Operácie

Sériové komunikačné rozhranie

Z SensorWiki

Verzia z 09:20, 8. apríl 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (2. Základný princíp prenosu cez USART)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)


Sériové komunikačné rozhranie (UART)

Úlohy

 1. Nakonfigurujte USART na asynchrónnu prevádzku s parametrami N,9600,8,1
 2. Vyskúšajte demonštračný program, na strane PC použite terminál
 3. Vytvorte si knižnice pre prácu so sériovou linkou, preštudujte využitie knižnice <stdio.h> a demonštrujte.
 4. Napíšte program, ktorý klávesami +/- bude meniť jas LED diódy.


Literatúra:

2021
1. Hardvér

Podrobnejší popis hardvéru pre sériové komunikačné rozhranie presahuje rámec tohoto cvičenia, záujemcov odkazujeme na text Normy pre fyzickú vrstvu komunikačných rozhraní.

Pripomenieme na tomto mieste len skutočnosť, že prepojenie cez sériové rozhranie sa môže uskutočniť buď priamo v TTL (resp. CMOS) logických úrovniach 5V, napríklad takto sa dajú prepojiť dve Arduino dosky medzi sebou

MIPS Arduino-ArduinoCOM.png
Schéma prepojenia dvoch Arduino dosiek.

Iným príkladom je LCD displej so sériovým prevodníkom, ktorý potrebuje na pripojenie len 3 (2) vodiče.

Ak by sme riešili pripojenie zariadenia, ktoré má skutočne rozhranie RS-232, t.j. napäťové úrovne +/-10V, potrebujeme prevodník, ktorý z TTL úrovne vyrobí príslušné napätia. Typickým zástupcom širokého spektra takýchto prevodníkov je obvod MAX232 (Maxim Integrated), ktorý obsahuje malý spínaný menič, takže potrebné napätia +/-10V si vyrobí priamo na čipe z jedného napájacieho napätia 5V. Typická schéma zapojenia je na obrázku nižšie.

MIPS SerialMAX232.png
Schéma prevodníka na úrovne RS-232.


Arduino nepoužíva pre komunikáciu s PC ani jeden z vyššieuvedených spôsobov, ale pripája sa na zbernicu USB (Universal Serial Bus). Na to je tiež potrebný špeciálny prevodník. Pri prvých verziách Arduino dosky sa používal špeciálny itegrovaný obvod FT232RL (FTDI Chips), v lacných klonoch sa menej spoľahlivá kópia CH340G, neskôr sa rozhranie USB zrealizovalo pomocou špecializovaného mikroprocesora Atmel ATmega16U2, ktorý má potrebné rozhranie už integrované. Ako to funguje sa dá pozrieť na schéme zapojenia.2. Základný princíp prenosu cez USART

Ukážkový program v ktorom je všetko pohromade: inicializácia, príjem aj vysielanie. Program čaká na prijatý znak a vráti znak s ASCII kódom o jedna väčším. Mohol by vrátiť aj rovnaký, ale to by sme nevedeli rozlíšiť od funkcie "local echo" v niektorých termináloch.

#include <avr/io.h>

#define BAUDRATE    9600
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (BAUDRATE * 16UL))) - 1) // vzorček z datasheetu


int main (void)
{
  char ReceivedChar;

  /* Initialize UART */
                             
  UBRR0 = (unsigned char)BAUD_PRESCALE;         // Set baud rate: Load the UBRR register

  UCSR0C = (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);           // Set format: 8data, 1stop bit 

  UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);         // Enable receiver and transmitter


  for (;;)                       // Loop forever
  {
   while ((UCSR0A & (1 << RXC0)) == 0)        // Wait for data to be received 
	 {
	  // Do nothing until data have been recieved and is ready to be read from UDR
	 }; 
   ReceivedChar = UDR0;                // Fetch the recieved byte 

  
   while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )         // Wait for empty transmit buffer 
  	 {
	  // Do nothing until UDR is ready for more data to be written to it
	 };
   UDR0 = ReceivedChar+1;               // Echo back the modified received byte 
  }


}


Ak vám program fungoval, nahrajte ho do procesora a otestujte komunikáciu s terminálom. Na prácu so sériovou linkou na vašom PC odporúčame program Terminal by Bray, ale môžete to skúsiť aj s Hyperterminálom.


Väčšina parametrov je vždy rovnaká (8 bitov, bez parity, 1 stop bit), meniť sa zvykne len rýchlosť. Treba však upozorniť, že pre spoľahlivý asynchrónny prenos by sa nemali hodiny vysielača a prijímača líšiť o viac ako 2%. To sa dá dosiahnuť veľmi jednoducho pre špeciálne hodnoty oscilátora (napr. kryštál 18,432 MHz), ale pre nami používaný oscilátor 16 MHz sú niektoré rýchlosti menej vhodné.

MIPS UARTspeedTavle.png
Tabuľka s prensovými rýchlosťami pre 16 MHz.

3. Jednoduchá knižnica

Nebudeme sa zaoberať detailmi implementácie sériového komunikačného rozhrania procesorov AVR, pre naše účely postačí jednoduchá knižnica, ktorá obsahuje základné funkcie na prenos jedného znaku. Parametre prenosu pre túto knižnicu sú 9600,n,8,1.

/* ************************************************************************* */
/* FileName     : uart.h                       */
/* ************************************************************************* */

void uart_init( void );
   
void uart_putc( char c );
void uart_puts( const char *s );

char uart_getc( void );
#include <avr/io.h>
#include <util/setbaud.h>

void uart_init( void ) 
{
  UBRR0H = UBRRH_VALUE;
  UBRR0L = UBRRL_VALUE;

#if USE_2X
  UCSR0A |= _BV(U2X0);
#else
  UCSR0A &= ~(_BV(U2X0));
#endif

  UCSR0C = _BV(UCSZ01) | _BV(UCSZ00); /* 8-bit data */
  UCSR0B = _BV(RXEN0) | _BV(TXEN0);  /* Enable RX and TX */
}


void uart_putc(char c) 
{
  if (c == '\n') 
  {
    uart_putc('\r');
  }
  loop_until_bit_is_set(UCSR0A, UDRE0); /* Wait until data register empty. */
  UDR0 = c;
}


void uart_puts(const char *s)
{
 /* toto je vasa uloha */
}

char uart_getc(void) {
  loop_until_bit_is_set(UCSR0A, RXC0); /* Wait until data exists. */
  return UDR0;
}
#define BAUD 9600

#include <avr/io.h>
#include "uart.h"

               
int main(void)
{
 char ReceivedChar;

 uart_init();

 while(1)
 {
  ReceivedChar = uart_getc();                // Fetch the recieved byte (blocking command!)
  uart_putc(ReceivedChar+1);
  }
 return(0);
}

printf() na jednočipe?

Ak si napíšete vlastnú funkciu na zobrazenie jedného znaku na displej, alebo pre vyslanie jedného znaku po sériovej linke, potom môžete používať naozaj aj funkciu printf so všetkými jej vymoženosťami. Využívame pre tom knižnicu stdio.h, ktorá sa používa takto:

...
#include <stdio.h>

FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putc, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);


int main(void)
{
 uart_init();         // Inicializacia seriovej linky
 stdout = &mystdout;      // Odteraz funguje printf();

 printf("Hello, world!");

 return 0;
}

Takto potom môžete používať naozaj aj funkciu printf() so všetkými jej vymoženosťami... Úplne rovnako sa dá implementovať printf() aj na LCD displej, len ho treba na začiatku zinicializovať a namiesto funkcie uart_putc napísať niečo ako lcd_putc.

Kompletný vstup/výstup potom vyzerá takto:

FILE uart_output = FDEV_SETUP_STREAM(uart_putc, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
FILE uart_input = FDEV_SETUP_STREAM(NULL, uart_getc, _FDEV_SETUP_READ);

int main(void) {

  uart_init();
  stdout = &uart_output;
  stdin = &uart_input;
        
  char input;

  while(1) {
    puts("Hello world!");
    input = getchar();
    printf("You wrote %c\n", input);
  }
    
  return 0;
}Úloha

 1. Vyskúšajte si najjednoduchší prenos po sériovej linke.
 2. Nainštalujte si na PC niektorý terminálový program.
 3. Vytvorte si knižnicu uart.h
 4. Napíšte program, ktorý bude meniť jas LED diódy pomocou kláves + a - na klávesnici počitača. Aktuálnu hodnotu PWM registra OCR zobrazte na termináli a prípadne aj na LCD displeji.
 5. 🡆 Úloha pre pokročilých: Sériové rozhranie a Processing

4. Terminál

SerialTerminal VT100.jpg

Terminál je jednoduché elektronické zariadenie, ktoré slúži na komunikáciu s počítačom. Vytvára tak vzdialené užívateľské rozhranie (angl. Human-Machine Interface, HMI), cez ktoré je možné počítač ovládať, spúšťať programy, zadávať vstupné dáta (klávesnicou) a zobrazovať výstupy (na monitore). Zjednodušene si ho môžeme predstaviť, ako klávesnicu a monitor osobného počítača, pričom samotný počítač na ktorom pracujeme sa nachádza niekde inde - napr. aj v inej budove. Ku jednému takémuto počítaču je obvykle pripojených viacero terminálov (aj niekoľko desiatok). Pôvodné terminály boli znakové a pripájali sa k počítaču pomocou sériovej linky, telefónneho modemu, neskôr aj počítačovej siete. Neskôr vznikli aj grafické terminály, označované aj ako tenký klient (thin client).

Jedným z prvých (1978) sériovo vyrábaných terminálov bol typ VT100 (Video Terminal) spoločnosti Digital Equipment Corporation (DEC). Ako jeden z prvých podporoval tzv. ANSI sekvencie pre riadenie pohybu kurzora na obrazovke. V súčasnosti sa hardvérové terminály už prakticky nepoužívajú, jednoduchšie je využívať softvérové emulátory, ktorých je k dispozícíí niekoľko desiatok (napr. PuTTY, xterm, konsole, Br@y Terminal a mnoho ďalších).

Na príjem a vysielanie znakov na strane PC máme k dispozícii niekoľko takýchto emulátorov (pozn. pre školské počítače: len niektoré z nich umožňujú spustenie pod Windows bez administrátorského oprávnenia - napr. Br@y Terminal). Jedným z najdôležitejších rozlišovacích znakov pre terminálové programy je možnosť rozdeliť okno na vysielacie a prijímacie alebo spoločné okno pre oba kanály.


Serial Terminal by Bray

IconTerminal.png
Na testovanie a prvé pokusy so sériovým rozhraním sa vám určite zíde aj nejaký terminálový program. Terminál je jednoduchý program, v ktorom sa zobrazujú všetky prijaté znaky a naopak, je možné nejaké iné znaky odvysielať. Dajú sa samozrejme aj nastaviť základné komunikačné parametre.


TerminalExample.png

Ukážka práce s Terminalom vrátane správneho nastavenia parametrov. Prenosovú rýchlosť nastavte podľa skutočnosti, napr. 9600 Bd. V tomto programe je vysielacie a prijímacie okno rozdelené.

PuTTY

IconPuTTY.png
PuTTY is an SSH and telnet client, developed originally by Simon Tatham for the Windows platform. PuTTY is open source software that is available with source code and is developed and supported by a group of volunteers.
 • PuTTY download.
 • Terminal -- lokálna kópia
 • Video, ktoré vám pomôže integrovať PuTTY priamo do Atmel Studia.

PuTTYExample.png

Ukážka práce s programom PuTTY vrátane správneho nastavenia parametrov. Prenosovú rýchlosť nastavte podľa skutočnosti, napr. 9600 Bd. V tomto programe je vysielacie a prijímacie okno spojené do jedného. Na prvý pohľad to môže vyzerať neprehľadne, ale zasa rozumie ANSI sekvenciám terminálu VT100, takže sa tu dá pekne formátovať výstup.

Núdzové riešenie I: Arduino

Aj programové prostredie Arduino má v sebe zabudovaný jednoduchý sériový terminál.ň


ArduinoSerialTerminalWindow.png

Núdzové riešenie II: cmd.exe

V núdzi vám možno pomôže aj obyčajný príkazový riadok. Takto ho prepneme do režimu, v ktorom bude prijímať znaky zo sériovej linky:

mode com5: baud=9600 parity=None data=8 stop=1

copy com5 con:

Režim sa ukončí Ctrl+Z alebo Ctrl+C.

Poslať pár znakov z príkazového riadku sa dá takto:

echo X > com5

Pre čísla portov nad 9 treba použiť \\.\COM22

Žiaľ, nepoznám spôsob, ako uskutočniť prenos oboma smermi.


5. Vizualizácia

Vizualizáciu dát môžeme robiť rozlične. Jeden z možných spôsobov je vypisovať po sériovej linke v pravidelných intervaloch holé data a tie potom uložiť ako maticu do Matlabu a tam nakresliť graf, priebeh, čo treba...


Serial Plotter

IconSerialPlotter.png
Serial Plotter je trocha sofistikovanejší program ako Terminal, jeho úlohou je zakresliť graficky všetky prijaté informácie. Najjednoduchšie je posielať mu čísla, pričom ich môže byť aj viac, oddelených čiarkami. Každá jedna n-tica hodnôt musí končíť znakom pre nový riadok. V knižnici Serial použite bloky Serial Write Number pre čísla, Serial Write String pre čiarky a Serial Write Line pre ukončenie riadka. Neposielajte hodnoty príliš často, aby sa nepreplnil vstupný buffer.SerialPlotter01.png


Serial Studio

IconSerialConsole.png
Serial Console je ešte sofistikovanejší program ako Serial Plotter, dokážeme s ním vytvárať rozličné panely s údajmi zoskupenými do rozličných skupín a s možnosťou grafického záznamu, použitia rozličných virtuálnych prístrojov a jednoduchou konfiguráciou.SerialStudio01.pngSerialStudio02.png


Download

Icon Terminal.png Terminal 1.9b

IconPuTTY.png PuTTY latest

IconSerialPlotter.png Serial Plot 0.1.11

IconSerialConsole.png Serial Studio 1.0.12Návrat na zoznam cvičení...