Operácie

Acrob05

Z SensorWiki

Úloha 5

Line Sensor

IRsensorPrinciple.png

Ako jednoduchý senzor čiary použijeme QTI Line Sensor firmy Parallax. Skladá sa z infračervenej LED diódy, ktorá svieti smerom nadol a fototranzistora, ktorý sa otvára v závislosti od množstva odrazeného IR žiarenia. LED diódu zapneme pripojením vývodov White na kladné napätie a Black na zem. Tretí vývod Red je výstupom z fototranzistora. Aby sme namerali nejakú rozumnú hodnotu, je potrebné na výstup zapojiť pull-up rezistor podľa obrázku.

QTIsensorDiagram.png

Nasledovný program meria výstupné napätie senzora pripojeného na analógový vstup č. 1.

#define LED_Yellow 13  // select the pin for the green LED
#define SENSOR_1   1

int pos = 0;      // variable to store the servo position 
long val = 0;      // variable to store the value coming from the sensor
long Threshold = 0;      // variable to store the value coming from the sensor
byte SensorState = B0000;    
 
void setup() 
{ 
 pinMode(LED_Yellow, OUTPUT);  // declare this pin as an OUTPUT

 Serial.begin(9600);

 Serial.println("Test started  \n");
 delay(1000);
} 
 
 
void loop() 
{ 
  val = analogRead(SENSOR_1);   // read the value from the sensor

 Serial.print("Sensor = "); 
 Serial.println(val, DEC); 
 delay(200);
 
}  /* End of Loop */
QTILineSensorConnection.png

Niekedy môže byť výhodné zapojiť aj napájanie IR LED diódy na niektorý pin procesora. Môžeme tak IR LED vypnúť vtedy, keď nemeria. To okrem úspory energie významne zníži vzájomné ovplvyvňovanie viacerých senzorov medzi sebou.

Pre inšpiráciu si môžete pozrieť montáž, zapojenie a program pre sledovanie čiary od výrobcu - QTI Line Following Sensor.

Predošlá úloha... | Späť do menu | Pokračovanie...