Operácie

Tester logických obvodov

Z SensorWiki

Verzia z 19:40, 13. jún 2023, ktorú vytvoril StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Overenie)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
Tester logických obvodov 7400 a 7493. Diagnostický report cez sériové rozhranie


Záverečný projekt predmetu MIPS / LS2023 - Erik Szegi


Zadanie

Tester logických obvodov- testovali sme, ako rýchlo dokážeme stlačiť tlačidlo po bliknutú kontrolky LED.

Vývojová doska ACROB.

Literatúra:


Analýza a opis riešenia

Najprv sme pripojili LCD displej s tlačidlom a LED diódou

Schéma zapojenia LCD displeja.


Algoritmus a program

Algoritmus programu je....


#include <avr/io.h>

#define F_CPU 16000000UL 
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd_ch.h" 

#define SW1 PD6     // tlacitko
#define LED1 PD7     // LED 

#define set_bit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS |= (1<<BIT))    
#define clear_bit(ADDRESS,BIT) (ADDRESS &= ~(1<<BIT))  

#define LED1_ON set_bit(PORTD,LED1)    //zapni LED
#define LED1_OFF clear_bit(PORTD,LED1)   //vypni LED

static volatile int M_Sec = 0;  //integer pocíta v milisekundách
int Random_Number = 0;      //generuje random cislo
int Rychlost = 0;      //cas rychlost

//**spustenie casovaca**//
void TIMER_START(void){
   TCNT1 = 0xFFF0; 
	 TCCR1B = 0b00000101;      		
   TIMSK1 = (1<<TOIE1);
   sei();      
   TCCR0A = (1 << COM0A0)     
	     | (1 << WGM01);     
   TCCR0B = (1 << CS02); 
}

//** output a input port**//
void Start(void){
	DDRD =0b10000000;
  PORTD =0b01000000;
}


int main(void)
{
 Start(); 
 ini_ports();
 lcd_init();
 
 while(1){
		
	if(bit_is_set(PIND,LED1)){
		goto jump1;
	}
	
	Random_Number=rand();  //generovanie random cisiel pomocou preddefinovanej funkcie
	_delay_ms(200);     //Kvôli rýchlej generovanie čakáme, aby led nebliklo veľmi rýchlo
	
	if ((Random_Number>1) && (Random_Number<1500)){   
		PORTD |= (1<<LED1); 
		M_Sec=0;
		def_Clear_spec_znaky();
		TIMER_START();
		
	jump1:
	if ( !(PIND & (1<<SW1)) ){   // Ak tlacitko je stlacene tak vypni led
		Rychlost = M_Sec;
		char riadok[]= {""};
		sprintf(riadok,"%d ms",Rychlost); 
		def_Clear_spec_znaky();
		lcd_puts("Rychlost:");
		lcd_command(0xC0+5);
		lcd_puts(riadok);
		PORTD &= ~(1<<LED1);     
		  }	            
			
  }
 }
}

ISR (TIMER1_OVF_vect)
{			
		  char riadok[]= {"        "};
		  TCNT1 = 0xFFF0;       
      M_Sec++; 
		  
}
#ifndef F_CPU
 #define F_CPU 16000000UL	/* Define CPU frequency here 16MHz */
#endif

#ifndef LCD_CH_H_
 #define LCD_CH_H_

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

extern unsigned char kon_vyp;

#ifdef _Shield_LCD
	#define LCD_CTRL_DDR DDRB
	#define LCD_CTRL_PORT PORTB

	#define LCD_DATA_DDR DDRD
	#define LCD_DATA_PORT PORTD

	// Riadiaca zbernica display-a
	#define LCD_RS_pin 0
	//#define LCD_RW_pin = 0
	#define LCD_EN_pin 1
	// Datova zbernica
	#define LCD_D4_pin 4
	#define LCD_D5_pin 5
	#define LCD_D6_pin 6
	#define LCD_D7_pin 7

#else
	// LCD klasik yapojenie vid. MIPS
	#define LCD_CTRL_DDR DDRD
	#define LCD_CTRL_PORT PORTD

	#define LCD_DATA_DDR DDRB
	#define LCD_DATA_PORT PORTB
	#define LCD_DATA_PIN PINB

	#define LCD_RS_pin 2
	#define LCD_RW_pin 3
	#define LCD_EN_pin 4

	#define LCD_D4_pin 1
	#define LCD_D5_pin 2
	#define LCD_D6_pin 3
	#define LCD_D7_pin 4

#endif
 // Oneskorenie 6 SC
#define NOP() asm("nop")	
#define LCD_DELAY	NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();NOP();

#ifdef _Shield_LCD
// formatovanie dat
#define PORT_DATA_WR_H(x) LCD_DATA_PORT &=0b00001111; LCD_DATA_PORT |= (x & 0xF0 )
#define PORT_DATA_WR_L(x) LCD_DATA_PORT &=0b00001111; LCD_DATA_PORT |= (x & 0x0F )<<4
#else

#define PORT_DATA_WR_H(x) LCD_DATA_PORT &=0b11100001; LCD_DATA_PORT |= (x & 0xF0 )>>3
#define PORT_DATA_WR_L(x) LCD_DATA_PORT &=0b11100001; LCD_DATA_PORT |= (x & 0x0F )<<1

#define PORT_DATA_RD_H ((LCD_DATA_PIN & ((1<<LCD_D4_pin)|(1<<LCD_D5_pin)|(1<<LCD_D6_pin)|(1<<LCD_D7_pin)))<<3)
#define PORT_DATA_RD_L ((LCD_DATA_PIN & ((1<<LCD_D4_pin)|(1<<LCD_D5_pin)|(1<<LCD_D6_pin)|(1<<LCD_D7_pin)))>>1)


#endif

/* Public functions for your use */
#ifndef _Shield_LCD
int8_t lcd_read_AC(void);  
void def_spec_znaky_AC(void);
#endif
	
void lcd_init(void);
void lcd_data(unsigned char );
void lcd_command(unsigned char );
// void lcd_puts(const char *s); /* deklaracia funkcie */void ini_ports(void);
void En_imp(void);

void wr_data (unsigned char );
unsigned char busy_flag(void);

void zob_text(char *);
void def_Clear_spec_znaky(void);


void def_znak(unsigned char *,unsigned char );
void def_spec_znaky(void);

#endif /* LCD_CH_H_ */
unsigned int adc_read(char a_pin);

Ako program funguje: Projekt pozostáva, ako už bolo spomenuté, z LED diódy, LCD displeja a tlačidla. Najprv stlačíme tlačidlo, čím sa celá vec spustí. Potom sa rozsvieti LED dióda a zhasne až po stlačení tlačidla. Ide o to, aby sme ho stlačili najrýchlejšie, pretože na LCD displeji sa zobrazí informácia o tom, že ako rýchlo sme boli v milisekundách. Túto časť sa mi bohužiaľ z technických dôvodov nepodarilo nahrať na video. Pravdepodobne niečo nebolo v poriadku s mojím LCD displejom.

Kompletný projekt: Zdrojový kód: projekt.zip

Overenie

Aplikácia.

Video:

Kľúčové slová 'Category', ktoré sú na konci stránky nemeňte.