Operácie

Porada 2009-12-03

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 03.12.2009


Miesto: D-705b

Prítomní:

  • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty, Bc. Peter Mihál

Neprítomní:

  • Pedagóg: Ing. Richard Balogh


Vyhodnotenie úloh z predchádzajúceho stretnutia:

1. Úspešne sme otestovali compass senzor.(Maláč)

2. Úspešne sme navrhli a otestovali nový typ farebného filtra.(Mihál)

Opis stretnutia:

Predchádzajúca zápisnica: Porada 2009-11-24.

1. Navrhli sme nový farebný filter na základe HSB farebných zložiek.(Mihál)

2. Upravili sme kalibračný program, keďže došlo k zmene farebného filtra z RGB na HSB. Nová verzia programu je uložená v dotprojekte( Part1: http://ap.urpi.fei.stuba.sk/dotproject/fileviewer.php?file_id=24, Part2: http://ap.urpi.fei.stuba.sk/dotproject/fileviewer.php?file_id=25).(Škultéty)

3. Prerobili sme rogram pre NXT kocku. Jednotlivé úlohy v kocke bežia v samostatných vláknach. Pridali sme ultrasonic senzor, ktorý detekuje prekážku v blízkosti robota. Po detekcii prekážky je vyslaný príkaz na zastavenie motorov.(Maláč)

Implementovali sme compass senzor do NXT kocky. Údaje z compass senzora sú posielané na spracovanie do počítača. Programy sú uložené v dotprojekte http://ap.urpi.elf.stuba.sk/dotproject/fileviewer.php?file_id=26(Maláč)

4. Vytvorili sme steny scény v ktorej sa robot pohybuje.

5. Úloha zlučovania objektov po aplikovaní farebného filtra sa ruší, keďže používame nový typ farebného filtra.

6. Rozhodli sme sa komplexne otestovať jednotlivé programy robota. Je potrebné zlúčiť vytvorené programy do jedného celku.

Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Dokončiť testovanie robota

StatusUNKNOWN.png Z: Všetci T: 7.12.2009

2. Vyčistiť obraz od objektov nad zeleným okrajom steny.

StatusUNKNOWN.png Z: Škultéty T: 10.12.2009

3. Dokončiť 3D návrh robota.

StatusWARN.png Z: Mihál T: 20.12.2009

4. Vylepšiť konštrukciu robota, prípadne navrhnúť novú.

StatusUNKNOWN.png Z: Mihál, Beňo T: 20.12.2009

5. Zdokumentovať súčasnú konštrukciu robota.

StatusUNKNOWN.png Z: Beňo T: 20.12.2009

6. Zlúčiť vytvorené programy do jedného celku a otestovať funkčnosť takto vytvoreného programu.

StatusOK.png Z: Maláč, Škultéty T: 4.12.2009


Najbližšie stretnutie: 04.12.2009 o 10:00 hod, poradu bude viesť: Škultéty

V Bratislave, 3.12.2009

Zapísal: Škultéty