Operácie

Porada 2009-10-06

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 6.10.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
  • Členovia tímu: Bc. Peter Mihál, Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

1. Určovanie polohy robota v hracej ploche nebudeme realizovať. Realizovať sa bude iba odhad polohy Homebase robota. Na jej určenie použijeme buď kompas alebo kameru, prípadne ich kombináciu. Senzory použijeme na detekciu prekážky.

2. Peter Mihál začal s realizáciu 3D návrhu robota.

3. Úlohu vyhotovenia podkladov s LED diódami si zobral na zodpovednosť Michal Beňo.


Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnicia: Porada 2009-10-05.

1. Po rozhovore s pedagógom sme zistili, že presné určovanie polohy robota v hracej ploche za použitia senzorov alebo iných dostupných prostriedkov je obtiažne. Spoločne sme sa dohodli, že budeme realizovať iba odhad polohy Homebase za použitia kompasu alebo kamery, prípadne kombinácií týchto zariadení. Neuvažujeme ani s použitím GPS. Predbežne sme sa dohodli na použití ultrasonických alebo iných dostupných senzorov na detekciu prekážky.

2. Po prehodnotení pripomienok k dizajnu robota sme sa rozhodli, že robot nebude na krajoch hranatý ale oblý. Dôvodom nášho rozhodnutia je fakt, že hranatý robot bude mať problémy pri pohybe pri stenách alebo v rohoch hracej plochy, mohol by sa zaseknúť, prípadne by bol obmedzený v pohybe svojím hranatým tvarom.

3. Prehodnotili sme návrh podkladov pre LED diódy. Rozhodli sme sa pre realizáciu 2 podkladov pre LED diódy. Na týchto podkladoch budú umiestnené 2, prípadne viac LED diód. Napájanie diód bude buď z externej batérie alebo z USB notebooku.

4. Dohodli sme sa, že pre potreby rozoznávania farieb otestujeme aj color senzor. Ak testy dopadnú úspešne, tak by tento senzor nahradil USB kameru, ktorá slúži na rozoznávanie farieb. Uvažujeme aj nad možnosťou použitia ich kombinácie pre rozoznávanie farieb pukov.

5. Uvažujeme nad rozoznávaním objektov zo zosnímaného 2D obrazu USB web kamerou. Jozef Škultéty dostal za úlohu naštudovať princíp rozoznávania objektov z 2D obrazu. V prípade, ak sa mu podarí naštudovať tento princíp, tak sa pokúsi vytvoriť program pre rozoznávania objektov z 2D obrazu.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Otestovať Color Senzor

StatusOK.png Z: Maláč T: 20.10.2009

2. Prepracovať 2D návrh konštrukcie robota do 3D podoby

StatusOK.png Z: Mihál T: 20.10.2009

3. Vyhotoviť 2 podklady s otvorom pre LED diódy s napájaním.

StatusOK.png Z: Beňo T: 20.10.2009

4. Pokúsiť sa naštudovať princíp rozoznávania objektov z 2D obrazu. V prípade dostatočných podkladov sa pokúsiť realizovať program na rozoznávanie objektov z 2D obrazu.

StatusOK.png Z: Škultéty T: 20.10.2009

Najbližšie stretnutie: 20.10.2009 o 15:00 hod, poradu bude viesť: Škultéty

V Bratislave, 6.10.2009

Zapísal: Škultéty