Operácie

MEMS cvičenie 3

Z SensorWiki

OpenSegmentDisplay.jpg

Cieľom tohoto cvičenia je zobraziť meranú veličinu na displeji a v počítači.


Lokálne zobrazenie meranej veličiny

V tejto časti cvičenia zobrazíme meranú veličinu na miestnom LED alebo LCD displeji mikropočítača. Displej môžeme použiť buď 7-segmentový s LED alebo komplexnejší programovateľný LCD. Z tejto časti vám nevyplýva žiadna úloha, len si pozrite príklady aby ste ich vedeli prípadne implementovať na svojom vlastnom reálnom Arduine s nejakým displejom.


Sedemsegmentový zobrazovač


Ak sa vám príklad nezobrazí správne priamo tu, použite tento odkaz.


Návod do labáku (nie pre online štúdium): (kliknutím rozbaliť / zbaliť)


Sedemsegmentový 4-miestny LED displej

Programovanie

Z tejto časti nemusíte mať obavy, programovanie je jednoduché a budeme využívať existujúce programy s knižnicami, ktoré si len zľahka modifikujete pre svoje potreby.

Ukážkové programy:

#include <SevSeg.h>

SevSeg MyDisp; //Instantiate a seven segment controller object

void setup()
{
 byte numDigits = 4;  
 byte digitPins[] = {2, 3, 4, 5};          // Digits:  1,2,3,4
 byte segmentPins[] = {6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15}; // Segments: A,B,C,D,E,F,G,Period

 MyDisp.begin(COMMON_ANODE, numDigits, digitPins, segmentPins);
 MyDisp.setBrightness(80); 
}

void loop()
{
 MyDisp.setNumber(1234,9); // Second argument is decimal place

 MyDisp.refreshDisplay();  // Must run repeatedly
}
#include "SevSeg.h"
SevSeg myDisplay;

#define FOUR_DIGITS 4
#define A1 2
#define A2 3
#define A3 4
#define A4 5
#define SegA 6
#define SegB 7
#define SegC 8

int value;
int oldvalue;
char tempString[5];

//-------------------------------------------------------------------------------------------

void setup()
{
 value = 0;
 oldvalue = 0;

 myDisplay.Begin(COMMON_ANODE, FOUR_DIGITS, A1, A2, A3, A4, SegA, SegB, SegC, 11, 12, 13, 14, 15);
 myDisplay.SetBrightness(100); //Set the display to 100% brightness level
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------
void loop()
{
 value = analogRead(5);             // measurement
 value = (15*oldvalue + value)/16;        // simple filter
  sprintf(tempString, "%4d", (long)value, DEC); // create output string
  myDisplay.DisplayString(tempString, 0);    // display value on disp
  oldvalue = value;
  
}
//-------------------------------------------------------------------------------------------

Rozličné neusporiadané linky:


Programovateľný LCD displej


Ak sa vám príklad nezobrazí správne priamo tu, použite tento odkaz.


Návod do labáku (nie pre online štúdium): (kliknutím rozbaliť / zbaliť)

LCD Modul

ParallaxLCDAppMod.jpg

Vlastnosti:

 • 2x8 LCD Displej bez podsvetlenia
 • 4 Tlačítka
 • Trimer na zmenu kontrastu

Technické parametre:

 • Napájanie: 5 V @ 15 mA
 • Pripojenie: 4-Bit parallel interface (Hitachi HD44780 compatible)
 • Rozmery: 60 x 50 x 20 mm
 • Pracovná teplota: 0 až +70 °C


Acrob LCD Schematic.png
Acrob LCD Schema2.png


Najprv sa snažte pochopiť, ako je vytvorený vzorový program, ako sa konfiguruje pripojenie LCD k portom, skontrolujte konfiguráciu. Potom modifikujte program z predošlého cvičenia tak, aby sa meraná hodnota polohy potenciometra zobrazila na displeji. Zobrazte aj inžinierske jednotky.


Programovanie

Nasledovný príklad je pre Arduino.

Pozn.: Ak budete vypisovať najprv štvorciferné číslo a potom trojciferné, nezabudnite to štvorciferné najprv vymazať, inak vám tam posledná cifra bude "visieť". Vymazať sa dá napríklad takto:

 //    12345678
 lcd.print("    ");


/*
 LiquidCrystal Library - Hello World
 
 Demonstrates the use a 8x2 LCD display. 
 
  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 3
 * LCD R/W pin to digital pin 2
 * LCD Enable pin to digital pin 1
 * LCD D4 pin to digital pin 4
 * LCD D5 pin to digital pin 5
 * LCD D6 pin to digital pin 6
 * LCD D7 pin to digital pin 7          
 */

#include <LiquidCrystal.h>      // include the library 

// initialize the library with the numbers of the interface pins
// LiquidCrystal(RS, RW, EN, D4, D5, D6, D7) 
LiquidCrystal lcd( 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7);

void setup() {
 // set up the LCD's number of columns and rows: 
 lcd.begin(8, 2);
 // Print a message to the LCD.
 lcd.print("Ahoj!");
}

void loop() {
 // set the cursor to column 0, line 1
 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
 lcd.setCursor(0, 1);
 // print the number of seconds since reset:
 lcd.print(millis()/1000);
 // print the status of buttons:
 lcd.setCursor(6, 0);
 lcd.print(ReadButtons(),HEX);
 
}


/* ------------------------------------------------------- */
/* Read and debounce the LCD AppMod buttons        */
/*                             */
/* Returns 0 if nothing is pressed            */
/* Returns 1 if button A is pressed            */
/* Returns 2 if button B is pressed            */
/* Returns 4 if button C is pressed            */
/* Returns 8 if button D is pressed            */
/* Returns combination if more is pressed (e.g. 6 for B+C)*/
/*                             */
/* ------------------------------------------------------- */

unsigned char ReadButtons()
{
 DDRD = 0b00001110;        // make LCD bus inputs
 unsigned char state = 0xFF;      // assume nothing pressed
 
 for(int scan = 1; scan<=10; scan++)
 {
  state = state & ((PIND&0xF0)>>4); // make sure button held
  delay(5);           // debounce 10 x 5 ms
 }

 DDRD = 0b11111110;				 // return bus to outputs
 
 return(state);
}


Misc:

Prečo je takto napísaná a ako vlastne funguje lepšie zistíte, keď si preštudujete schému zapojenia:

LCD App Mod Schematic.png


Literatúra k LCDPrenos dát a zobrazenie v PC

Vysielač - Arduino

Meranú veličinu odmeriame procesorom, po prevode A/D prevodníkom a úprave linearizáciou z predošlých cvičení budeme hodnotu posielať po sériovej linke s parametrami 9600-N-8-1 do PC. Ak máte doma Arduino, môžete použiť program na vysielanie hodnoty z potenciometra pripojeného na niektorý analógový vstup, alebo len posielať náhodne vygenerované hodnoty. Program môže vyzerať napríklad takto:

int adcValue = 0;

void setup() {

   Serial.begin(9600);
}


void loop() 
{

 /* This part of code is for real measurement from Channel 0 */

 adcValue = 0;              // Filter - average from 16 values 
 for (int i = 1; i<=16; i++)
  adcValue = adcValue + analogRead(0);
 adcValue = adcValue/16;
 
/* Uncomment this part of code, if you want just simulated values */
/*
   if (adcValue < 1023)
     adcValue = adcValue + random(-1,2);
   else
     adcValue = 0;
*/
 
 char tempString[10];           // Used for sprintf
 sprintf(tempString, "%4d",adcValue);   // Convert into a string that is right adjusted
 //sprintf(tempString, "%d", adcValue);  // Convert into a string that is left adjusted (requires digit 1 command)
 //sprintf(tempString, "%04d", adcValue); // Convert into a string with leading zeros
 //sprintf(tempString, "%4X", adcValue); // Convert int HEX, right adjusted
 
 
 Serial.println(tempString);       // Send the value using serial to PC

 delay(100);
}


Hodnoty, ktoré PC prijíma si môžete pozrieť v terminálovom okne priamo v prostredí Arduino, alebo použite radšej profesionálny sériový terminál (napr. Terminal).


Serial Terminal by Bray

IconTerminal.png
Na testovanie a prvé pokusy so sériovým rozhraním sa vám určite zíde aj nejaký terminálový program, masochisti môžu použiť aj Hyperterminál z Windows. Terminál je jednoduchý program, v ktorom sa zobrazujú všetky prijaté znaky a naopak, je možné nejaké iné znaky odvysielať. Dajú sa samozrejme aj nastaviť základné komunikačné parametre.

TerminalExampleMEMS.png

Ukážka práce s Terminalom vrátane správneho nastavenia parametrov


Prijímač - Processing

Ak hodnoty chodia tak ako potrebujeme (skontrolujte nastavenie parametrov rýchlosť-parita-počet bytov-počet stopbitov) navrhneme si krajší zobrazovací program (appku, ak chcete).

Na to využijeme prostredie Processing, ktoré vyzerá veľmi podobne ako to Arduinovské, ale generuje program pre Windows (alebo aj pre linux, či iOS). Prostredie Processing je na počítačoch v laboratóriu už nainštalované, doma si môžete nainštalovať odtiaľto: https://processing.org/

Okrem toho si stiahnite a nainštalujte do svojho OS tento pekný font https://fontlibrary.org/en/font/segment7 ktorým budeme veličinu vypisovať.

Segement7Font.png


V prostredí processing preložte a spustite nasledovný program

import processing.serial.*;

 int adcValue = 0;    // value received from Serial 
 // String Unit="mA";
 // String Unit="kΩ";
 // String Unit="°C";   // We can use Unicode chars directly
 String Unit="\u00B0C";  // Unicode codes may be entered as well
 
 Serial myPort;
 PFont Segment, Units; 

 void setup() {
             // Setup the display window 
 size(480, 180);     // Size of the window
 Segment = createFont("Segment7", 150); // Assign fonts and size 
 Units = createFont("Arial", 40);
 textFont(Segment);
 textAlign(RIGHT);    // Text align 
 fill(250,250,0);     // Font color is yellow = red + green

 println(Serial.list());  // List all the available serial ports
 // Then open the port you're using, my is the first, i.e. '0'
  myPort = new Serial(this, Serial.list()[0], 9600);
 // don't generate a serialEvent() unless you get a newline character:
  myPort.bufferUntil('\n');
 }

void draw()
{           // Let's start to display
 background(0,0,0);  // set the background color black

 textFont(Segment);
 text(adcValue, 400, 150);
 
 textFont(Units);
 text(Unit,465,65);
}


void serialEvent(Serial myPort) 
{
 String inString = myPort.readStringUntil('\n');  // get the ASCII string:
 if (inString != null) 
  {
   inString = trim(inString);   // trim off any whitespace
   adcValue = int(inString);   // convert into an integer
   adcValue =int(map(adcValue, 0, 1023, 0, 1023)); // possible range adjusting
  }
 }


OpenSegmentScreenshot.png

Preštudujte aj komentované časti programov!

Ak chceme aj nejaký grafický výstup, tak použijeme buď G4P knižnicu, alebo knižnicu Meter pre Processing. Pekný príklad je napr. tu: https://deepbluembedded.com/esp32-temperature-sensor-lm35-interfacing-arduino/

Pomôcky

Ako si v Processingu vyberiem, na ktorý port bude pripojený?

Po spustení programu príkazom println(Serial.list()); do konzoly vypíšeme zoznam dostupných portov.

ProcessingPortList.png

Na obrázku vyššie vidno, že máme dostupné tri porty, COM1:, COM2: a COM3:

Ak chceme komunikovať cez COM2:, musíme pri otváraní použiť index 1, t.j. Serial.list()[1] a nastaviť rýchlosť 9600.


Ako si v Processingu vyberiem font?

Font musíte najprv normálne nainštalovať do operačného systému (stiahnuť font, kliknúť, zobrazí sa ukážka, nainštalovať). Potom príkazom Segment = createFont("Segment7", 150); spravíte smerník na príslušný font, ale musíte vedieť, ako sa volá. Niekedy je problém v tom, že súbor s fontom sa nazýva inak, ako samotný font. Napokon treba v menu Processing zvoliť Tools -> Create Font. Tým sa vytvorí v priečinku so zdrojákom vášho programu podadresár 'data' a v ňom potrebné bitmapy pre váš program.

Nemám doma Arduino!

Ak nemáte Arduino, môžete si program v Processingu vyskúšať aj tak. Nainštalujete si dvojicu virtuálnych sériových portov napr. https://www.eltima.com/products/vspdxp/ - stačí základnú verziu Standard, ktorá je bezplatne k dispozícii 14 dní. V systéme vám vzniknú dva nové sériové porty. Jeden otvoríte v termináli, cez neho budete posielať čísla, ktoré chcete zobraziť. Druhý port použijete ako prijímací v Processingu.

VirtualSerialPort.png


Nepovinne: Grafické priebehy na PC --Serial Plotter =

IconSerialPlotter.png
Serial Plotter je trocha sofistikovanejší program ako Terminal, jeho úlohou je zakresliť graficky všetky prijaté informácie. Najjednoduchšie je posielať mu čísla, pričom ich môže byť aj viac, oddelených čiarkami. Každá jedna n-tica hodnôt musí končíť znakom pre nový riadok. V knižnici Serial použite bloky Serial Write Number pre čísla, Serial Write String pre čiarky a Serial Write Line pre ukončenie riadka. Neposielajte hodnoty príliš často, aby sa nepreplnil vstupný buffer.SerialPlotter01.png
Trocha zlozitejsie:Úlohy

Úlohy, ktoré treba odovzdať:

 • 1. cvičenie: reálna alebo nasimulovaná charakteristika snímača
 • 2. cvičenie: screenshot alebo video z prenosu dát do PC
 • 3. cvičenie: linearizovaná reálna alebo simulovaná charakteristika

Hodnotenie: 3 body

Deadline: 8. 3. 2022


Návrat na zoznam cvičení...