Operácie

Krokové motory: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 29: Riadok 29:
  
  
Programovatelné jednotky typu CD obsahují 􀄜ídicí 􀃾ást realizovanou kontrolerem M1486 i výkonovou 􀃾ást pro bipolární napájení
+
Jednotky s rozm􀄌ry standardního malého euro-formátu
krokového motoru s pulsní regulací proudu.
+
􀁹 Uživatelské vstupy a výstupy:
􀄛ídicí 􀃾ást jednotek je realizována kontrolerem M1486, který obsahuje:
+
5 galvanicky odd􀄌lených uživatelských vstup􀄤
- programovatelné 􀄜ízení krokového motoru (délka dráhy, rychlost, zrychlení, mikrokrokování)
+
Vstupní signály jsou galvanicky odd􀄌leny opto􀃾leny. Na konektor CANNON 15 Pin/F jsou vyvedeny anody i katody vstupních diod
- malý programovatelný automat (vstupy/výstupy, smy􀃾ky, podmín􀄌né skoky, 􀃾ekací doby).
+
opto􀃾len􀄤. Uživateli jsou standardn􀄌 k dispozici 4 univerzální vstupy a vstup Limit pro p􀄜erušení b􀄌hu motoru také mimo rychlost start/stop
Standardn􀄌 jsou jednotky osazeny kontrolerem M1486E1 s vnit􀄜ní pam􀄌tí pro povely EEPROM 2 000 bit􀄤. Povely jsou uchovány v pam􀄌ti
+
nebo zm􀄌nou polohy jumperu 5 univerzálních vstup􀄤. Standardní úrove􀄖 vstup􀄤 0; 24 V (7 mA), voliteln􀄌 0; 5 V.
i po vypnutí napájení, bez pot􀄜eby zálohování. V p􀄜ípad􀄌 zájmu zákazníka o on-line 􀄜ízení z nad􀄜azeného systému po sériové lince bez pot􀄜eby
+
4 uživatelské výstupy, p􀄜ídavný výstup interního spínaného zdroje 24 V zatížitelný do 100 mA
zálohování je možné dodat jednotky osazené kontrolerem M1486B s pam􀄌tí RAM.
+
Podle požadavk􀄤 aplikace je možné volit standardní výstupy aktivní v log. 0 - otev􀄜ený kolektor (do 30 V) nebo aktivní v log. 1 (pot􀄜ebné
Kontroler je ovládán jednoduchými ASCII povely po sériové lince. Povely kontroleru jsou snadno zapamatovatelné, znakem povelu je vždy
+
pro spolupráci s n􀄌kterými PLC). Výstupy aktivní v log. 0 mají zatížitelnost každého výstupu 100 mA, ozna􀃾ení jednotek bez p􀄜ípony.
první písmeno anglického názvu povelu. Nap􀄜. povel pro zadání rychlosti “Velocity” 500 krok􀄤 za sekundu: V500. Uživatel se tak nemusí
+
Výstupy aktivní v log. 1 (standardn􀄌 0; 24 V) mají celkovou zatížitelnost 150 mA (max. proud jednoho výstupu v log. 1 je 40 mA), ozna􀃾ení
zabývat složitým programováním, ale jednoduchým zápisem povel􀄤. Blíže ke kontroleru viz str. 6, 7.
+
jednotek s p􀄜íponou A1 (nap􀄜. CD30M-A1).
􀄛ídicí 􀃾ást všech programovatelných jednotek typu CD je shodná, jednotky se liší pouze specifickými parametry výkonové 􀃾ásti. Jednotky
+
chodu motoru, možnost d􀄌lení kroku také osmi a šestnácti
umož􀄖ují d􀄌lení celokroku - mikrokrokování, které výrazn􀄌 omezuje oscilace jednotlivých krok􀄤 a rezonance p􀄜i nízkých rychlostech. Realizace
+
􀁹 Volitelná signalizace pohybu motoru pomocí uživatelského výstupu
pohán􀄌ného stroje 􀃾i za􀄜ízení je díky jednoduchému ovládání velmi rychlá s možností pružného p􀄜izp􀄤sobení p􀄜ípadným zm􀄌n􀄌ným
 
požadavk􀄤m pouhou zm􀄌nou povelového souboru.
 
Všechny jednotky typu CD mají pouze jedno napájecí nap􀄌tí. Vzhledem k pulsní regulaci proudu není pot􀄜eba k napájení stabilizovaný zdroj,
 
sta􀃾í jen transformátor a diodový m􀄤stek. Zdroj m􀄤že obsahovat kondenzátor o kapacit􀄌 cca 4 700 􀁐F, ale vzhledem k použitým
 
kondenzátor􀄤m na jednotkách (krom􀄌 jednotek CD30x, CD40x, C1x s 6410-001) není p􀄜ídavná kapacita nezbytná. Pro napájení jednotky
 
CD20M je ur􀃾en nestabilizovaný napájecí zdroj PS 20/30, pro jednotky CD30x, CD30M, CD34M, CD40x a CD40M zdroj PS 35, pro napájení
 
C1x s 6410-001 je doporu􀃾eno externí napájecí nap􀄌tí 24 VDC/200 mA (C1x) a zdroj PS 64 (6410-001).
 
 
 
  
 
  Parametry výkonové 􀃾ásti  CD30M
 
  Parametry výkonové 􀃾ásti  CD30M

Verzia zo dňa a času 12:40, 14. október 2008

Použitý typ krokového motora: 2-phase stepper motor Microcon SX34-2740 s/n 1070 1,8 st. Step Angle

Riadiaca doska:

Microcon CD 30M

Programovatelné jednotky typu CD obsahují 􀄜ídicí 􀃾ást realizovanou kontrolerem M1486 i výkonovou 􀃾ást pro bipolární napájení krokového motoru s pulsní regulací proudu. 􀄛ídicí 􀃾ást jednotek je realizována kontrolerem M1486, který obsahuje: - programovatelné 􀄜ízení krokového motoru (délka dráhy, rychlost, zrychlení, mikrokrokování) - malý programovatelný automat (vstupy/výstupy, smy􀃾ky, podmín􀄌né skoky, 􀃾ekací doby). Standardn􀄌 jsou jednotky osazeny kontrolerem M1486E1 s vnit􀄜ní pam􀄌tí pro povely EEPROM 2 000 bit􀄤. Povely jsou uchovány v pam􀄌ti i po vypnutí napájení, bez pot􀄜eby zálohování. V p􀄜ípad􀄌 zájmu zákazníka o on-line 􀄜ízení z nad􀄜azeného systému po sériové lince bez pot􀄜eby zálohování je možné dodat jednotky osazené kontrolerem M1486B s pam􀄌tí RAM. Kontroler je ovládán jednoduchými ASCII povely po sériové lince. Povely kontroleru jsou snadno zapamatovatelné, znakem povelu je vždy první písmeno anglického názvu povelu. Nap􀄜. povel pro zadání rychlosti “Velocity” 500 krok􀄤 za sekundu: V500. Uživatel se tak nemusí zabývat složitým programováním, ale jednoduchým zápisem povel􀄤. Blíže ke kontroleru viz str. 6, 7. 􀄛ídicí 􀃾ást všech programovatelných jednotek typu CD je shodná, jednotky se liší pouze specifickými parametry výkonové 􀃾ásti. Jednotky umož􀄖ují d􀄌lení celokroku - mikrokrokování, které výrazn􀄌 omezuje oscilace jednotlivých krok􀄤 a rezonance p􀄜i nízkých rychlostech. Realizace pohán􀄌ného stroje 􀃾i za􀄜ízení je díky jednoduchému ovládání velmi rychlá s možností pružného p􀄜izp􀄤sobení p􀄜ípadným zm􀄌n􀄌ným požadavk􀄤m pouhou zm􀄌nou povelového souboru. Všechny jednotky typu CD mají pouze jedno napájecí nap􀄌tí. Vzhledem k pulsní regulaci proudu není pot􀄜eba k napájení stabilizovaný zdroj, sta􀃾í jen transformátor a diodový m􀄤stek. Zdroj m􀄤že obsahovat kondenzátor o kapacit􀄌 cca 4 700 􀁐F, ale vzhledem k použitým kondenzátor􀄤m na jednotkách (krom􀄌 jednotek CD30x, CD40x, C1x s 6410-001) není p􀄜ídavná kapacita nezbytná. Pro napájení jednotky CD20M je ur􀃾en nestabilizovaný napájecí zdroj PS 20/30, pro jednotky CD30x, CD30M, CD34M, CD40x a CD40M zdroj PS 35, pro napájení C1x s 6410-001 je doporu􀃾eno externí napájecí nap􀄌tí 24 VDC/200 mA (C1x) a zdroj PS 64 (6410-001).


Jednotky s rozm􀄌ry standardního malého euro-formátu 􀁹 Uživatelské vstupy a výstupy: 5 galvanicky odd􀄌lených uživatelských vstup􀄤 Vstupní signály jsou galvanicky odd􀄌leny opto􀃾leny. Na konektor CANNON 15 Pin/F jsou vyvedeny anody i katody vstupních diod opto􀃾len􀄤. Uživateli jsou standardn􀄌 k dispozici 4 univerzální vstupy a vstup Limit pro p􀄜erušení b􀄌hu motoru také mimo rychlost start/stop nebo zm􀄌nou polohy jumperu 5 univerzálních vstup􀄤. Standardní úrove􀄖 vstup􀄤 0; 24 V (7 mA), voliteln􀄌 0; 5 V. 4 uživatelské výstupy, p􀄜ídavný výstup interního spínaného zdroje 24 V zatížitelný do 100 mA Podle požadavk􀄤 aplikace je možné volit standardní výstupy aktivní v log. 0 - otev􀄜ený kolektor (do 30 V) nebo aktivní v log. 1 (pot􀄜ebné pro spolupráci s n􀄌kterými PLC). Výstupy aktivní v log. 0 mají zatížitelnost každého výstupu 100 mA, ozna􀃾ení jednotek bez p􀄜ípony. Výstupy aktivní v log. 1 (standardn􀄌 0; 24 V) mají celkovou zatížitelnost 150 mA (max. proud jednoho výstupu v log. 1 je 40 mA), ozna􀃾ení jednotek s p􀄜íponou A1 (nap􀄜. CD30M-A1). chodu motoru, možnost d􀄌lení kroku také osmi a šestnácti 􀁹 Volitelná signalizace pohybu motoru pomocí uživatelského výstupu

Parametry výkonové 􀃾ásti  CD30M
Napájecie napätie:  12 - 48 VDC
Amplitúda prúdu:    0,4 - 3,3 A
Nastavenie prúdu v šestnástich stupňoch
Doporu􀃾ený po􀃾et mikrokrok􀄤 na celokrok 4, 8, 16
Automatické zníženie prúdu po zastavení motora
Možnost programového vypnutí koncového stupňa
Kapacita na jednotke  5 000 uF
Statické momenty vhodných krokových motorov 1,2 - 8,5 Nm
Rozmery, (malý euro-formát)  160 x 100 x 30 mm
Doporučený napájací zdroj  PS 35

Napájací zdroj:

Microcon PS 20/30

Nestabilizovaný napájací zdroj js napätia s toroidným transformátorom, odrušovacím filtrom, prepäťovou ochranou a výstupným kondenzátorom pre napájanie jednotek do 3 A. Výstupné napätie 33 VDC pre jednotky CD20M, SD20M s napätím do 35 VDC. výstupní nap􀄌tí 44 VDC pro napájení jednotek s nap􀄌tím do 48 VDC - CD30x, CD30M, SD30x, SD30M. PS 35 Zdroj PS 35 je ur􀃾en pro napájení jednotek s nap􀄌tím do 48 VDC - CD30x, CD30M, CD34M, CD40x, CD40M, SD30x, SD30M, SD40x, SD40M.

Technické parametry Jmenovité napájecí nap􀄌tí: 230 VAC, 50 Hz Výstupní nap􀄌tí (p􀄜i zatížení 0,5 A): 33 VDC, výstupní kondenzátor 2G2 44 VDC, výstupní kondenzátor 4G4

Jmenovitý výstupní proud: 2 A (3 A max. ve špi􀃾ce)

Rozsah pracovních teplot: -10 až +40°C - zdroj obsahuje p􀄜ep􀄌􀄢ovou diodu se špi􀃾kovým výkonem 3 kW na výstupním nap􀄌tí 44 VDC - standardní provedení pro uchycení na DIN lištu