Operácie

37067 Tímový projekt

Z SensorWiki


Študijný program: Robotika

Predmet pre študentov 1. ročníka študijného programu Robotika. Predmet sa hodntotí klasifikovaným zápočtom (6 kreditov).

Garantom predmetu je prof. Ing. Ján Murgaš, PhD.

Rozsah: 6 hod./týždenne(!!!)

Ponúkané témy

Momentálne neaktuálne.

Tímy

Zoznam tímov a linky na ich webstránky.

2014 Istrobot: V sklade kečupu (spoločná téma)2012

 • Team A: Podporný program pre tvorbu rozvrhu skúšok FEI (ved. L. Körösi)
  • Melicher Martin
  • Mózes Juraj
  • Pavelka Vladimír
  • Starosta Štefan
  • Vešelényi Vladimír
  • Kereškéni Tomáš
 • Team B: Istrobot 2013 (ved. R. Balogh)
  • Martin Suchý
  • Miroslav Szalai
  • Pavol Marcinek
 • Team C: Lietadlo s kolmým štartom typu VTOL (ved. M. Gimera a T. Malatinec)
  • Róbert Schochmann
  • Jakub Pilka
  • Dávid Pucher
  • Ján Malina

Harmonogram

 • 1. týždeň semestra: zostavenie tímu, výber témy, vypracovanie ponuky
 • 2. týždeň semestra: potvrdenie témy, rozdelenie tímových rolí, organizačné záležitosti (webstránka, dokumentačné úložisko,termíny stretávania...)

V druhom týždni treba zverejniť stránku tímu, bude uvedená tu.

 • 3. - 12. týždeň: práca na projekte priebežne dokumentovaná zápisnicami
 • skúškové obdobie: spoločná verejná obhajoba a oponentúra projektov


Hodnotené úlohy

Hodnotenie tímu pozostáva z hodnotenia nasledovných čiastkových úloh:

 • záväzná ponuka na vypracovanie produktu
 • funkčná a aktualizovaná web-stránka
 • zápisnice z každej porady
 • dokumentáciu projektu (vytlačiť v rozsahu 30-60 strán)
 • recenzia konkurenčného projektu
 • prezentácia a obhajoba projektu

Vedúci oznámi po obhajobe celkový počet bodov z maximálneho možného (nx100, kde n je počet členov tímu) a tím si body rozdelí medzi sebou podľa vlastného uváženia.


Ponuka

Ponuka obsahuje tieto informácie:

 • Tím (predstavenie jednotlivých členov; doterajšie skúsenosti, najmä v súvislosti s danou témou - konkrétne, napr. aj vybrané predmety (inž.) štúdia súvisiace s témou; odporúčania, apod.)
 • Motivácia (prečo chceme túto tému)
 • Čo môžeme poskytnúť (hrubý návrh, plán projektu. Môže obsahovať aj podrobnosti v prípade, že sú v tíme odborníci pre danú oblasť. Ide vlastne o podrobnejšiu špecifikáciu zadania na základe znalostí z danej problematiky, ak to nie je úplne nová problematika.)
 • Predpokladané zdroje (najmä alternatívy implementačného prostredia, požiadavky na čas, miestnosti, hardvér, softvér, apod.)
 • Aktuálny rozvrh všetkých členov tímu v jednom formulári (dni x hodiny)

Hodnotí sa:

 • formálna stránka: úprava, dodržanie požadovaných náležitostí, štýl písania a pravopisné chyby, jazyková kultúra (ponuka je v slovenčine)

zrozumiteľnosť, jasnosť, čitateľnosť a presvedčivosť

 • obsah: preukázanie spôsobilosti tímu riešiť danú tému


Web stránky

Každý tím udržuje www prezentáciu stavu projektu. WWW stránka obsahuje základné a aktuálne informácie o stave projektu a dokumentáciu v elektronickom tvare (jednotka aktualizácie je 1 týždeň). Hodnotí sa za letný a zimný semester, pričom sa do úvahy berie najmä aktuálnosť prezentácie stavu projektu a plnenie úlohy komunikačného prostriedku (v rámci tímu ako aj prezentácia tímu navonok).


Zápisnice

Z každého stretnutia tím vypracuje zápis. Tieto zápisy tvoria súčasť dokumentácie. Úroveň zápisov sa hodnotí v rámci dokumentácie (časť Riadenie). Zápis musí obsahovať základné údaje o stretnutí (kedy bolo stretnutie, kto sa na ňom zúčastnil, kto vypracoval zápis) a podrobné informácie z priebehu stretnutia. Každý zápis musí obsahovať stanovenie úloh a tiež zhodnotenie splnenia úloh určených na predchádzajúcom stretnutí (samozrejme okrem prvého zápisu).

Zápisnice musia byť zverejnené na web stránke minimálne jeden deň pred nasledovným stretnutím tímu.


Teória zápisníc:

Zápisy z porád sú dôležitým dokladom, a preto ich obsahu i forme treba venovať náležitú pozornosť predovšetkým preto, že v zápisoch z porád sa uvádzajú úlohy, termíny a pracovníci zodpovední za ich plnenie.

Zápis sa má vyhotoviť čo najskôr, najlepšie hneď po porade.

Najviac používaný druh zápisov je stručný zápis. Používa sa na zapisovanie pravidelných interných porád. Obsahuje okrem bežných údajov i výsledok rokovania, uložené úlohy, mená zodpovedných pracovníkov a termíny na ich plnenie. Na ľavej strane sa prehľadne pod samotnou úlohou uvádzajú zodpovední pravcovníci, na pravej strane termíny, čo umožňuje lepšiu orientáciu v zápise.

Podrobnejší (širší) zápis má v podstate rovnakú úpravu ako stručný zápis, ale uvádzajú sa v ňom krátke obsahy referátov, diskusných príspevkov, mená účastníkov, ktorí tieto referáty a diskusné príspevky predniesli, prípadne sa uvedie doslovné znenie niektorých pripomienok a vyhlásení.

Poslednou formou zápisu z porád je doslovný prepis, ktorý sa vyhotovuje iba pri osobitne dôležitých poradách a konferenciách.

Zápisnice treba evidovať a vyhodnocovať splnenie stanovených úloh.

Dokumentácia

Projektová dokumentácia musí obsahovať najmä:

 • oficiálne zadanie
 • vypracovanú ponuku
 • ciele riešenia
 • analýzu problému
 • informácie o použitých algoritmoch a metódach
 • dokumentáciu k programom
 • výsledky a porovnania riešenia so známymi výsledkami
 • použitú literatúru a zdroje spracovávaných textov


Posudok

Každý tím vypracuje posudok na riešenie iného tímu podľa rozpisu RTF. Je potrebné zhodnotiť prínosy aj nedostatky projektu.

Posudok by mal mať ideálne najviac 1 stranu A4, a mal by stručne obsiahnuť tieto body:

 • Zhodnotenie formálnej úrovne projektu, tzn. úprava, štruktúra textu, gramatika, web-stránka a zápisnice.
 • Zhodnotenie obsahu dokumentácie: analýza, návrh, popis implementácie.
 • Zhodnotenie funkčnosti implementácie.
 • Súhrnné zhodnotenie, silné aj slabé stránky projektu.


Obhajoba

Záverom tímového projektu je jeho obhajoba. Táto prebieha formou prezentácie a diskusie k práci. Očakáva sa, že do prezentácie TP sa zapájajú všetci študenti v tíme. Prezentácia by mala trvať cca. 15 min. a vystihnúť vykonanú prácu a jej prínosy. Celkové hodnotenie tímov potom určuje pedagogický vedúci s komisiou podľa predlohy , výsledné body si členovia tímu môžu rozdeliť podľa zásluh.