Operácie

Porada 2009-10-05

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 5.10.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

  • Člen tímu: Bc. Peter Mihál
  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

StatusWARN.png Ako team sme sa dohodli na spoločnom čase konania konzultácií ohľadom tímového projektu. Navrhovaný termín sme predložili pedagógovi na posúdenie a prípadné schválenie.


Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnicia: Porada 2009-09-14.

1. Riešili sme otázku určovania polohy robota v hracom poli. Predbežne sme sa dohodli na zakúpení 4 senzorov. Prípadne uvažujeme s použitím GPS navigácie ale táto možnosť sa nám javí ako menej reálna oproti senzorom. Túto otázku ešte prerokujeme s pedagógom. (Beňo, Maláč, Škultéty)

2. Uskutočnili sme skúšku ultrasonického NXT senzora. Vyhodnotením sme dospeli k záveru, že táto komponenta nie je vhodná pre určovanie polohy robota. Maximálna vzdialenosť, ktorú dokázal tento senzor namerať bola 83cm. Presnosť merania ovplyvňuje aj uhol natočenia oproti kolmej stene. Preto neuvažujeme s použitím tohoto senzora. (Maláč, Škultéty)

3. Riešili sme otázku celkovej konštrukcie robota. Výstup konštrukcie robota (2D) je uložený v dot projekte http://ap.urpi.fei.stuba.sk/dotproject/fileviewer.php?file_id=14. (Maláč, Škultéty)

Dohodli sme sa, že návrh 2D konštrukcie robota prepracuje Peter Mihál do 3D podoby. (Beňo, Maláč, Škultéty)

4. Riešili sme otázku realizácie osvetlenia pre kameru. Zhodli sme sa na riešení pomocou LED diód umiestnených na pevnom podklade, ktorý sa dá upevniť na celkovú konštrukciu robota blízko ku kamere. Realizáciou tejto úlohy bol poverený Peter Mihál. (Maláč, Škultéty)

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Doriešiť otázku určovania polohy robota

StatusOK.png Z: Všetci T: 12.10.2009

2. Prepracovať 2D návrh konštrukcie robota do 3D podoby

StatusINFO.png Z: Mihál T: 20.10.2009

3. Vyhotoviť podklad s otvorom pre LED diódu a otvorom pre upevnenie podkladu o konštrukciu robota. Umiestniť naň bielu LED diódu, ktorá bude káblom pripojená k zdroju napájania, ktorý bude ľahko vymeniteľný. Takto vyhotovený podklad potrebujeme 3x.

StatusINFO.png Z: Mihál T: 20.10.2009

Najbližšie stretnutie: 5.10.2009 o 08:50 hod, poradu bude viesť: Škultéty

V Bratislave, 5.10.2009

Zapísal: Škultéty