabuľku a určte funkciu
 +
# na schéme zapojenia určte hodnotu výstupu pre dané vstupy
 +
# doplňte do schémy zapojenia log. obvod tak, aby výstup mal požadovanú hodnotu
 +
# '''Syntéza'''
 +
# navrhnite obvod realizujúci funkciu danú tabuľkou alebo funkciou
 +
# '''Simulátor'''
 +
# na simulátore zostavte obvod a overte jeho funkciu podľa tabuľky
 +
# vytvorte model 1/2 adder pod+la prednášky
 +
# vytvorte model celej sčítačky
 +
# vytvorte model 4-bitovej sčítačky
 +
 +
# vyskúšajte logický obvod na doštičke?
 +
 +
 +
=== Cvičenie 4 ===
 +
 +
Teória: Sekvenčné obvody
 +
 +
Úlohy:
 +
# prihláste sa do AISu a vypracujte test
 +
# '''Analýza'''
 +
# ku schéme zapojenia vypracujte pravdivostnú tabuľku a určte funkciu
 +
# na schéme zapojenia určte hodnotu výstupu pre dané vstupy
 +
# '''Syntéza'''
 +
# navrhnite obvod realizujúci funkciu danú tabuľkou alebo funkciou
 +
# '''Simulátor'''
 +
# na simulátore zostavte obvod a overte jeho funkciu podľa tabuľky
 +
# vytvorte model deličky 2 a 4
 +
# vytvorte model 4-bitového počítadla
 +
# vytvorte model posuvného registra
 +
 +
# vyskúšajte logický obvod na doštičke?
  
 
== '''Domáce úlohy''' ==
 
== '''Domáce úlohy''' ==

Verzia zo dňa a času 23:04, 23. september 2017

     Voliteľnosť Povinný 
       Semester Zimný semester 
    Počet kreditov 6.00 
  Ukončenie predmetu Skúška 
      Prednáška 2.00 hod./tyždeň 
       Cvičenie 2.00 hod./tyždeň 
        Garant doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Pozri aj stránku predmetu v AISe.

Cieľ predmetu

Získať znalosti o základnej koncepcii číslicových počítačov a počítačových systémov. Pochopiť princípy hlavných podsystémov číslicových počítačov - procesor, vstupný a výstupný podsystém a pamäťový podsystém. Vedieť popísať štruktúry hlavných podsystémov číslicových počítačov a pracovať s nimi.


Prednášky

 • 22.09. Základy číslicových počítačov. Číslicový počítač s von Neumannovou a Harvardskou architektúrou. Klasifikácia počítačov. (slajdy)
  Zobrazenie informácie v počítači. Číslicové zobrazenie informácií. Údajové typy a ich zobrazenie. Číselné a znakové kódy. Základné aritmetické operácie - číselne sústavy. (slajdy)
 1. Procesory s architektúrou RISC a CISC. Typy pamätí. Správa a ochrana pamäti.
 2. Základná stavebné prvky procesora. Operačná a riadiaca časť procesora.
 3. Inštrukčný súbor. Typy inštrukcií. Formát inštrukcie. Inštrukcie - práca s pamäťovým systémom počítača. Spôsoby adresácie .
 4. Zbernice. Zbernicová architektúra počítača. Jednoprocesorové a viacprocesorové zbernice, arbitrácia prístupu. Multiplexovaná zbernica. Príklady štandardných zberníc.
 5. Vstupno-výstupných podsystém. I/O karty. Paralelný port. Vstup a výstup logických a číslicových hodnôt. A/D a D/A prevodníky. Riadiace počítače. Elektromagnetická kompatibilita.
 6. Prerušovací podsystém. Zdroje a obsluha prerušenia.
 7. Počítadlá a časovače. RTC.
 8. Sériové rozhranie. UART. I2C,...
 9. Grafika, grafické karty.
 10. Počítačové siete - charakteristika a ich rozdelenie. Sieťové médiá. Správa, rámec, paket.
 11. História. Generácie počítačov.
  --> Slajdy z prednášok.

Literatúra

Zoznam odporúčanej študijnej literatúry:

Internetové zdroje:

Cvičenia

Cvičenia prebiehajú v CPU (učebňa C-119).


Cvičenie 1

Teória: Číselné sústavy Príklady: Prevody medzi číselnými sústavami

Úlohy:

 1. prihlásiť sa na PC dočasným heslom a nájsť si v AISe mail s vlastným prihlasovacím menom a heslom.
 2. prihlásiť sa svojim menom a heslom
 3. vyskúšať si Eduroam meno a heslo
 4. nájdite si v AISe vstupný testík a vyplňte ho
 5. webstránka predmetu bude http://senzor.robotika.sk - prvá ikonka vľavo hore v tabuľke ZPOC
 6. Riešime príklady na prevody DEC-BIN-HEX-ASCII: Prevody medzi číselnými sústavami


Cvičenie 2

Teória: Aritmetické operácie v dvojkovej sústave

Úlohy:

 1. prihláste sa do AISu a vypracujte test
 2. počítame jednoduché príklady Aritmetika v dvojkovej sústave
 3. počítame príklady Kódy a kódovanie
 4. počítame príklady Zobrazenie čísel v počítači


Viac informácií: Khan Academy

Cvičenie 3

Teória: Logické obvody

Úlohy:

 1. prihláste sa do AISu a vypracujte test
 2. Analýza
 3. ku schéme zapojenia vypracujte pravdivostnú tabuľku a určte funkciu
 4. na schéme zapojenia určte hodnotu výstupu pre dané vstupy
 5. doplňte do schémy zapojenia log. obvod tak, aby výstup mal požadovanú hodnotu
 6. Syntéza
 7. navrhnite obvod realizujúci funkciu danú tabuľkou alebo funkciou
 8. Simulátor
 9. na simulátore zostavte obvod a overte jeho funkciu podľa tabuľky
 10. vytvorte model 1/2 adder pod+la prednášky
 11. vytvorte model celej sčítačky
 12. vytvorte model 4-bitovej sčítačky
 1. vyskúšajte logický obvod na doštičke?


Cvičenie 4

Teória: Sekvenčné obvody

Úlohy:

 1. prihláste sa do AISu a vypracujte test
 2. Analýza
 3. ku schéme zapojenia vypracujte pravdivostnú tabuľku a určte funkciu
 4. na schéme zapojenia určte hodnotu výstupu pre dané vstupy
 5. Syntéza
 6. navrhnite obvod realizujúci funkciu danú tabuľkou alebo funkciou
 7. Simulátor
 8. na simulátore zostavte obvod a overte jeho funkciu podľa tabuľky
 9. vytvorte model deličky 2 a 4
 10. vytvorte model 4-bitového počítadla
 11. vytvorte model posuvného registra
 1. vyskúšajte logický obvod na doštičke?

Domáce úlohy

1. Riešenie nasledovného problému vám pomôže udržať bdelosť aj na zvyšku cvičenia. Preveďte do hexadecimálnej sústavy 12648430DEC.

2. Vysvetlite, prečo programátori oslavujú vianoce už 30 októbra (pomôcka: preveďte 30 z osmičkovej - OCT do desiatkovej sústavy - DEC).

3. Pre adresovanie počítačov v siet internet sa používa IPv6 adresa, ktorá pozostáva z 8 skupín štvorciferných hexadecimálnych číslic oddelených dvojbodkami, napríklad

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Sledovaním sieťovej komunikácie na podozrivom počítači pomocou binárneho analyzátora sme zistili, že najčastejšie komunikuje s nasledovným serverom

0010 1010 0000 0011 : 0010 1000 1000 0000 : 0010 0001 0011 0000 : 1100 1111 0000 0101 : 1111 1010 1100 1110 : 1011 0000 0000 1100 : 0000 0000 0000 0000 : 0000 0000 0000 0000

Preveďte binárny tvar na hexadecimálny a pomocou služby https://ipinfo.io/ zistite, s kým vlastník počítača komunikoval.


4. V ktorej sústave je toto pravda?

a) 10 + 11 = 101

b) 10 + 11 = 21


5. Bonus za 2 body pre prvé riešenie tejto úlohy:

Jedna z prvých expedícií na Mars tam našla zvyšky civilizácie. Z rozličných artefaktov a obrázkov, ktoré tam našli, si vedci odvodili, že tvory, ktoré tu žili mali podobu štvornohých bytostí s jedným chápadlom, ktoré sa na konci rozvetvovalo na nezistený počet "prstov." Po ďalších hľadaniach a čiastočnej analýze marťasnkého písma boli prieskumníci schopní preložiť marťanskú matematiku. Našli nasledujúcu rovnicu:

5x2 - 50x + 125 = 0 

pri ktorej boli ako riešenia uvedené x = 5 a x = 8. Prvý výsledok sa zdá byť správny, ale druhý nie. Medzi vedcami bol aj jeden, ktorý našiel dôkazy o tom, že Marťania sa ku svojmu číselnému systému dostali postupne veľmi podobne ako aj my. Čo myslíte, koľko prstov mali Marťania? (Z Bent z Tau Beta Pi , Február 1956).Podmienky absolvovania predmetu

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky
 2. Získanie zápočtu z cvičení
 3. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Podmienky na udelenie zápočtu:

 • absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
 • vypracovanie všetkých testíkov aspoň na polovicu bodov

Prácu študenta kontroluje a zápočty udeľuje cvičiaci daného krúžku.Kontakty

Za menom je uvedené pracovisko, miestnosť a konzultačné hodiny. Zamestnanci STU majú e-mailové adresy v tvare meno.priezvisko@stuba.sk

Vyučujúci:

 • Ing. Richard Balogh, PhD. (UAMT, D-110, piatok 12:00 - 13:00)
 • Ing. Štefan Chamraz, PhD. (UAMT, D-108, štvrtok 15:00 - 16:00)
 • Ing. Igor Belai, PhD. (UAMT, D-126, streda 13:00 - 14:00)
 • Ing. Ján Cigánek, PhD. (UAMT, D-104, piatok 12:00 - 13:00)


RozvrhHodin.png