Operácie

MMP Cvičenie 8

Z SensorWiki

A/D prevodník

Literatúra:


Rekapitulácia

Máte k dispozícii vývojovú dosku Acrob s procesorom ATmega328 (datasheet).

V tejto úlohe sa predpokladá znalosť funkcie A/D prevodníka z prednášky (datasheet, str. 251 -- 267). Procesor je nakonfigurovaný na prácu s externým kryštálovým oscilátorom 16,00 MHz.


A/D prevodník

Pozri aj obrázok AVR ADC.png


Pre nameranú hodnotu N platí vzťah


       U_{in} = \frac{N U_{ref}}{1024}

Vstupy A/D prevodníka na Acrob doske sú zapojené takto (pozri aj obrázok Media:Connectors.png):

Kanál    MUX3:0  signál
--------------------------------------------------------------
ADC 0 - 3       vľavo vedľa prepojovacieho poľa
ADC 4 - 5       konektor X2, hore
ADC 8    1000   interný snímač teploty
Vref     1110   vnútorná referencia 1,1 V
GND     1111   vnútorná zem 0 V


Ako zdroj referenčného napätia použijeme priamo napájacie napätie 5V oddelené tlmivkou a filtrované paralelným kondenzátorom 100n. Zodpovedajúce bity REFS1, REFS0 v registri ADMUX sú teda 01.

Zdroj hodinového signálu pre A/D prevodník musí byť v rozsahu 50 až 200 kHz!

Príklad najjednoduchšieho SW ovládaného A/D prevodu je uvedená v tomto príklade - pozri AVR A/D example.c

Vizualizácia

Vizualizáciu dát môžeme robiť rozlične. Jeden z možných spôsobov je vypisovať po sériovej linke v pravidelných intervaloch holé data a tie potom uložiť ako maticu do Matlabu a tam nakresliť graf, priebeh, čo treba...

Iná možnosť je použiť napr. program StampPlot, ktorý kreslí prichádzajúce data priamo ako graf, s výnimkou reťazcov, ktoré začínajú znakom '!', tie považuje za konfiguračné príkazy.

Download: StampPlotLite1.7

Príklad: AVR StampPlotExample.c Manual: Stamp Plot ManualÚlohy

 1. Nahrajte si knižnice pre prácu so sériovou linkou, preštudujte využitie knižnice <stdio.h> a demonštrujte.
 2. Doplňte program o jednoduchý A/D prevod a zobrazte hodnotu z potenciometra.
 3. Overte prevod A-D prevodníka meraním vnútornej referencie 1,1 V
 4. Upravte program pre A-D prevod tak, aby v pracoval autonómne s periódou vzorkovania 100ms.
 5. Oboznámte sa s programom StampPlot a zobrazte časový priebeh nameranej veličiny.


Download

Icon Terminal.png Terminal 1.9b

Icon StampPlotLite.png StampPlot Lite 1.7Návrat na zoznam cvičení...