Operácie

Senzory a mikrosystémy

Z SensorWiki

Senzory a mikrosystémy

P: Aplikovaná mechatronika, Roč: 1, IŠ, ZS 2012
Odkaz na AIS:


Kľúčové slová:
Kybernetika, riadenie, automatizácia; mechatronické systémy (MS), senzory a mikrosenzory fyzikálnych a chemických veličín, trendy v senzorovej technike, inteligentné meracie členy; miniatúrne akčné členy neelektrických a elektrických veličín v MS; komunikačné podsystémy v MS, MEMS a mikrosystémové technológie.

Anotácia:
Naučiť študentov princípy a konštrukciu senzorov, mikrosenzorov a mikroaktuátorov v MS. Oboznámiť ich s návrhmi inteligentných senzorových mikrosystémov a metódami spracovania informácie zo senzorov pre účely riadenia mechatronických systémov v automobile a v priemysle.


Sylabus

 1. Vymedzenie predmetu disciplíny. Informačný podsystém mechatronických systémov (MS). Analógový merací kanál: snímač, merací prevodník, merací člen a kanál; výstupné signály, ich prenos a vetvenie signálov. Číslicový merací kanál, úplný AD prevodník. Metrologické a prevádzkové vlastnosti jednotlivých prvkov a celého meracieho kanálu MS.
 2. Meracie členy neelektrických procesných veličín (klasické a mikro): teplota, mechanické veličiny: tlak, sila, krútiaci moment; prietok kvapalín a plynov; poloha, vzdialenosť, rozmer, rýchlosť, zrýchlenie, vlhkosť plynov a tuhých látok.
 3. Vnorené (embedded) systémy, inteligentná automatizácia. Inteligentné meracie (primárne spracovanie informácii, autodiagnostika a kalibrácia) a akčné členy.
 4. Distribuovaná inteligencia v MS, pripojenie prvkov na číslicovú zbernicu (normovanú a proprietárnu).

Nadväznosti:
Na predmety so zameraním na elektroniku, teóriu merania a riadenia.

Podmienky na absolvovanie:

Získanie zápočtu - aktívna účasť na cvičeniach, úspešné absolvovanie priebežných písomných testov (max. 40 bodov). Záverečná skúška - max. 60 bodov, min. 20 bodov!


Prednášky

 1. Časť 1 (Šturcel)
 2. Časť 2 (Šturcel)
 3. Časť 3 (Šturcel)


Témy na skúšku.


Zoznam skratiek (Šturcel)

Matiáš Andrej: 'Informačné a riadiace systémy výrobných podnikov.' Diplomová práca, FEI STU.Literatúra

 1. Šturcel, J.: Snímače a prevodníky. STU Bratislava, 2002, ISBN 80-227-1712-6
 2. Šturcel, J.: Prvky riadiacich systémov, časť Meranie neelektrických veličín. STU Bratislava 2004, ISBN 80-227-2120-4, (apríl 2005 - priložené CD, rozširujúce materiály).
 3. Katalógy firiem LDM (CZ), Emerson, Landis&Staefa, Honeywell, Foxboro
 4. Webová stránka predmetu, jej adresa bude zverejnená na prvej prednáške


Učitelia

Prednášky:

 • Prof. Ing. Vladimír Tvarožek, PhD.
 • Doc.Ing.Ján Šturcel, PhD.
 • Ing. Peter Drahoš, PhD.

Cvičenia:

 • Ing. Peter Drahoš, PhD.