Operácie

Bezpečnosť pri práci

Z SensorWiki

Poučenie z bezpečnostných predpisov, platných pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach

Toto podpisujete na cvičeniach:

Potvrdzujem svojim podpisom, že som bol(a) poučený(á) o základných 
bezpečnostných predpisoch a normách v rozsahu vykonávanej činnosti 
v laboratóriu č. XXX na FEI STU - zákon č.124/2006, vyhláška 718/2002 
a súbor noriem STN 33 2000 (požiarny štatút, únikové cesty, umiestnenie
hl.vypínača, prvá pomoc).
Miroslav Toman: Bezpečnosť práce

(sept. 2011)


1. Vplyv elektr. prúdu na ľudský organizmus

Za škodlivejší sa považuje striedavý prúd, najmä pre srdce a dýchanie.


hodnoty prúdov nie nebezpečné - bezpečné prúdy. Vplyv prúdu 50 Hz:

 • 2 mA – prah citlivosti
 • 10 mA viac ako 10s – vznik neovládateľného kŕču
 • 500 mA 0,02s - vznik neovládateľného kŕču
 • fibrilácia srdca do 20 mA nevzniká


Hodnota bezpečného prúdu je : ~ 10 mA ; = 25 mA

( Pri 10 mA dokážeme „pustiť elektródu“, ženy 10-14 mA, muži 16-22 mA)


Telo sa pokladá za odpor (spotrebič) a prúd sa riadi Ohmovým zákonom.

Odpor ľudského tela sa veľmi mení. Vnútrotelový 100 – 200 , Koža 15 k – 1 M/ cm2 .

Napäťovo závislý : rádovo jedn. V – 100k, rádovo desiatky V – 10k, 500 V – 1k

Priemerné hodnoty 1 ÷ 5 k , (príp. viac vďaka koži)


2. Prostredie

má významný vplyv na veľkosť odporu.

Delí sa do troch kategórií s uvedenými tzv. bezpečnými napätiami.

(Toto napätie by nemalo cez telo "pretlačiť" väčší prúd ako bezpečný )

 • prostredie bezpečné, napr. bežná miestnosť, vyučovacia trieda (suché, izolačná podlaha, dostatočne priestorné, primeraná teplota) ~ 48 (50) V ; = 100 V
 • prostredie nebezpečné, napr. kúpelňa (vlhké až mokré, neizolačná podlaha, menej priestorné, kolísajúca teplota) ~ 24 V ; = 48 (50)V
 • prostredie zvlášť nebezpečné, napr. montážna jama v garáži, vnútro kovového kotla (vlhké až mokré, vodivé okolie, stiesnený priestor, extrémne teploty)

~ 12 V ; = 24 V


3. Elektrická smrť

Prúd, ktorý s dosť veľkou "istotou" usmrtí človeka nazývame prúd smrteľný. Jeho hodnoty sú: ~ 100 mA ; = cca 150 mA


Orientačná hodnota smrteľného napätia striedavého je potom cca 600 V pre bezpečné prostredie. (Bežné sieťové 230 V teda v drvivej väčšine prípadov nie je smrteľné.)

Všetky hodnoty vychádzajú zo štatistiky, teda môžu sa vyskytnúť jedinci, odchyľujúci sa na jednu, alebo druhú stranu.


Ochrany

1. Ochrana neživých častí pred dotykovým napätím

Neživá časť (obvykle kovový kryt) - pri normálnej prevádzke nie je pod napätím.

Ochrana nulovaním - ochranný (nulovací) vodič je spojený s krytom prístroja. Pri objavení sa napätia na kryte vznikne skrat a poistka (istič) odpojí prístroj od siete.

Nulovanie spôsobuje problémy pri zapájaní schém, pretože prístroje a ich vst - výst. svorky sú už cez sieť (nulák) prepojené, musí byť teda len jeden uzol- kostra

Ochrana dvojitou izoláciou - okrem pracovnej je ešte pridaná jedna izolácia, ochranná. Prevedenie niekedy býva menej kvalitné, až nedostatočné.

2. Špeciality v laboratóriu

Hlavný vypínač, ovládanie stykačom. Ovládacie tlačidlá sú pri dverách a na zadnom paneli. Zásuvky sú na zadnom paneli a na stoloch. Práca na zariadení pod napätím - zásadne pracujeme len jednou rukou Pri práci nepoužívame kovové ozdoby (prstene, retiazky..)

3. Prvá pomoc

Prúd vyradí z činnosti dýchanie, alebo srdce.

Umelé dýchanie, alebo masáž srdca, príp. oboje Umelé dýchanie - bez dýchania je pokožka obvykle nafialovelá. V ležiacej polohe uvolníme dýchacie cesty, zakloníme hlavu a postihnutého v rytme cca raz za 5 sec. - 12 krát /minútu "nafukujeme" z úst do úst, resp. cez tubus.

Masáž srdca - bez srdečnej činnosti je pokožka obvykle bledá. V ležiacej polohe stláčame hrudník postihnutého na prsnej kosti dlaňou + druhá ruka v rytme cca raz za 1 sec. - 60 krát /minútu

Kombinované oživovanie: - ak sú dvaja záchrancovia, kazdý si "robí svoje" v rytme 5 : 1, (teda na 5 stlačení v rytme 1 sec. je 1 vdych) - ak je jeden záchranca, pracuje v rytme 15 : 2 , (teda na 15 stlačení v rytme 1 sec.sú 2 vdychy) Oživovanie treba robiť: do príchodu odbornej pomoci do oživenia postihnutého do zistenia smrti (mŕtvolné znaky) pokiaľ vládzeme - po cca 40 min. je nádej už dosť slabá ( s nízkou teplotou okolia sa čas môže predĺžiť - záchrany z lavín)

5. Bezpečná práca s prístrojmi

Jednosmerný zdroj:

 • napätia sú galvanicky navzájom oddelené
 • skrinka (plechová) je spojená s "nulákom" siete
 • preťaženie signalizuje červená LED, prúd obmedzuje prúdová poistka
 • impulzný odber (jednosmerný komutátorový motor) môže robiť problémy

Multimeter: - V meter ručičkový - neprepólovať, neprekročiť rozsah,záporná svorka je niekedy "nulák". U digitálneho pískanie, alebo nemenná hodnota (blikanie) signalizuje prekročenie rozsahu - A meter : veľký prúd - skrat meraného obvodu ho môže zničiť, (poistky prúd. rozsahov) podobne dlhý čas merania na veľkých prúdoch ovplyvní presnosť, U na prístroji je dosť vysoké (150 ÷ 900 mV) - Ohmmeter - nepripojiť napätie ! - C - meter - nepripojiť napätie (nabitý kondenzátor) !

Sign generátor: - kostra je nulák - pozor na sieť ! - skrat (malý odpor) "živého" na kostru znamená zničenie výstupu

Osciloskop: - kostra je nulák - pozor na sieť ! a zapojenie do obvodu (skraty) - zbytočne veľký jas zmenšuje ostrosť a ničí obrazovku ! - skutočný priebeh je len na JS rozsahu (galvanická väzba) - pred meraním musíme mať STOPU !!