Operácie

Piny PD0 a PD1 vs. Bootloader

Z SensorWiki

Ak chceme používať piny PD0 a PD1 a zároveň zabudovaný bootloader, treba si počínať nanajvýš obozretne. Bootloader používa tieto dva piny na nahrávanie programu cez sériové rozhranie USART0 (RxD a TxD). Po skončení nahrávania programu ostane UART0 nakonfigurovaný a preto nie je možné použiť tieto dva piny ako univerzálne digitálne I/0 piny. Riešením je zakázať vysielač aj prijímač, t.j. vynulovať bity RxEN a TxEN v registri UCSR0B.

Ďalším problémom je povolené prerušenie, ktoré používa bootloader pri komunikácii cez sériové rozhranie. Pravdepodobne od časovača (overiť). Preto je najlepšie hneď na začiatku zakázať všetky prerušenia.

            // Following two lines are a must for BOOTLOADER
 UCSR0B = 0x00;    // Disable RxD and TxD for UART0
            // Disable ALL interrupts (Global)
 SREG = SREG & 0x7F;  // same as cli(); but not requiring Interrupts.h