Operácie

Základy počítačov: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Kontakty)
Riadok 154: Riadok 154:
 
* https://www.wordclouds.com/
 
* https://www.wordclouds.com/
 
* https://www.asm80.com/index.html#test1-a80
 
* https://www.asm80.com/index.html#test1-a80
 +
 +
 +
[[Category:Základy počítačov]]

Verzia zo dňa a času 11:00, 14. september 2017

ZÁKLADY POČÍTAČOV – B-ZPOC

 1. (B) Informačné systémy fakulty a univerzity, práca s AIS, prihlasovanie, wifi siete, správa účtov, bezpečnosť, campus licencie, eduroam.
 • (B) História počítačov
 1. (Ch) Základy informatiky, číselné sústavy, binárna aritmetika, reprezentácia čísel, presnosť, kódovanie.
 2. (B) Základy programovania, zdrojový kód, prekladač, vykonateľný kód, strojový jazyk, premenné, cyklus, podmienka.
 3. (B) Logické systémy, boolovská algebra, logické funkcie, demorganove zákony, karnaughove mapy, kombinačné logické obvody, logické úrovne, aplikácie v mikroprocesoroch.
 4. (Ch) Sekvenčné systémy, stavové diagramy, konečné automaty, pamäťové prvky, časovanie, synchrónne a asynchrónne obvody, aplikácie v komunikačných systémoch.
 5. (B) Pamäť a periférie mikropočítača, DMA, externá a interná pamäť, vyrovnávacia pamäť, počítadlá a časovače, prevodníky A/D a D/A, vstupy a výstupy.
 6. (Ch) Architektúry počítačov, mikroprocesor, mikropočítač, von Neumannova a Harvardská architektúra, prerušenia, pipelining, mikrokód, cache, multiprocesorové systémy.
 7. (Ch) Operačné systémy, procesy, ovládače, bezpečnosť, systémy reálneho času, multi user a multi proces.
 8. (Ch) Základy počítačových sietí a komunikácií, sériový komunikačný protokol, bluetooth, wifi, TCP/IP, bezpečnosť.

<iframe width="600" height="600" src="https://www.asm80.com/embed.html#Tk9QCk5PUAo="></iframe>

1 Type the question here...

The correct answer.
Wrong or misleading answer.
Wrong or misleading answer.
Wrong or misleading answer.     Voliteľnosť Povinný 
       Semester Zimný semester 
    Počet kreditov 6.00 
  Ukončenie predmetu Skúška 
      Prednáška 2.00 hod./tyždeň 
       Cvičenie 2.00 hod./tyždeň 
        Garant doc. Ing. Katarína Žáková, PhD.

Pozri aj stránku predmetu v AISe.

Cieľ predmetu

Získať znalosti o základnej koncepcii číslicových počítačov a o multiprocesorových a multipočítačových systémoch. Pochopiť princípy hlavných podsystémov číslicových počítačov - procesor, vstupný a výstupný podsystém a pamäťový podsystém. Vedieť popísať štruktúry hlavných podsystémov číslicových počítačov a multiprocesorových a multipočítačových systémov.


Prednášky

  História. Základy číslicovýchch počítačov. Číslicový počítač s von Neumannovou architektúrou. Číslicový počítač s Harvardskou architektúrou. Klasifikácia počítačov. Generácie počítačov.
  Procesory s architektúrou RISC a CISC. Typy pamätí. Správa a ochrana pamäti.
  Zobrazenie informácie v počítači. Číslicové zobrazenie informácií. Údajové typy a ich zobrazenie. Číselné a znakové kódy. Základné aritmetické operácie - číselne sústavy.
  Základná stavebné prvky procesora. Operačná a riadiaca časť procesora.
  Inštrukčný súbor. Typy inštrukcií. Formát inštrukcie. Inštrukcie - práca s pamäťovým systémom počítača. Spôsoby adresácie .
  Zbernice. Zbernicová architektúra počítača. Jednoprocesorové a viacprocesorové zbernice, arbitrácia prístupu. Multiplexovaná zbernica. Príklady štandardných zberníc.
  Vstupno-výstupných podsystém. I/O karty. Paralelný port. Vstup a výstup logických a číslicových hodnôt. A/D a D/A prevodníky. Riadiace počítače. Elektromagnetická kompatibilita.
  Prerušovací podsystém. Zdroje a obsluha prerušenia.
  Počítadlá a časovače. RTC.
  Sériové rozhranie. UART. I2C,...
  Grafika, grafické karty.
  Počítačové siete - charakteristika a ich rozdelenie. Sieťové médiá. Správa, rámec, paket. 
  --> Slajdy z prednášok. 


Literatúra

 1. Krajčovič, T.: Počítače. Skriptum FEI STU, 2000. (dostupne v kniznici FEI)
 2. David A. Patterson, John L. Hennessy: Computer Organization and Design ARM Edition: The Hardware Software Interface. The Morgan Kaufmann Series in Computer Architecture and Design. 720 pages, 1 edition (March 16, 2016).
 3. Horák, Jaroslav: Hardware. Computer Press, 2007. (a mnoho podobných)
 4. Slajdy z prednášok.

Zaujímavé a užitočné odkazy:

  Užitočné odkazy:
    ASCII tabuľka
    Hamming Code Tool 
  Michal Vojkůvka: Základy informatiky a výpočetní techniky (VUT Brno)

Cvičenia

Práca na prvé cvičenie: 1. prihláasiť sa na PC dočasným heslom a nájsť si v AISe meno-heslo. 2. prihlásiť sa svojim menom a heslom 3. vyskúšať si Eduroam meno a heslo 4. anketa pre lepšie zacielenie propagácie ústavu: http://anketa.mechatronika.cool/ 5. vstupný testík v AISe 6. prevody DEC-BIN-HEX-ASCII 7. webstránka predmetu, príklady, testík vo Wiki

Cvičenia prebiehajú v CPU (učebňa C-119).

Cvičenia sú organizované v troch štvortýždňových blokoch. V každom z nich sú definované úlohy, ktoré treba vyriešiť, nie je určené v akom poradí.

Blok 1: Reprezentácia čísel a operácie s nimi.

  Úvod, oboznámenie s pravidlami, harmonogramom, BOZP, zadanie úloh.
  Číselné sústavy, prevody, zobrazenie čísel, (číslo so znamienkom ,PRC)
  Aritmetické a logické operácie (*,/,+,-), overflow, strojová nula, ... .
  Matematické funkcie (napr. sin(x), atd. ) 

--> Zadania úloh bloku 1

Blok 2: Základy programovania periférií vo Windows.

  Základy assembleru x86 (vložený inline assembler), procesor.
  Obsluha a programovanie hardwarových zariadení - grafika
  Komunikácia s obsluhou: tvorba jednoduchého dialógového okna, klávesnica a myš.
  Práca s multimédiami. 

--> Zadania úloh bloku 2

Blok 3: Projekt -- sériová komunikácia, terminál.

  Práca na projekte I.
  Práca na projekte II.
  Práca na projekte III.
  Odovzdávanie projektov, zápočet. 

--> Zadania úloh bloku 3


Hodnotenie cvičení:

  Úlohy z bloku 1: 12 bodov
  Úlohy z bloku 2: 16 bodov
  Úlohy z bloku 3: 12 bodov 

Podmienky na udelenie zápočtu:

  absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
  vypracovanie a odovzdanie úloh v každom bloku aspoň za 5 bodov 

Prácu študenta kontroluje a zápočty udeľuje cvičiaci deného krúžku.

Kontakty

Za menom je uvedené pracovisko, miestnosť a konzultačné hodiny. Zamestnanci STU majú e-mailové adresy v tvare meno.priezvisko@stuba.sk

Vyučujúci:

Ing. Richard Balogh, PhD. (UAMT, D-110, Pondelok 14:00 - 15:00) Ing. Štefan Chamraz, PhD. (UAMT, D-101, Pondelok 14:00 - 15:00)


Nástroje: