Operácie

MEMS cvičenie 4

Z SensorWiki

OpenSegmentDisplay.jpg

Cieľom tohoto cvičenia je zobraziť meranú veličinu na grafickom displeji v počítači.

Úlohy boli 10.3.2020 upravené na možnosť pracovať aj doma.


Vysielač - Arduino

Meranú veličinu odmeriame procesorom, po prevode A/D prevodníkom a úprave linearizáciou z predošlých cvičení budeme hodnotu posielať po sériovej linke s parametrami 9600-N-8-1 do PC. Ak máte doma Arduino, môžete použiť program na vysielanie hodnoty z potenciometra pripojeného na niektorý analógový vstup, alebo len posielať náhodne vygenerované hodnoty. Program môže vyzerať napríklad takto:

int adcValue = 0;

void setup() {

   Serial.begin(9600);
}


void loop() 
{

 /* This part of code is for real measurement from Channel 0 */

 adcValue = 0;              // Filter - average from 16 values 
 for (int i = 1; i<=16; i++)
  adcValue = adcValue + analogRead(0);
 adcValue = adcValue/16;
 
/* Uncomment this part of code, if you want just simulated values */
/*
   if (adcValue < 1023)
     adcValue = adcValue + random(-1,2);
   else
     adcValue = 0;
*/
 
 char tempString[10];           // Used for sprintf
 sprintf(tempString, "%4d",adcValue);   // Convert into a string that is right adjusted
 //sprintf(tempString, "%d", adcValue);  // Convert into a string that is left adjusted (requires digit 1 command)
 //sprintf(tempString, "%04d", adcValue); // Convert into a string with leading zeros
 //sprintf(tempString, "%4X", adcValue); // Convert int HEX, right adjusted
 
 
 Serial.println(tempString);       // Send the value using serial to PC

 delay(100);
}


Hodnoty, ktoré PC prijíma si môžete pozrieť v terminálovom okne priamo v prostredí Arduino, alebo použite radšej profesionálny sériový terminál (napr. Terminal).

Serial Terminal by Bray

IconTerminal.png
Na testovanie a prvé pokusy so sériovým rozhraním sa vám určite zíde aj nejaký terminálový program, masochisti môžu použiť aj Hyperterminál z Windows. Terminál je jednoduchý program, v ktorom sa zobrazujú všetky prijaté znaky a naopak, je možné nejaké iné znaky odvysielať. Dajú sa samozrejme aj nastaviť základné komunikačné parametre.

TerminalExampleMEMS.png

Ukážka práce s Terminalom vrátane správneho nastavenia parametrov


Prijímač - Processing

Ak hodnoty chodia tak ako potrebujeme (skontrolujte nastavenie parametrov rýchlosť-parita-počet bytov-počet stopbitov) navrhneme si krajší zobrazovací program (appku, ak chcete).

Na to využijeme prostredie Processing, ktoré vyzerá veľmi podobne ako to Arduinovské, ale generuje program pre Windows (alebo aj pre linux, či iOS). Prostredie Processing je na počítačoch v laboratóriu už nainštalované, doma si môžete nainštalovať odtiaľto: https://processing.org/

Okrem toho si stiahnite a nainštalujte do svojho OS tento pekný font https://fontlibrary.org/en/font/segment7 ktorým budeme veličinu vypisovať.

Segement7Font.png


V prostredí processing preložte a spustite nasledovný program

import processing.serial.*;

 int adcValue = 0;    // value received from Serial 
 // String Unit="mA";
 // String Unit="kΩ";
 // String Unit="°C";   // We can use Unicode chars directly
 String Unit="\u00B0C";  // Unicode codes may be entered as well
 
 Serial myPort;
 PFont Segment, Units; 

 void setup() {
             // Setup the display window 
 size(480, 180);     // Size of the window
 Segment = createFont("Segment7", 150); // Assign fonts and size 
 Units = createFont("Arial", 40);
 textFont(Segment);
 textAlign(RIGHT);    // Text align 
 fill(250,250,0);     // Font color is yellow = red + green

 println(Serial.list());  // List all the available serial ports
 // Then open the port you're using, my is the first, i.e. '0'
  myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
 // don't generate a serialEvent() unless you get a newline character:
  myPort.bufferUntil('\n');
 }

void draw()
{           // Let's start to display
 background(0,0,0);  // set the background color black

 textFont(Segment);
 text(adcValue, 400, 150);
 
 textFont(Units);
 text(Unit,465,65);
}


void serialEvent(Serial myPort) 
{
 String inString = myPort.readStringUntil('\n');  // get the ASCII string:
 if (inString != null) 
  {
   inString = trim(inString);   // trim off any whitespace
   adcValue = int(inString);   // convert into an integer
   adcValue =int(map(adcValue, 0, 1023, 0, 1023)); // possible range adjusting
  }
 }


OpenSegmentScreenshot.png

Preštudujte aj komentované časti programov!


Pomôcky

Ako si v Processingu vyberiem, na ktorý port bude pripojený?

Po spustení programu príkazom println(Serial.list()); do konzoly vypíšeme zoznam dostupných portov.

ProcessingPortList.png

Na obrázku vyššie vidno, že máme dostupné tri porty, COM1:, COM2: a COM3:

Ak chceme komunikovať cez COM2:, musíme pri otváraní použiť index 1, t.j. Serial.list()[1] a nastaviť rýchlosť 9600.


Ako si v Processingu vyberiem font?

Font musíte najprv normálne nainštalovať do operačného systému (stiahnuť font, kliknúť, zobrazí sa ukážka, nainštalovať). Potom príkazom Segment = createFont("Segment7", 150); spravíte smerník na príslušný font, ale musíte vedieť, ako sa volá. Niekedy je problém v tom, že súbor s fontom sa nazýva inak, ako samotný font. Napokon treba v menu Processing zvoliť Tools -> Create Font. Tým sa vytvorí v priečinku so zdrojákom vášho programu podadresár 'data' a v ňom potrebné bitmapy pre váš program.

Nemám doma Arduino!

Ak nemáte Arduino, môžete si program v Processingu vyskúšať aj tak. Nainštalujete si dvojicu virtuálnych sériových portov napr. https://www.eltima.com/products/vspdxp/ - stačí základnú verziu Standard, ktorá je bezplatne k dispozícii 14 dní. V systéme vám vzniknú dva nové sériové porty. Jeden otvoríte v termináli, cez neho budete posielať čísla, ktoré chcete zobraziť. Druhý port použijete ako prijímací v Processingu.

VirtualSerialPort.png