Operácie

Rotačný enkodér

Z SensorWiki

Verzia z 21:28, 9. jún 2023, ktorú vytvoril StudentMIPS (diskusia | príspevky) (Overenie)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)


Záverečný projekt predmetu MIPS / LS2023 - Viktor Fos


Zadanie

Rotačný enkóder - vytvorime program pre zadávanie hodnoty nejakej veličiny na LCD displeji pomocou tohoto enkodéra. Jednoduché menu, výber hodnoty a zadávanie číselnej veličiny so zmenou nahor/nadol a potvrdenie stlačením.

Vývojová doska ACROB.

Literatúra:

Analýza a opis riešenia

Najprv som podľa schémy zapojenia pripojil LCD displej a rotačný enkoder na dosku Arduino Uno.

Schéma zapojeniaAlgoritmus a program

Algoritmus programu je....


#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>


#define clk_pin PB3
#define data_pin PB4
#define swt_pin PB5

volatile int poutput;
volatile int counter = 0;
volatile bool buttonPressed = false;


enum MenuState { MENU_MAIN, MENU_VALUE };
volatile MenuState menuState = MENU_MAIN;


void initLCD()
{
  
  DDRD |= (1 << PD0) | (1 << PD1) | (1 << PD2) | (1 << PD3) | (1 << PD4) | (1 << PD5);
  
  
  PORTD = 0x20;
  PORTD |= 0x04;
  PORTD &= ~0x04;
  
  
  sendLCDCommand(0x28);
  
 
  sendLCDCommand(0x0C);
  
  sendLCDCommand(0x01);
  
  
  DDRB &= ~(1 << clk_pin) & ~(1 << data_pin) & ~(1 << swt_pin);
  PORTB |= (1 << clk_pin) | (1 << data_pin) | (1 << swt_pin);
  
  
  poutput = PINB & (1 << clk_pin);
}


void sendLCDCommand(uint8_t command)
{
  PORTD = (command & 0xF0);
  PORTD &= ~(1 << PD4);
  PORTD |= (1 << PD5);
  _delay_us(1);
  PORTD &= ~(1 << PD5);
  
  PORTD = ((command << 4) & 0xF0);
  PORTD &= ~(1 << PD4);
  PORTD |= (1 << PD5);
  _delay_us(1);
  PORTD &= ~(1 << PD5);
  
  _delay_us(40);
}


void sendLCDData(uint8_t data)
{
  PORTD = (data & 0xF0);
  PORTD |= (1 << PD4);
  PORTD |= (1 << PD5);
  _delay_us(1);
  PORTD &= ~(1 << PD5);
  
  PORTD = ((data << 4) & 0xF0);
  PORTD |= (1 << PD4);
  PORTD |= (1 << PD5);
  _delay_us(1);
  PORTD &= ~(1 << PD5);
  
  _delay_us(40);
}


void updateCounterDisplay()
{
  sendLCDCommand(0x80 | 0x40); 
  sendLCDData('P');
  sendLCDData('o');
  sendLCDData('s');
  sendLCDData('i');
  sendLCDData('t');
  sendLCDData('i');
  sendLCDData('o');
  sendLCDData('n');
  sendLCDData(':');
  
  sendLCDCommand(0x80 | 0x40 | 0x09); 
  sendLCDData(' ');
  sendLCDData(' ');
  sendLCDData(' ');
  sendLCDData(' ');
  sendLCDData(' ');
  sendLCDData(' ');
  sendLCDData(' ');
  sendLCDData(' ');
  
  sendLCDCommand(0x80 | 0x40 | 0x09); 
  sendLCDData((counter / 100) + '0');
  sendLCDData(((counter / 10) % 10) + '0');
  sendLCDData((counter % 10) + '0');
}


void handleMainMenu()
{
  if ((PINB & (1 << clk_pin)) != poutput)
  {
    if ((PINB & (1 << data_pin)) != poutput)
    {
      counter++;
    }
    else
    {
      counter--;
    }
    updateCounterDisplay();
  }
  
  poutput = PINB & (1 << clk_pin);
  
  if ((PINB & (1 << swt_pin)) == 0 && !buttonPressed)
  {
    buttonPressed = true;
    sendLCDCommand(0x01); 
    sendLCDData('P');
    sendLCDData('r');
    sendLCDData('e');
    sendLCDData('s');
    sendLCDData('s');
    sendLCDData('e');
    sendLCDData('d');
    _delay_ms(500);
    sendLCDCommand(0x01); 
    menuState = MENU_VALUE;
    updateCounterDisplay();
  }
  else if ((PINB & (1 << swt_pin)) != 0)
  {
    buttonPressed = false;
  }
}


void handleValueMenu()
{
  if ((PINB & (1 << clk_pin)) != poutput)
  {
    if ((PINB & (1 << data_pin)) != poutput)
    {
      counter++;
    }
    else
    {
      counter--;
    }
    sendLCDCommand(0x80 | 0x40); 
    sendLCDData('P');
    sendLCDData('o');
    sendLCDData('s');
    sendLCDData('i');
    sendLCDData('t');
    sendLCDData('i');
    sendLCDData('o');
    sendLCDData('n');
    sendLCDData(':');
    
    sendLCDCommand(0x80 | 0x40 | 0x09); 
    sendLCDData((counter / 100) + '0');
    sendLCDData(((counter / 10) % 10) + '0');
    sendLCDData((counter % 10) + '0');
  }
  
  poutput = PINB & (1 << clk_pin);
  
  if ((PINB & (1 << swt_pin)) == 0 && !buttonPressed)
  {
    menuState = MENU_MAIN;
    sendLCDCommand(0x01); 
    sendLCDData('V');
    sendLCDData('a');
    sendLCDData('l');
    sendLCDData('u');
    sendLCDData('e');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData('e');
    sendLCDData('n');
    sendLCDData('t');
    sendLCDData('e');
    sendLCDData('r');
    sendLCDData('e');
    sendLCDData('d');
    sendLCDCommand(0x80 | 0x40); 
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDCommand(0x01);
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData('R');
    sendLCDData('o');
    sendLCDData('t');
    sendLCDData('a');
    sendLCDData('r');
    sendLCDData('y');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData('E');
    sendLCDData('n');
    sendLCDData('c');
    sendLCDData('o');
    sendLCDData('d');
    sendLCDData('e');
    sendLCDData('r');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    sendLCDData(' ');
    updateCounterDisplay();
  }
  else if ((PINB & (1 << swt_pin)) != 0)
  {
    buttonPressed = false;
  }
}

// Hlavní smyčka programu
int main(void)
{
  initLCD();
  sei(); 
  
  while (1)
  {
    switch (menuState)
    {
      case MENU_MAIN:
        handleMainMenu();
        break;
      case MENU_VALUE:
        handleValueMenu();
        break;
    }
  }
}
#include <LiquidCrystal.h>

const int clk = 3;
const int data = 4;
const int swt = 5;

int poutput;
int counter = 0;
bool buttonPressed = false;

enum MenuState { MENU_MAIN, MENU_VALUE };
MenuState menuState = MENU_MAIN;

LiquidCrystal lcd(0, 1, 8, 9, 10, 11);

void setup() {
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.print(" Rotary Encoder ");
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print(" With Arduino ");
 delay(2000);
 lcd.clear();

 pinMode(clk, INPUT);
 pinMode(data, INPUT);
 pinMode(swt, INPUT_PULLUP);

 poutput = digitalRead(clk);
}

void loop() {
 switch (menuState) {
  case MENU_MAIN:
   handleMainMenu();
   break;
  case MENU_VALUE:
   handleValueMenu();
   break;
 }
}

void handleMainMenu() {
 if (digitalRead(clk) != poutput) {
  if (digitalRead(data) != poutput) {
   counter++;
  } else {
   counter--;
  }
  updateCounterDisplay();
 }

 poutput = digitalRead(clk);

 if (digitalRead(swt) == LOW && !buttonPressed) {
  buttonPressed = true;
  lcd.clear();
  lcd.print("Pressed");
  delay(500);
  lcd.clear();
  menuState = MENU_VALUE;
  updateCounterDisplay();
 } else if (digitalRead(swt) == HIGH) {
  buttonPressed = false;
 }
}

void handleValueMenu() {
 if (digitalRead(clk) != poutput) {
  if (digitalRead(data) != poutput) {
   counter++;
  } else {
   counter--;
  }
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Position: ");
  lcd.print(counter);

  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print("    "); // Clear the previous position

  lcd.setCursor(9, 1);
  lcd.print(counter);
 }

 poutput = digitalRead(clk);

 if (digitalRead(swt) == LOW && !buttonPressed) {
  menuState = MENU_MAIN;
  lcd.clear();
  lcd.print("Value entered:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(counter);
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.print(" Rotary Encoder ");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print(" With Arduino ");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  updateCounterDisplay();
 } else if (digitalRead(swt) == HIGH) {
  buttonPressed = false;
 }
}

void updateCounterDisplay() {
 lcd.setCursor(0, 1);
 lcd.print("Position: ");
 lcd.print(counter);

 lcd.setCursor(9, 1);
 lcd.print("    "); // Clear the previous position

 lcd.setCursor(9, 1);
 lcd.print(counter);
}


Tento program riadi LCD displej a rotujúci enkodér pomocou AVR studia. Po inicializácii LCD displeja a nastavení pinov pre enkodér, program prechádza cez hlavnú slučku, kde sa kontinuálne vykonáva obsluha stavového automatu. Stavový automat má dva stavy: MENU_MAIN (hlavné menu) a MENU_VALUE (menu pre zmenu hodnoty).

V stave MENU_MAIN sa program sleduje rotáciu enkodéra a na základe smeru rotácie sa upravuje hodnota premennej counter. Ak je stlačené tlačidlo enkodéra, program prechádza do stavu MENU_VALUE.

V stave MENU_VALUE sa program opäť sleduje rotáciu enkodéra a upravuje hodnotu counter. Zároveň sa na LCD displej vypisuje text "Pozition:" a za ním aktuálna hodnota counter. Ak je stlačené tlačidlo enkodéra, program sa vráti do stavu MENU_MAIN.

Celkovo program zabezpečuje riadenie LCD displeja a rotujúceho enkodéra, pričom aktualizuje hodnotu na displeji podľa rotácie enkodéra a umožňuje zmenu hodnoty pomocou stlačenia tlačidla enkodéra. zdrojaky.zip:

Zdrojový kód: zdrojaky.zip

Overenie

Program overujeme tak, že najprv restartujeme Arduino dosku, kde nám na LCD displeji vyškrtne "Rotary Encoder With Arduino". Následne sa nám na obrazovke zjavuje text "Pressed" a potom "Position: 0". V momente, keď začneme otáčať enkóderom, začne sa meniť aj hodnota na LCD displeji, ktorá bola na začiatku 0. Keď prídeme k nejakej vybranej pozícii na enkóderi, stlačíme tlačidlo a na LCD displeji sa nám zobrazí "Value Entered" a posledná zadaná hodnota.

Aplikácia.

Video:

Kľúčové slová 'Category', ktoré sú na konci stránky nemeňte.