Operácie

Porada 2009-04-21

Z SensorWiki

Zápisnica

Dátum: 7.4.2009

Miesto: D-519

Prítomní:

 • Pedagóg: Ing. Richard Balogh
 • Členovia tímu: Bc. Michal Beňo, Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty

Neprítomní:

 • Členovia tímu: Bc. Peter Mihál (ospravedlnený - PN)


Vyhodnotenie úloh z minulých stretnutí:

Pozri zapis z minulej porady


Opis stretnutia:

1. Kontrola splnenia úloh z predchádzajúcej porady.

 - Jozef Škultéty pripravil podklady do e-mailu pre organizátorov súťaže, ohľadne porušovania pravidiel (nejasností v pravidlách)- zbieranie robotov, súperove puky na svojom poli.
 - návrh konštrukcie robota (viď. ďalší bod)

2. Stručne sme predstavili návrh budúcej konštrukcie robota.

 - použijeme platformu Linux
 - vývojové prostredie C, C++, Java
 - na rozoznávanie pukov použijeme senzor, alebo kameru
 - orientácia v priestore pomocou optickej myši, alebo opto-snímačov
 - triedenie pukov pomocou mechanického kríža
 - kamera bude umiestnená v obale (kôli tomu, aby nevznikali ochýlky vplivom zmeny svetelných podmienok)
 - využijeme Gumstix

3. Diskusia o ďalšom postupe práce na vytvorení návrhu robota.

 - uvažovať či použijeme hotovú konštrukciu, alebo vlastnú
 - ku Gumstixu pripojiť ďalší jednoduchší procesor na riadenie kolies a prácu so senzormi
 - triedenie pukov - mechanizmus (presnejšie určiť) snažiť sa o čo najmenej mechanických častí
 - rozpoznávanie pukov - senzor, alebo kamera
 - senzor a kameru je potrebné otestovať pre rôzne povrchy, svetelné podmienky (nasvecovanie, tienidlo)- vyhotoviť zápis (protokol o meraní)
 - návrh orientácie v priestore - myš nevhodná pri rýchlej akcelerácii, môže sa použiť aj kompas. 
 - vytvoriť blokovú schému - návrhu robota z hora (motory, riadiaca jednotka, napájanie, mechanika)
 - ako a v čom spracovať informácie
 - čo vieme naprogramovať v Gumstixe, skusiť riadenie Boe-bota, skúsiť kompiláciu programov 

4. Ing. Balogh predstavil možnosti prace na rôznych podvozkoch.


Úlohy do ďalšieho stretnutia:

1. Otestovať kameru a senzor pri rôznych svetelných podmienkach, vytvoriť protokol o meraní

StatusOK.png Z: Bc. Ján Maláč, Bc. Jozef Škultéty T: 5.5.2009

2. Vytvoriť návrh nášho robota. (na akom podklade by sme ho chceli robiť, aké základné veci treba riešiť)

StatusOK.png Z: všetci T: 5.5.2009

3. Podľa možností sa zúčastniť súťaže Istrobot 25.4.2009 a prípravy súťaže 24.4.2009 v popoludňajších hodinách (14:00).

StatusCANCEL.png Z: všetci T: 24.4.2009

4. Pracovať na všetkých bodoch prebratých v diskusii (podľa neskoršieho upresnenia úloh).

StatusINFO.png Z: všetci T: 5.5.2009

Najbližšie stretnutie: 28.4.2009, poradu bude viesť: Beňo


V Bratislave, 21.4.2009

Zapísal: Beňo