Operácie

ZPOC 9: Základy programovania v strojovom kóde

Z SensorWiki

Tieto jednoduché programy budeme analyzovať v simulátore procesora 8080. Pri práci je dobrou pomôckou tento ťahák s výberom inštrukcií. Obsluhu simulátora sme vysvetlili na cvičeniach, preto tu nájdete len tento stručný obrázok s opisom.


Simulator8080a.png Simulator8080b.png

Časť I.

Nulovanie pamäťového miesta

Vynulujte obsah pamäťového miesta 0010h, do ktorého sme vložili naschvál nejaké číslo (55h), aby ste vedeli skontrolovať, že program naozaj danú pamäťovú bunku vynuluje. Obsah pamäte môžete meniť aj ručne.

V prvom stĺpci je intuitívne riešenie, na ktoré asi prídete hneď - má dĺžku 5 Bajtov a trvá 20 strojových cyklov. V druhom stĺpci je profesionálnejšie riešenie, ktoré je kratšie (4B, 17T) a aj nastaví príznaky. V treťom stĺpci je riešenie pomocou pseudoinštrukcie EQU, ktorá zjednoduší a sprehľadní programovanie. Porovnajte.

POZN.: toto sú programy napísané pre porovnanie vedľa seba, do simulátora musíte napísať len jeden zo stĺpcov, takže Copy/Paste odtiaľto vám nebude fungovať!

               myData equ 0010h
 org 0010h    org 0010h      org myData
 db 55h     db 55h       db 55       ; nejake data aby sme mali co vymazat
       
 org 0000h    org 0000h      org 0000h     ; program uloz od 0000h
 mvi a,00h    sub A        sub A       ; najprv vynulujem akumulator  sub A: A <- A-A = 0
 sta 0010h    sta 0010h      sta myData     ; a potom ho presuniem do pamäte   
 hlt       hlt         hlt        ; stop, koniec


Presuny sem a tam

Tento program nerobí nič užitočné, len presúva data hore dole pomocou rozličných inštrukcií. Program je tu zámerne aj so strojovým kódom a adresami, takže sa nedá Copy/Paste do simulátora. Je to tak preto, že kopírovaním sa nič nenaučíte, je potrebné ten program naozaj napísať.

0000             .ORG  0000h  ; tu hovorime, ze program zacne od adresy 0

0000  3E 07         MVI  A,07h  ; A = 07h - uloz do akumulatora cislo 7
0002  47           MOV  B,A   ; B = A  - obsah akumulatora skopiruj aj do B
0003  4A           MOV  C,D   ; C = D  - neviem co je v D, ale skopiruj to do C
0004  32 10 00        STA  0010h  ; [0010] = A - to je vlastne MOV [0011],A cize presun (skopiruj) to co je v A do pamate
0007  3E 00         MVI  A,00h  ; A = 0, mozeme nahradit aj kratsim SUB A - cim vynulujeme A
0009  32 11 00        STA  0011h  ; [0011] = A - to je vlastne MOV [0011],A cize presun (skopiruj) to co je v A do pamate
000C  3A 10 00        LDA  0010h  ; A = [0010] a toto je vlastne MOV A, [0010], cize presun z pamate do A
000F  76           HLT

Súčet dvoch 8-bitových čísel

Spočítajte dve 8-bitové čísla v pamäti. Prvý aj druhý sčítanec sú uložené v pamäti [0010h] a [0011h], výsledok chceme vrátiť tiež do pamäte za oba sčítance, teda na adresu [0012h].

Odskúšajte pre rozličné vstupné data. Ako vieme, že výsledok je OK? Skúste aj také čísla, ktorými prekročíte rozsah. Čo sa stane?

Po preklade spočítajte koľko bajtov zaberajú obe riešenia a koľko SC spotrebujú.

0010             ORG 0010H  
0010  02 03 00        DB 02H,03H,00H  ; tri cisla v pamati, tretie je 0 rezervovana pre vysledok
  
0000             ORG 0000   
0000  3A 0D 00        LDA 0010H     ; do Akumulatora prve cislo z adresy 0010
0003  47           MOV B,A      ; presun zatial do B
0004  3A 0E 00        LDA 0011H     ; do Akumulatora druhe cislo z nasledujucej adresy
0007  80           ADD B       ; A <-- A + B
0008  32 0F 00        STA 0012H     ; vysledok odloz na nasledujucu adresu 
000B  76           HLT

Tu je nepovinná ukážka, ako sa to dá spraviť aj celkom inak. Sú tam však inštrukcie, ktoré prekračujú rámec povinností na cvičeniach.

0010             .ORG  0010H  
0010  02 03 00        DB  02H,03H,00H  

0000             .ORG  0000  
0000  21 10 00        LXI  H,0010h   ; do HL adresu prveho cisla na adrese 0010
0003  7E           MOV  A,M     ; do Akumulatora prve cislo z adresy {HL}
0004  23           INX  H      ; HL <-- HL + 1
0005  86           ADD  M      ; A <-- A + {HL}
0006  23           INX  H      ; HL <-- HL + 1
0007  77           MOV  M,A     ; uloz do pamate {HL}
0008  76           HLT

Výmena

V pamäti sú za sebou uložené dve čísla. Vymeňte ich navzájom.

Pred spustením programu

0010 42
0011 55

Po vykonaní programu

0010 55
0011 42

Program môže vyzerať napríklad takto, znova je vo formáte, ktorý sa nedá Copy/Paste do simulátora. Viete prečo...

0010             .ORG  0010h  
0010  42 55         DB  42h,55h 
 
0000             .ORG  0000h  
0000  3A 10 00        LDA  0010h   ; 1: precitaj do A z 010h
0003  47           MOV  B,A    ; 2: odloz A do B
0004  3A 11 00        LDA  0011h   ; 3: precitaj do A z 011h
0007  32 10 00        STA  0010h   ; 4: to rovno zapisem do 010h
000A  78           MOV  A,B    ; 5: vrat do A to z B
000B  32 11 00        STA  0011h   ; 6: zapis to do 011h
000E  76           HLT       ; - hotovo


Precvičovanie

Preštudujte si nasledovný program:

      ORG   0000h 
      MVI   A,07h 
      MOV   B,A 
      MVI   A,03h 
      MOV   C,A 
      HLT

1 Aký bude obsah registra B po vykonaní celého programu?

2 Aký bude obsah registra A po vykonaní celého programu?


Preštudujte si nasledovný program:

      ORG   0040h 
      DB   01h,03h,05h,07h 

      ORG   0000h 
      LDA   0041h 
      MOV   B,A 
      LDA   0040h 
      ADD   B 
      STA   0042h 
      HLT

1 Aký bude obsah registra B po vykonaní celého programu?

2 Aký bude obsah registra A po vykonaní celého programu?

3 Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0043h po vykonaní celého programu?

4 Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0042h po vykonaní celého programu?

Preštudujte si nasledovný program:

      ORG   0040h 
      DB   01h,03h,05h,07h 

      ORG   0000h 
      LDA   0043h 
      MOV   B,A 
      LDA   0042h 
      SUB   B 
      STA   0041h 
      SUB   A 
      STA   0040h 
      HLT

1 Aký bude obsah registra B po vykonaní celého programu?

2 Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0041h po vykonaní celého programu?

3 Aký bude stav príznaku Z (Zero) po vykonaní celého programu?

0
1

4 Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0040h po vykonaní celého programu?Časť II.

Programy, ktoré vidíte na tejto stránke sa nedajú jednoducho skopírovať do simulátora cez Copy/Paste, pretože si myslíme, že naučiť sa to dá len tak, že si tie programy sami napíšete krok za krokom aby ste vedeli čo ktorá inštrukcia robí.

Pri práci môžete používať ťahák s inštrukciami.


Vypočítajte dvojkový komplement čísla

V registri D máme čislo, ktorého dvojkový doplnok by sme chceli vypočítať. Výsledok uložíme do registra E.


               .ORG  0000  
0000  16 03         MVI  D,03h  
0002  7A           MOV  A,D  
0003  2F           CMA   
0004  3C           INR  A  
0005  5F           MOV  E,A  
0006  76           HLT


Ako skúšku správnosti spravte naviac súčet výsledku a pôvodného čísla. Čo dostanete?

Test, či je číslo v pamäti nula

Pred delením musíme skontrolovať, či deliteľ na adrese 0020h náhodou nie je nula.

0020             ORG  0020h  
0020  03           DB  03h  

0000             ORG  0000h  
0000  06 00         MVI  B,00h   ; Do B si odlozime to co ideme testovat 
0002  3A 20 00        LDA  0020h   ; Do A nacitame cislo ktore ideme testovat
0005  B8           CMP  B     ; test: je Akumulator = B, teda 0?
0006  CA 0B 00        JZ  JeToNula  ; Ano, je to tak 
0009  00     NIEJENULA: NOP       ; Tuto skoncime
000A  76           HLT   
000B  00     JETONULA:  NOP       ; Nie, nie je to tak
000C  76           HLT


Nájdi väčšie z dvoch čísel

V pamäti sú za sebou uložené dve čísla. Nájdi väčšie z nich a ulož ho na ďalšiu pozíciu v pamäti.

0010             ORG  0010H  
0010  03 02 00        DB  02H,04H,00H  ; tri cisla v pamati, tretie je 0 rezervovana pre vysledok
0000             ORG  0000  

0000  3A 10 00        LDA  0010h    ; do Akumulatora prve cislo z adresy 0010h
0003  47           MOV  B,A     ; odlozime do B
0004  3A 11 00        LDA  0011h    ; do Akumulatora druhe cislo z adresy 0011h
0007  B8           CMP  B      ; porovnaj B a Akumulátor
0008  D2 0C 00        JNC  HOTOVO    ; ak A > B skoc na HOTOVO:
000B  78           MOV  A,B     ; v opacnom pripade presun do A druhu hodnotu
000C  32 12 00   HOTOVO:  STA  0012h    ; uloz vysledok na nasl. adresu
000F  76           HLT

Inštrukcia CMP B spraví simulovaný rozdiel. Teda nastaví register F tak, ako keby bol obsah z B odpočítaný od obsahu A. Na rozdiel od inštrukcie SUB B však obsah Akumulátora ostáva nezmenený. Zhrnutie: Príznaky F sú nastavené nasledovne:

 Zero = 1  if  A = B
 Zero = 0  if  A ≠ B
Carry = 1  if  A < B
Carry = 0  if  A ≥ B

(A a B chápeme ako neznamienkové binárne čísla)

Poznámka: Ak by to niekoho zaujímalo, tak na presuny medzi pamäťou a procesorom existujú aj trocha efektívnejšie inštrukcie a postupy. Napríklad by to mohlo vyzerať takto:

0010             ORG  0010H  
0010  03 02 00        DB  03H,02H,00H  ; tri cisla v pamati, tretie je 0 rezervovana pre vysledok

0000             ORG  0000  
0000  21 10 00        LXI  H,0010h   ; do HL adresu prveho cisla na adrese 0010
0003  7E           MOV  A,M     ; do Akumulatora prve cislo z adresy {HL}
0004  23           INX  H      ; HL <-- HL + 1
0005  BE           CMP  M      ; porovnaj {HL} a Akumulátor
0006  D2 0A 00        JNC  HOTOVO   ; ak A > {HL} skoc na HOTOVO:
0009  7E           MOV  A,M     ; v opacnom pripade presun do A druhu hodnotu
000A  23      HOTOVO:  INX  H      ; HL <-- HL + 1
000B  77           MOV  M,A     ; uloz vysledok na nasl. adresu
000C  76           HLT

Vynásobenie dvoch čísel

Toto bude príklad na celkom jednoduché násobenie, nebudeme riešiť ani záporné čísla ani pretečenie.

Vynásobte dve čísla, uložené na adresách 0041h a 0042h. Výsledok uložte na 0040h.

0040             ORG  0040h  
0040  03 04 00        DB  00h,03h,04h

0000             ORG  0000h  
0000  06 00         MVI  B,00   ; sem do B si budeme ukladat medzivysledky
0002  1E 00         MVI  E,00   ; toto je nula, ktoru budeme testovat
0004  3A 40 00        LDA  0041h   ; prvy cinitel z pamati do A
0007  57           MOV  D,A    ; odlozime si ho do D
0008  3A 41 00        LDA  0042h   ; druhy cinitel z pamati do A
000B  4F      SEM:   MOV  C,A    ; odlozime si ho do C - counter
000C  BB           CMP  E     ; test: je uz Akumulator = E, teda 0?
000D  CA 18 00        JZ  KONIEC   ; ak ano, tak uz mame hotovo
                       ; ak nie, pripocitame dalsi krat
0010  78           MOV  A,B    ; v B mame medzivysledok, presunieme do A
0011  82           ADD  D     ; pripocitame znova D
0012  47           MOV  B,A    ; a odlozime medzisucet spat do B
0013  79           MOV  A,C    ; teraz kukneme na pocitadlo
0014  3D           DCR  A     ; odpocitame jednotku
0015  C3 0B 00        JMP  SEM    ; a pokracujeme znova

0018  78      KONIEC:  MOV  A,B    ; ak sme sa dostali az sem, tak medzivysledok
0019  32 42 00        STA  0040h   ; ulozime na spravne miesto do pamati
001C  76           HLT


Pre hĺbavejších študentov sú určené nasledovné dva programy:

Spočítajte N čísel

Spočítajte N čísel so začiatkom na adrese 031h, pričom ich počet je na 030h. Výsledok uložte na 040h.

      .ORG  0030h 
      DB   03h,01h,02h,03h 
      .ORG  0000 

      LDA   0030H 
      MOV   C,A ; Initialize C-counter
      SUB   A ; sum = 0
      LXI   H,0031H ; Initialize pointer
BACK:    ADD   M ; SUM = SUM + data
      INX   H ; increment pointer
      DCR   C ; Decrement counter
      JNZ   BACK ; if counter 0 repeat
      STA   040H ; Store sum

      HLT   ; Terminate program execution

Nájdi maximum v bloku hodnôt.

V pamäti je uložený blok dát. Prvé číslo v bloku je počet dát, nasleduje neusporiadaná množina 8-bitových hodnôt.

      .org  0020H
      db   03h,02h,03h,01h  ; tri cisla = { 02, 03, 01 }
       
      .org  0000 
      lda  0020H 
      mov  C,A        ; Initialize counter
      sub  A         ; Maximum = Minimum possible value = 0
      lxi  H,0021H      ; Initialize pointer
BACK:    cmp  M         ; Is number > maximum
      jnc  SKIP       ; Yes, replace maximum
      mov  A,M 
SKIP:    inx  H 
      dcr  C 
      jnz  BACK 
      sta  0040H       ; Store maximum number

      HLT           ; Terminate program executionPrecvičovanie II

Aj teraz tu máte pripravených niekoľko úloh na precvičenie na doma ako prípravu na písomku a upevnenie si znalostí.


1. Preštudujte si nasledovný program:

   ORG  0010h
   DB  51h,52h,53h,54h

   ORG  0000h 

   MVI  A,07h  
   MOV  B,A   
   MOV  C,D   
   STA  0010h  
   MVI  A,00h  
   STA  0011h  
   LDA  0012h  
   HLT

1 Aký bude obsah registra B po vykonaní celého programu?

2 Aký bude obsah registra A po vykonaní celého programu?

3 Aká hodnota bude po vykonaní celého programu na adrese 0010h?

4 Aká hodnota bude po vykonaní celého programu na adrese 0013h?


1. Preštudujte si nasledovný program:

 1       ORG  0020h  
 2       DB  XXh  
 3 
 4       ORG  0000h  
 5       MVI  B,00h   
 6       LDA  0020h   
 7       CMP  B     
 8       JNZ  SKOK
 9       MVI  B,02h
10       HLT   
11 SKOK:    MVI  B,04h       
12       HLT

1 Ak na zvýraznenom riadku 2 namiesto XX dosadíme 03, aký bude obsah registra B po vykonaní celého programu?

2 Ak na zvýraznenom riadku 2 namiesto XX dosadíme 03, na ktorom riadku program skončí?

3 Ak na zvýraznenom riadku 2 namiesto XX dosadíme 0, aký bude obsah registra B po vykonaní celého programu?

4 Ak na zvýraznenom riadku 2 namiesto XX dosadíme 0, na ktorom riadku program skončí?


Domáca úloha

Naprogramujte postupne zadané úlohy. Riešte ich postupne a spájajte ich do jedného komplexného programu. Ak si myslíte, že váš program je už hotový (alebo ak už viac neviete spraviť), vyplňte v Classroome formulár, do ktorého vyplníte stav registrov v ktorom ste skončili.


Najprv do pamäte na adresy 70h až 74h vložte hodnoty zodpovedajúce ASCII kódom prvých piatich písmen vášho krstného mena. Použite všetky písmená veľké
Napríklad pre mňa by obsah pamäte vyzeral takto

 0068 00 00 00 00 | 00 00 00 00
 0070 52 49 43 48 | 41 00 00 00
 0078 00 00 00 00 | 00 00 00 00
 1. Skopírujte (presuňte) obsah pamäťového miesta 71h na adresu 72h.
 2. Na adresu 75h vložte hodnotu 1 (01b, 1 desiatkovo, 01h, nie ASCII).
 3. Vypočítajte dvojkový doplnok z čísla uloženého na adrese 73h a výsledok uložte do 74h
 4. Odčítajte od 71h obsah 72h a výsledok zapíšte späť do 71h
 5. Sčítajte obsah pamäťových miest 71h a 75h a výsledok uložte do 72h
 6. Sčítajte obsah pamäťových miest 73h a 74h a výsledok uložte do 73h


Keď skončíte, vložte do formulára v Classroome odpoveď na otázku, aký bude na konci, po vykonaní všetkých inštrukcií, obsah v pamäti na adresách 70h až 73h a aký bude stav príznakov Z (Zero) a P (Parity) v registri F.

[70] = ?
[71] = ?
[72] = ?
[73] = ?
 
Flag Z = ?
Flag P = ?


Poznámka: Ak budete ASCII hodnoty vkladať do pamäte pomocou pseudoinštrukcie DB, dávajte pri simulácii pozor, pretože tieto hodnoty sa tam vložia len raz, pri zapnutí emulátora (F10). Ak spustíte program druhý raz, napríklad po stlačení RST, v pamäti ostanú hodnoty tak, ako ste ich tam zanechali. Ak chcete mať znova vložené správne hodnoty, musíte sa prepnúť do editora a späť.Linky