Operácie

CAD RS Skúška III

Z SensorWiki

Témy na skúšku z CAD RS 07/08 (Šturcel)

 1. Spoľahlivosť číslicových riadiacich systémov v spojení s výrobným procesom
  • Kvalita – vyjadrenie úžitkovej hodnoty technického zariadenia alebo služby. Kvalita RS VP, popis, dôležité kvalitatívne znaky, kvantitatívne vyjadrenie základných spoľahlivostných parametrov (MTTF,..), spoľahlivosť RS a prvkov RS – úvaha.
  • Zvyšovanie spoľahlivosti RS a ich prvkov, diagnostika RS, systémy so zálohovaním a bez použitia nadbytočnosti, chybovo-tolerantné systémy, príklady uplatnenia, napr. meracie členy, malý RS.
 2. Bezpečnosť automatizovaných technológií, RS a RiS (technológia, výrobný proces)
  • V EÚ – zodpovednosť za bezpečnosť produkovaných strojov, zariadení alebo RS a za prevádzkované zariadenia. Bezpečnostné systémy strojov, výrobných zariadení a automatizovaných technológií – tri kategórie. Prostriedky zvyšovania bezpečnosti RS a RiS (podľa druhu ohrozenia) - krátka charakteristika.
  • IP krytie el. zariadení, príklady - priemyselné a AUT. prostriedky.
  • Bezpečnosť a ochrana zdravia v automatizovaných prevádzkach SNV,smernice EÚ - ATEX, bezpečnosť pracovníkov a prevádzky zariadení – normy a zodpovednosť, príklady prostredí s nebezpečím výbuchu vo výrobe, označovanie zariadení podľa smerníc ATEX, analýza daných príkladov označenia AUT prvku.
  • Ochranné techniky v prostrediach SNV všeobecne, iskrová bezpečnosť - princíp, charakteristické vlastnosti, príklady použitia.
  • Funkčná bezpečnosť TZ (E/E/PES, VP), integrita bezpečnosti (Safety Integrity Level SIL 1- 4) – základné pojmy a filozofia riešenia bezpečnosti E/E/PES, postup pri projektovaní bezpečného E/E/PES (EUC).


Literatúra a odborné články k téme 1.

 • Budoucnost automatizační techniky je ve spolehlivosti, Automa
 • Koncepce ASŘTP pro klasickou a jadernou energetiku, Automa
 • Milníky a trendy automatizace technologických procesů, Automa
 • Zajišťování funkční bezpečnosti přístrojových systémů společnosti ZAT, Automa
 • Simatic PCS 7 – klíčový prvek automatizace procesní výroby a součást plně integrované automatizace, Automa
 • Co se skrývá pod názvem Safety Integrated, Automatizace
 • Bezpečnostní procesorová jednotka Siemens, Automatizace
 • Diagnostika v řídicích systémech, Automa
 • Použitie chybovo-tolerantných systémov v riadiacich systémech, DP Kravec
 • Současné přístupy k predikci bezporuchovosti prvků, Automa


Literatúra a odborné články k téme 2.

 • http://www.de.endress.com/SIL
 • UHER, J.: Úvod do funkční bezpečnosti II: použití normy ČSN EN 61508. Automa, 2004, roč. 10, č. 10, s. 50–53.
 • UHER, J.: Úvod do funkční bezpečnosti I: norma ČSN EN 61508. Automa, 2004, roč. 10, č. 8-9, s. 66–81.
 • VASS, J.: Aspekty funkčnej bezpečnosti II. Automa, 2004, roč. 10, č. 2, s. 49–51.
 • VASS, J.: Aspekty funkčnej bezpečnosti. Automa, 2003, roč. 9, č. 2, s. 18–21.
 • Spalek, J.,Kállay, F., Janota, A.,: Koncepcia eSAFETY v inteligentných dopravných systémoch, In: Horizonty dopravy, č. 2, 2003, s. 7-9. ISSN 1210-0978
 • Spalek, J., Janota, A., Brtková, Z.: Dôležité aspekty iniciatívy eSafety v cestnej doprave, AT&P Journal, č. 9, 2005, ISSN 1336-233X
 • Janota, A.: Software a jeho použití v bezpečnostně kritických aplikacích. In: Essentia, internetový časopis http://www.essentia.cz, 2005. ISSN 1214-3464
 • Avižienis, A. – Laprie, J.-C., Randell, B.: Dependability And Its Threats: A Taxonomy.http://www.cs.ncl.ac.uk/research/pubs/inproceedings/papers/779.pdf
 • STN EN 61508 (18 4020) Funkčná bezpečnosť elektrických/ elektronických/ programovatelných elektronických bezpečnostných systémov. SÚTN Bratislava, 2002
 • STN EN 61511 (18 0303) Funkčná bezpečnosť. Bezpečnostné riadiace systémy spojitých technologických procesov. SÚTN Bratislava, 2005
 • STN EN 62061 (35 2220) Bezpečnosť strojov. Funkčná bezpečnosť elektrických, elektronických a programovateľných elektronických bezpečnostných riadiacich systémov. SÚTN Bratislava, 2005
 • Spalek, J. et al.: Princípy eSafety a komplexná bezpečnosť IDS. In: Sborník abstraktů medzinárodní konference "Intelligent Transport Systems", Praha 22. - 23. 3. 2005, s. 57-58.


 • Firmy

Emerson, Siemens, Honeywell, Foxboro, Landis&Staefa


15.12.2008 Šturcel