Operácie

AVR Vstupy a výstupy v C

Z SensorWiki

Vstupy a výstupy na MiniMEXLE doske.

Obvykle sa pri programovaní jednočipových mikropočítačov začína programom na ovládanie jedného vstupu a výstupu, napr. tlačítko a LED. Je to taký "Hello, World!" program pre vnorené systémy.


Na doske MiniMEXLE máme dve LED diódy a štryi tlačítka.

Pripojenie tlačítok a LED na doske MiniMEXLE.

Tlačítka S1 až S4 sú pripojené k pinom PC0 až PC3 a sú aktívne v nule, žltá LED je pripojená k PB2 a je tiež aktívna v nule (t.j. LED svieti, keď je na výstupe log. 0). Druhá, červená LED dióda je aktívna v jednotke a je pripojená na pin PC5.


Nasledovný C-program demonštruje možnosti prístupu k binárnym vstupom a výstupom rôznymi prostriedkami jazyka avr-gcc.

#include <avr\io.h>

#define SW1 0
#define SW2 1
#define SW3 2
#define SW4 3

#define RedLED 5

int main(void) {

 /* *********************** Init device MiniMEXLE ******************************** */

  DDRB = 0b00000100;    // PORTB LED on PB2 is output, PB6, 7 IN!!!
  PORTB = 0b00000100;    // LED Active low, LED off, No pull-ups

  DDRC = 0b00100000;    // PORTC LED on PC5 is output, SW1-4 are inputs
  PORTC = 0b00001111;    // LED Active high, LED off, pull-ups ON

  DDRD = 0b10000000;    // PORTD bit 7 is output, pull-ups OFF
  PORTD = 0b00000000;    // PORTD bit PD7 is switch common ground


for (;;) {
		   if( !( PINC & 0b00000001) ) {
		  // if( !( PINC & (1<<0) ) )  {     
		  // if( bit_is_clear(PINC, 0) ) {
        PORTB &= 0b11111011;   // Yellow LED ON
        while (!( PINC&0x01) ); // Wait until not released 
        }
    
		  if(bit_is_clear(PINC, 1)){
        PORTB |= 0b00000100;   // Yellow LED OFF
        loop_until_bit_is_set(PINC, 1);
        }

      if(bit_is_clear(PINC, SW3)){
          PORTC |= 0b00100000;   // Red LED ON
				// PORTC |= _BV(PC5);
				// PORTC |= (1<<RedLED);
				// PORTC |= (1<<5);
        loop_until_bit_is_set(PINC, SW3);
        }

      if(bit_is_clear(PINC, SW4)) {
          PORTC &= 0b11011111;   // Red LED OFF
				// PORTC &= ~(_BV(PC5));
				// PORTC &= ~(1<<RedLED);
				// PORTC &= ~(1<<5);
        loop_until_bit_is_set(PINC, SW4);
        }
     }

}