Operácie

Perióda vzorkovania

Z SensorWiki

VOĽBA PERIÓDY VZORKOVANIA

Štefan Chamraz

Slovak University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Information Technology Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, Slovak Republic Tel.: +421 2 60291848 Fax: +421 265429521 e-mail: stefan.chamraz@stuba.sk

Abstrakt

Príspevok je založený na predpoklade, že dobrý číslicový obvod sa navonok správa rovnako ako spojitý. Čim sa nepriamo vymedzuje vzťah spojitého a číslicového systému. Uvedomenie si skutočnosti, že jeden z vonkajších prejavov impulzného člena je „oneskorovanie signálov“ dáva predpoklad jednoduchým spôsobom stanoviť podmienku voľby periódy vzorkovania číslicového systému. Výhodou voči spôsobom uvádzaným v literatúre je tá skutočnosť, že sa berie do úvahy dynamika celého obvodu. Od Shannon Kotelnikového teorému sa tento prístup odlišuje vtom, že na signál (vzťah vstup výstup) sa tu pozerá ako na niečo čo má amplitúdu a fázu.


IMC
NMI