Operácie

Odborné praktikum

Z SensorWiki

Zadania prác a úloh na odborné praktiká

Nové zadania OP 2011:

1. Systém evidencie odovzdaných zadaní

Úlohy:

Pre evidenciu odovzdaných študentských zadaní je potrebné navrhnúť a implementovať systém umožňujúci

 1. .Upload zadaní študentmi na server
 2. .Kontrolu úspešnosti a správneho uloženia
 3. .Vyhľadávanie chýbajúcich zadaní
 4. .Možnosť zmeny uloženého zadania
 5. .Zabezpečiť uložené zadania pred zneužitím


2. Aplikácie systému Control Web pri virtuálnych experimentoch

Úlohy:

Študent sa naučí pracovať so SCADA softvérom ControlWeb a pripraví dve jednoduché aplikácie na vizualizáciu reálnych i virtuálnych experimentov pre cvičenia.

 1. .ovládanie binárneho akčného člena
 2. .riadenie sústavy s jednou vodnou nádržou

3. Databáza pre porovnávanie a evaluáciu robotov.

Databáza bude obsahovať technické parametre a ďalšie informácie podľa potreby a umožní porovnávanie jednotlivých typov medzi sebou ako aj vyhľadávanie robota spĺňajúceho požadované parametre. Okrem toho sa vyžaduje aj grafické spracovanie údajov vo forme grafu generovaného na požiadanie.


4. Vizualizácia nameraných veličín.

Zadanie pre Šlauka Juraj, Bc. (ak si to teda vyberie)


Pre potreby predmetu Robotika je potrebné vytvoriť jednoduché aplikácie, ktoré graficky znázornia študentmi namerané veličiny. Namerané údaje budú vysielané po sériovom rozhraní do PC, kde sa potom zobrazia. Môže to byť napríklad údaj o aktuálnom kurze robota (kompas), obraz prostredia nameraný UZ snímačom, záznam údajov z akcelerometra a podobne. Program má umožňovať záznam dát do súboru, číselné zobrazenie a grafické znázornenie v podobe virtuálneho meracieho prístroja a plávajúceho grafu.


Odborné praktikum 2010

Pozor! Rozsah predmetu je 4 hod / týždenne, t.j. 48 h / semester

Čapucha:

 1. Skontrolujte infraštruktúru siete LAN v laboratóriách D-519 až 521
 2. Nainštalujte pracovisko pre meranie charakteristík JS motora pre študentov cvičení zo ZSAR
 3. Nainštalujte potrebný softvér pre cvičenia podľa pokynov vedúceho do laboratória D-519
 4. Nainštalujte PLC radu S7-200 s pripojením na internet a naprogramujte meranie prístupné cez internet.


Morvay:

 1. Skontrolujte infraštruktúru siete LAN v laboratóriách D-519 až 521
 2. Nainštalujte pracovisko pre meranie charakteristík JS motora pre študentov cvičení zo ZSAR
 3. Nainštalujte potrebný softvér pre cvičenia podľa pokynov vedúceho do laboratória D-519
 4. Nainštalujte PLC radu S7-200 s pripojením na internet a naprogramujte meranie prístupné cez internet.

Tóth:

 1. Preštudujte a oživte vývojový kit s BLDC motorom od Freescale-u
 2. Spravte archív videonahrávok s tematikou robotiky.
 3. Preložte návody na cvičenia z predmetu MMP

Voľné:

 1. Pripojte monitor s rozhraním LVDS k počítaču MPCX47
 2. Vytvorte archív prác ŠVOČ na URPI a KAR
 3. Naštudujte dokumentáciu k 433MHz RF modulu Parallax
  • Nainštalujte potrebný softvér a naprogramujte základnú komunikáciu medzi dvoma takýmito modulmi
  • Vykonajte merania na jednotke týkajúce sa prenosovej rýchlosti a spoľahlivosti prenosu dát
  • Napíšte vzorové programy a vypracujte dokumentáciu
 4. IRC vyhodnotenie podla M.Lockera pre dvojmotorovy system s HSM150 a IRC