Operácie

Kitronik :MOVE mini MK2

Z SensorWiki

Druhá, vylepšená verzia :MOVE od firmy Kitronik. Dodáva sa v rozloženom stave, po zložení sa už nepredpokladá prerábanie.


KitronikMOVEmk2.png
Kitronik :MOVE mk2.


Základná verzia robota je bez senzorov, preto odporúčame doplniť Sensor interface board a k nej je potom možné doplniť senzor na detekciu čiary ako aj ultrazvukový senzor.

P0 5x neopixel RGB LED
P1 servo 1
P2 servo 2
P3 voľné
P4 voľné
 
P8  ultrazvukový senzor Trigger
P10 ultrazvukový senzor Echo
P15 ľavý senzor čiary
P16 pravý senzor čiary
P19 i2c zbernica SCL
P20 i2c zbernica SDA


Základné programy

Blinker

Pre prácu so svetielkami na hornej hrane robota je potrebné nahrať knižnicu Neopixel

Jednoduchý program pre blinker, funguje na tlačítka - stlačením ľavého tlačidla 🅰 sa zapne ľavá smerovka, pravým tlačidlom 🅱 sa zapne pravá. Stlačením oboch 🅰+🅱 sa blinker vypne.


input.onButtonPressed(Button.A, function () {
  turn_left_indicator_on = true
  turn_right_indicator_on = false
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
input.onButtonPressed(Button.AB, function () {
  turn_left_indicator_on = false
  turn_right_indicator_on = false
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
input.onButtonPressed(Button.B, function () {
  turn_left_indicator_on = false
  turn_right_indicator_on = true
  indicator.clear()
  indicator.show()
})
let turn_right_indicator_on = false
let turn_left_indicator_on = false
let indicator: neopixel.Strip = null
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
indicator.setBrightness(80)
basic.forever(function () {
  if (turn_left_indicator_on == true) {
    indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.setPixelColor(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  } else if (turn_right_indicator_on == true) {
    indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Orange))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.setPixelColor(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.Black))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  }
})
def on_button_pressed_a():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = True
  turn_right_indicator_on = False
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.A, on_button_pressed_a)

def on_button_pressed_ab():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = False
  turn_right_indicator_on = False
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.AB, on_button_pressed_ab)

def on_button_pressed_b():
  global turn_left_indicator_on, turn_right_indicator_on
  turn_left_indicator_on = False
  turn_right_indicator_on = True
  indicator.clear()
  indicator.show()
input.on_button_pressed(Button.B, on_button_pressed_b)

turn_right_indicator_on = False
turn_left_indicator_on = False
indicator: neopixel.Strip = None
indicator = neopixel.create(DigitalPin.P0, 5, NeoPixelMode.RGB)
indicator.set_brightness(80)

def on_forever():
  if turn_left_indicator_on == True:
    indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.set_pixel_color(0, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
  elif turn_right_indicator_on == True:
    indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.ORANGE))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
    indicator.set_pixel_color(4, neopixel.colors(NeoPixelColors.BLACK))
    indicator.show()
    basic.pause(75)
basic.forever(on_forever)

Základné pohyby

Výrobca, firma Kitronik poskytuje pre robota špeciálnu knižnicu. Niekedy sa volá iba Kitronik, ale väčšinou ju nájdete pod názvom Servo:Lite

Tento ukážkový program len pohýbe všetkými smermi a potom skončí.kitronik_servo_lite.forward()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.backward()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.right()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.left()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.stop()
kitronik_servo_lite.forward()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.backward()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.right()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.left()
basic.pause(500)
kitronik_servo_lite.stop()

Line following robot

Robot musí byť doplnený špeciálnym senzorom, ktorý sa pripojí k expanznej doske, umožňujúcej využiť aj viac ako 3 vstupy P0 - P3. Samozrejmosťou je tiež vopred nahrať knižnicu Kitronik


let Left_Detector = 0
let Right_Detector = 0
pins.setPull(DigitalPin.P15, PinPullMode.PullUp)
pins.setPull(DigitalPin.P16, PinPullMode.PullUp)

basic.forever(function on_forever() {
  
  Right_Detector = pins.digitalReadPin(DigitalPin.P15)
  Left_Detector = pins.digitalReadPin(DigitalPin.P16)
  if (Left_Detector == 1 && Right_Detector == 1) {
    kitronik.forward()
  } else if (Left_Detector == 0 && Right_Detector == 1) {
    kitronik.left()
  } else if (Left_Detector == 1 && Right_Detector == 0) {
    kitronik.right()
  } else if (Left_Detector == 0 && Right_Detector == 0) {
    kitronik.forward()
  }
  
})
Left_Detector = 0
Right_Detector = 0
pins.set_pull(DigitalPin.P15, PinPullMode.PULL_UP)
pins.set_pull(DigitalPin.P16, PinPullMode.PULL_UP)


def on_forever():
  global Right_Detector, Left_Detector
  Right_Detector = pins.digital_read_pin(DigitalPin.P15)
  Left_Detector = pins.digital_read_pin(DigitalPin.P16)
  if Left_Detector == 1 and Right_Detector == 1:
    kitronik.forward()
  elif Left_Detector == 0 and Right_Detector == 1:
    kitronik.left()
  elif Left_Detector == 1 and Right_Detector == 0:
    kitronik.right()
  elif Left_Detector == 0 and Right_Detector == 0:
    kitronik.forward()
basic.forever(on_forever)

Ultrazvukový senzor

Pre prácu s ultrazvukovým senzorom je potrebné nahrať knižnicu Sonar

Jednoduchý program, ktorý ukáže ako robot zastaví pred prekážkou


let Distance = 0
pins.setPull(DigitalPin.P8, PinPullMode.PullUp)
pins.setPull(DigitalPin.P10, PinPullMode.PullUp)
basic.forever(function () {
  Distance = sonar.ping(
  DigitalPin.P8,
  DigitalPin.P10,
  PingUnit.Centimeters
  )
  if (Distance > 4) {
    kitronik_servo_lite.driveForwards(1)
  } else {
    kitronik_servo_lite.stop()
  }
})
Distance = 0
pins.set_pull(DigitalPin.P8, PinPullMode.PULL_UP)
pins.set_pull(DigitalPin.P10, PinPullMode.PULL_UP)

def on_forever():
  global Distance
  Distance = sonar.ping(DigitalPin.P8, DigitalPin.P10, PingUnit.CENTIMETERS)
  if Distance > 4:
    kitronik_servo_lite.drive_forwards(1)
  else:
    kitronik_servo_lite.stop()
basic.forever(on_forever)👉 Späť na zoznam príkladov....