Operácie

Robotnačka-01

Z SensorWiki

Úloha 1: Prvé kroky

Vypočítajte a overte, koľko krokov musí robot urobiť, aby nakreslil rovnú čiaru dĺžky 10 cm.Obr. 1: Koliesko po rovnej dráhe.


Robot sa bude pohybovať po priamke vtedy, keď sa obe kolieska budú otáčať súčasne rovnakým smerom. Keďže viete, že Robotnačka je poháňaná krokovými motormi, viete z katalógového listu motora určiť, koľko krokov je potrebných na jednu úplnú otáčku. Keď si posuvným meradlom zmeriate priemer kolieska, budete vedieť aj to, akú dráhu pri tejto úplnej otáčke Robotnačka prejde. No a potom už bude hračka vypočítať počet impulzov, aby dráha bola 10 cm.


Vypočítanú hodnotu overte (program robotman.exe). Podarilo sa?

Pozor:
Všimnite si závislosť na rozmeroch kolieska. V prípade zmeny rozmerov, nepresného zmerania, starnutia materiálu a pod. sa chyba zväčší.

Otázky:

  • Dokážete úlohu splniť presne? Aká je teoretická chyba v mm? (pomôcka: vyjde vám pri delení celé číslo?)
  • Aký je vplyv povrchu na riešenie úlohy? Čo sa stane, ak koliesko bude prešmykovať? Overte to tak, že nakreslíte niekoľkokrát za sebou štvorec a zistite, ako sa postupne zväčšuje odchýlka od koncového bodu.