Operácie

Triediaca stanica

Z SensorWiki

Autor: Patrik Herčút
Študijný odbor: Robotika a kybernetika 3. Bc. (2019)

Opis projektu

Triediaca stanica

Cieľom projektu je vytvorenie triediacej stanice farebných cukríkov SKITTLES.

Prečo?

Balíček SKITTLES obsahuje viacero farieb cukríkov s rôznymi príchuťami. Po roztriedení môže konzument začať ktoroukoľvek farbou alebo príchuťou bez nutnosti prehľadávania obsahu balíčka.


Ako ?

Triediaca stanica pozostáva z týchto častí:

 1. Násypník
 2. RGB snímač
 3. IR snímač
 4. Podávač
 5. Servomotor podávača
 6. Triediaci mechanizmus
 7. Servomotor triediaceho mechanizmu

Obrazok1.png

3D Model

Model mechanizmu pre podávanie a triedenie cukríkov.

3D model.jpg

Servomotory

Pre chod podávacieho zariadenia je použitý servomotor s kontinuálnym chodom. Triedenie zabezpečuje klasické modelárske servo.

ServoObr1.jpg

Snímače

Snímače podávača

Snímanie farby cukríkov zabezbečuje RGB snímač, správnu pozíciu podávacieho bubna určuje IR snímač.

RGB Snimac.jpg
IRsnimac.jpg


Konštrukcia

Pre vytvorenie konštrukcie je využitá buková preglejka hrúbky 4mm. Laserom boli narezané jednotlivé diely z ktorých je zostavená celá konštrukcia triediacej stanice. Rozmer preglejky 1200*600 bol upravený kvôli rozmeru rezacieho stola lasera, rozmer 800*600 (žltý obrys na obrázku). NakresKonstrukcie.png


Rezanie konštrukcie.

RezanieKonstrukcie.jpg

Kvôli pohldnému rozoberaniu boli na spájanie použití puzdrové matice s rôznou dĺžkou skrutiek (20,30mm). PuzdrovaMaticaSoSrobom.jpg

Obrazok 20190524 163948.jpg
Vyhotovená konštrukcia.

Obrazok 20190524 163901.jpg

Schéma zapojenia

Schéma zapojenia servomotorov a ostatných periférií.

SchemaDTV.png

Výsledný proces triedenia

GifVideo.gif

Použité zdroje

Užitočné odkazy:

Program

Program triediacej stanice:

#include "Servo.h"
#include "Wire.h"
#include "Adafruit_TCS34725.h"

Adafruit_TCS34725 tcs = Adafruit_TCS34725(TCS34725_INTEGRATIONTIME_50MS, TCS34725_GAIN_1X);

//variables

Servo feed;  // feed wheel 
Servo sort;  // deflection mechanism

int IR_pin = 0;  //IR sensor
int IR_value=0; //value from IR sensor
int Led_pin=11; // RBG sensor lighting

int blue = 10;  //RGB led blue pin
int green = 9; //RGB led green pin  
int red = 6;   //RGB led red pin

//*Color conditions of candies 
  int sOrange[6]={140,175,45,65,22,32};
  int sGreen[6]={80,100,95,115,30,40};
  int sRed[6]={132,175,55,70,32,40};
  int sPurple[6]={110,137,73,84,40,50};
  int sYellow[6]={117,137,70,83,20,32};

void setup() {
 Serial.begin(9600);
 Serial.println("Arduino sotring machine");

 feed.attach(5); 
 feed.write(0);
 
 sort.attach(3); 
 sort.write(90);
 
 pinMode(Led_pin,OUTPUT);
 digitalWrite(Led_pin,LOW);

 pinMode(green,OUTPUT);
 pinMode(red,OUTPUT);
 pinMode(blue,OUTPUT);
 
 //Control conection to RGB sensor 
  if (tcs.begin()) {
  Serial.println("Sensor ready");
  } else {
  Serial.println("Sensor filed");
  while (1); 
  } 

}

void loop() {
 IR_value=analogRead(IR_pin);

 if(IR_value>450)   //feed wheel interupt
 {
  feed.write(90);
  delay(350);
  digitalWrite(Led_pin,HIGH);

   //color detection
   int colordec=detection(); 
 
  //candy classification
  divert(colordec);
  delay(300);
  feed.write(0);
  delay(350);
 }

}


//function of color detection
int detection(){
  float red, green, blue, clean;
  int color_num;
  String detected="";
  
  tcs.getRGB(&red, &green, &blue);
  
  //write a color spectrum
  Serial.print("R:\t"); Serial.print(int(red)); 
  Serial.print("\tG:\t"); Serial.print(int(green)); 
  Serial.print("\tB:\t"); Serial.print(int(blue));
  Serial.print("\t");

  //conditions of colors 
  if((sOrange[0]<red && red<sOrange[1]) && (sOrange[2]<green && green<sOrange[3]) && (sOrange[4]<blue && blue<sOrange[5]))
  {
  detected="orange";
  color_num=1;
  }
  else if((sGreen[0]<red && red<sGreen[1]) && (sGreen[2]<green && green<sGreen[3]) && (sGreen[4]<blue && blue<sGreen[5]))
  {
  detected="green"; 
  color_num=2;
  }
  else if((sRed[0]<red && red<sRed[1]) && (sRed[2]<green && green<sRed[3]) && (sRed[4]<blue && blue<sRed[5]))
  {
  detected="red"; 
  color_num=3;
  }
   else if((sPurple[0]<red && red<sPurple[1]) && (sPurple[2]<green && green<sPurple[3]) && (sPurple[4]<blue && blue<sPurple[5]))
  {
  detected="purple"; 
  color_num=4;
  }
   else if((sYellow[0]<red && red<sYellow[1]) && (sYellow[2]<green && green<sYellow[3]) && (sYellow[4]<blue && blue<sYellow[5]))
  {
  detected="yellow"; 
  color_num=5;
  }
  else{ 
  detected="blank";
  color_num=0;
  }

  Serial.print("Color:\t");
  Serial.println(detected);
  return color_num;
 }

// function of servo 2 positioning 
void divert(int color)
{
 switch (color) {
 case 1: //orange
  sort.write(10);
   analogWrite(red,255);
   analogWrite(green,127); 
   analogWrite(blue,80);
  break;
 case 2: //green
  sort.write(45);
  analogWrite(red,0);
  analogWrite(green,255);
  analogWrite(blue,0);
  break;
 case 3://red
  sort.write(90);
  analogWrite(red,255);
  analogWrite(green,0); 
  analogWrite(blue,0);
  break;
 case 4: //purple
  sort.write(135);
  analogWrite(red,0);
  analogWrite(green,0); 
  analogWrite(blue,255);
  break;  
 case 5: //yellow
  sort.write(170);
  analogWrite(red,255);
  analogWrite(green,255); 
  analogWrite(blue,0);
  break;
 default: //empty
  analogWrite(red,0);
  analogWrite(green,0);
  analogWrite(blue,0);
  break;
 }
}


Zdrojový kód: stanica.ino