Operácie

Ako správne kresliť grafy

Z SensorWiki

...alebo návod ako kresliť grafy, ktoré nerozrušia vášho učiteľa.


Úloha: Nakreslite prevodovú charakteristiku meracieho člena tlaku.

Ak jednoducho vezmeme namerané údaje a vložíme ich napr. do Excelu, nakreslenie grafu je otázka niekoľkých (presne 7) kliknutí myšou. Z údajov v tabuľke potom dostaneme takýto graf:

Prevodová charakteristika snímača tlaku (Excel97).

Pretože meranie bolo vcelku presné, namerané charakteristiky prakticky splývajú s ideálnou i navzájom. Vizuálna informácia je prakticky nulová. Takýto graf je teda nanič.

Možná náprava: namiesto závislosti vstup -- výstup vynesieme do grafu závislosť vstup -- odchýlka. Po niekoľkých ďalších kliknutiach Excel (resp. študent) vytvorí nasledovný graf (viď obr. \ref{grafEE2}).

Chybové krivky snímača tlaku (Excel97).

Na tomto obrázku vidno všetky neresti ktoré sa na odovzdávaných grafoch vyskytujú.


  1. Chýbajúca legenda -- nevieme rozlíšiť, čo ktorá čiara znamená.
  2. Nevhodne zvolené farby čiar a značky v bodoch -- nevieme rozlíšiť, ktorá čiara patrí ktorej charakteristike.
  3. Chýba názov grafu -- nevieme, na čo sa vlastne pozeráme.
  4. Chýba názov premennej pri jednotlivých osiach, nie sú uvedené ani jednotky.
  5. Popisky osí sú uvedené s nezmyselnou presnosťou (20,000).
  6. Cez namerané body je preložená splajnová krivka -- neodôvodnene.
  7. Sivé pozadie zbytočne zhoršuje čitateľnosť.
  8. Prečo je mriežka len na jednej osi?
  9. Chýbajú zvýraznené namerané hodnoty - alebo je to graf z 10 000 nameraných bodov?

Na záver ukážka, ako by mohol vyzerať uvedený graf po odstránení nedostatkov. Pravda, na jeho vytvorenie bolo potrebných niekoľkonásobne viac kliknutí. Preto na kreslenie grafov odporúčame lepší software (Gnuplot, Octave, Matlab), v ktorom požadovaný výsledok dosiahnete trocha jednoduchšie.


Prevodová charakteristika snímača tlaku (Excel97).
Takýto graf vyzerá dobre aj v čiernobielom prevedení.


Richard Balogh
február 2004