Operácie

Základy počítačov: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Cvičenia)
(Cvičenie 1)
Riadok 48: Riadok 48:
 
<!-- 4. anketa pre lepšie zacielenie propagácie ústavu: http://anketa.mechatronika.cool/ -->
 
<!-- 4. anketa pre lepšie zacielenie propagácie ústavu: http://anketa.mechatronika.cool/ -->
 
# vstupný testík v AISe
 
# vstupný testík v AISe
# prevody DEC-BIN-HEX-ASCII
+
# webstránka predmetu
# webstránka predmetu, príklady, testík vo Wiki
+
# Príklady na prevody DEC-BIN-HEX-ASCII
 
# [[Prevody medzi číselnými sústavami]]
 
# [[Prevody medzi číselnými sústavami]]
 +
# testík vo Wiki
  
 
== Podmienky absolvovania predmetu ==
 
== Podmienky absolvovania predmetu ==

Verzia zo dňa a času 13:35, 14. september 2017

     Voliteľnosť Povinný 
       Semester Zimný semester 
    Počet kreditov 6.00 
  Ukončenie predmetu Skúška 
      Prednáška 2.00 hod./tyždeň 
       Cvičenie 2.00 hod./tyždeň 
        Garant doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Pozri aj stránku predmetu v AISe.

Cieľ predmetu

Získať znalosti o základnej koncepcii číslicových počítačov a počítačových systémov. Pochopiť princípy hlavných podsystémov číslicových počítačov - procesor, vstupný a výstupný podsystém a pamäťový podsystém. Vedieť popísať štruktúry hlavných podsystémov číslicových počítačov a pracovať s nimi.


Prednášky

 1. História. Základy číslicovýchch počítačov. Číslicový počítač s von Neumannovou architektúrou. Číslicový počítač s Harvardskou architektúrou. Klasifikácia počítačov. Generácie počítačov.
 2. Procesory s architektúrou RISC a CISC. Typy pamätí. Správa a ochrana pamäti.
 3. Zobrazenie informácie v počítači. Číslicové zobrazenie informácií. Údajové typy a ich zobrazenie. Číselné a znakové kódy. Základné aritmetické operácie - číselne sústavy.
 4. Základná stavebné prvky procesora. Operačná a riadiaca časť procesora.
 5. Inštrukčný súbor. Typy inštrukcií. Formát inštrukcie. Inštrukcie - práca s pamäťovým systémom počítača. Spôsoby adresácie .
 6. Zbernice. Zbernicová architektúra počítača. Jednoprocesorové a viacprocesorové zbernice, arbitrácia prístupu. Multiplexovaná zbernica. Príklady štandardných zberníc.
 7. Vstupno-výstupných podsystém. I/O karty. Paralelný port. Vstup a výstup logických a číslicových hodnôt. A/D a D/A prevodníky. Riadiace počítače. Elektromagnetická kompatibilita.
 8. Prerušovací podsystém. Zdroje a obsluha prerušenia.
 9. Počítadlá a časovače. RTC.
 10. Sériové rozhranie. UART. I2C,...
 11. Grafika, grafické karty.
 12. Počítačové siete - charakteristika a ich rozdelenie. Sieťové médiá. Správa, rámec, paket.
  --> Slajdy z prednášok. 


Cvičenia

Cvičenia prebiehajú v CPU (učebňa C-119).


Cvičenie 1

Práca na prvé cvičenie:

 1. prihláasiť sa na PC dočasným heslom a nájsť si v AISe meno-heslo.
 2. prihlásiť sa svojim menom a heslom
 3. vyskúšať si Eduroam meno a heslo
 4. vstupný testík v AISe
 5. webstránka predmetu
 6. Príklady na prevody DEC-BIN-HEX-ASCII
 7. Prevody medzi číselnými sústavami
 8. testík vo Wiki

Podmienky absolvovania predmetu

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky
 2. Získanie zápočtu z cvičení
 3. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Podmienky na udelenie zápočtu:

 • absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
 • vypracovanie a odovzdanie úloh v každom bloku aspoň za 5 bodov

Prácu študenta kontroluje a zápočty udeľuje cvičiaci deného krúžku.


Kontakty

Za menom je uvedené pracovisko, miestnosť a konzultačné hodiny. Zamestnanci STU majú e-mailové adresy v tvare meno.priezvisko@stuba.sk

Vyučujúci:

 • Ing. Richard Balogh, PhD. (UAMT, D-110, Pondelok 14:00 - 15:00)
 • Ing. Štefan Chamraz, PhD. (UAMT, D-101, Pondelok 14:00 - 15:00)
 • Ing. Igor Belai, PhD.
 • Ing. Ján Cigánek, PhD.Nástroje:

ZÁKLADY POČÍTAČOV – B-ZPOC

 1. (B) Informačné systémy fakulty a univerzity, práca s AIS, prihlasovanie, wifi siete, správa účtov, bezpečnosť, campus licencie, eduroam. - viď úvod do štúdia.
 • (B) História počítačov
 1. (Ch) Základy informatiky, číselné sústavy, binárna aritmetika, reprezentácia čísel, presnosť, kódovanie.
 2. (B) Základy programovania, zdrojový kód, prekladač, vykonateľný kód, strojový jazyk, premenné, cyklus, podmienka.
 3. (B) Logické systémy, boolovská algebra, logické funkcie, demorganove zákony, karnaughove mapy, kombinačné logické obvody, logické úrovne, aplikácie v mikroprocesoroch.
 4. (Ch) Sekvenčné systémy, stavové diagramy, konečné automaty, pamäťové prvky, časovanie, synchrónne a asynchrónne obvody, aplikácie v komunikačných systémoch.
 5. (B) Pamäť a periférie mikropočítača, DMA, externá a interná pamäť, vyrovnávacia pamäť, počítadlá a časovače, prevodníky A/D a D/A, vstupy a výstupy.
 6. (Ch) Architektúry počítačov, mikroprocesor, mikropočítač, von Neumannova a Harvardská architektúra, prerušenia, pipelining, mikrokód, cache, multiprocesorové systémy.
 7. (Ch) Operačné systémy, procesy, ovládače, bezpečnosť, systémy reálneho času, multi user a multi proces.
 8. (Ch) Základy počítačových sietí a komunikácií, sériový komunikačný protokol, bluetooth, wifi, TCP/IP, bezpečnosť.

<iframe width="600" height="600" src="https://www.asm80.com/embed.html#Tk9QCk5PUAo="></iframe>

1 Type the question here...

The correct answer.
Wrong or misleading answer.
Wrong or misleading answer.
Wrong or misleading answer.