Operácie

Projekt: Snímač teploty DS18B20

Z SensorWiki

Zadanie


 1. Zobrazte teplotu z dvoch snímačov teploty pripojených na zbernicu 1-Wire.

Literatúra:


 • Vypracovali
Bc. Ján Baláž
Bc. Jozef Kupčiha
 • Študijný odbor: Aplikovaná mechatronika
 • Ročník: 2. Ing.


Vypracovanie1-Wire Zbernica


Ako už z názvu vyplýva ide o jednovodičové sériove rozhranie s možnosťou polo duplexnej obojsmernej komunikácie. Zbernica sa skladá v podstate z dvoch vodičov a to dátového a zemiaceho. Dátový vodič slúži zároveň na napájanie zariadeni pripojených na tuto zbernicu.

Oblasti použitia napr:

 • identifikačné systémy
 • senzory (teploty, vlhkosti a podobne )
 • digitálne potenciometre a iné

1Wire.gif


Vlastnosti:

 • dĺžka vodiča až 100m
 • na jednu linku je možné pripojiť do 150 zariadení s unikátnym sériovým číslom zabezpečenie pomocou 8-bitového CRC kódu
 • obojsmerná poloduplexná prevádzka
 • identifikácia zariadenia na základe 8-bajtového sériového čísla a 1- bajtovej informácie o type zariadenia
 • realizácia prepojenia je pomocou krútenej dvoj linky – twisted pair


Zapojenie: Zariadenia sú trvalo pripojené na napájacie napätie „PullUp“ rezistor obr.1

Blokova.jpg


Komunikacia

Komunikácia je inicializovaná mikropočítačom zmenou úrovne napätia na zbernici na 0 V. Komunikácia je založená na takzvaných „časových slotoch“, čiže od závislosti doby trvania poklesu úrovne napätia je slave zariadením identifikovaný typ operácie (zápis log.1 alebo log.0, čítanie log.1 alebo log.0, reset a identifikácia zariadenia).

Inicializácia

- Na začiatku uPC (master) ztiahne zbernicu k zemi (cez pull up rezistor) na minimálne 480us, potom ju uvoľní.
- Na uvoľnenie zbernice a vrátenie do kľudového stavu je potrebných 60us. Po tejto dobe je možné prečítať stav zbernice.
- Ak je na zbernici pripojené nejaké zariadenie, odpovedá ztiahnutím zbernice na dobu 60 až 240 us. Ak sa na zbernici nenacháda žiadne zariadenie, zbernica ostáva po celú dobu v kľudovom stave.
- Celková dĺžka trvania inicializačného procesu je minimálne 2x480us, teda až po dobe 960us môže prísť ďalší signál od mástra.

Reset Pulse.png

Vysielanie

Log 1
- stiahnutie zbernice po dobu mnimálne 1us.
- uvoľnenie zbernice.
- dĺžka slotu pre zápis je v rozsahu 60 až 120us.
Log 0
- stiahnutie zbernice po dobu mnimálne 60us.
- uvoľnenie zbernice.
- dĺžka slotu pre zápis je v rozsahu 60 až 120us.

Čítanie

- čítanie je inicializované mástrom. Ten najprv stiahne zbernicu po dobu minimálne 1us, následne ju uvoľní.
- následuje čítanie zbernice mástrom. To je inicializované po minimálne 15us od začiatku slotu (ten je určený počiatkom stiahnutia zbernice mastrom).
- ak slave chce vyslať log 1, ponechá zbernicu uvoľnenú až do konca slotu (master prečíta log 1 - uvoľnená zbernica).
- ak slave chce vyslať log 0, ztiahne zbernicu (master prečíta log 0 - ztiahnutá zbernica).
- celková dĺžka slotu čítania je 60 až 120us.

Zapis Citanie 1wire.png

V našom prípade sme pracovali so snímačmi teploty s označením DS18B20. Preto sú na obrázkoch vyššie použité pre lepšie pochopenie komunikácie na zbernici informácie z datasheetu snímača DS18B20

Priebeh komunikacie na zbernici 1Wire

Každé zariadenie obsahuje výrobcom nastavenú 64-bitovú informáciu v internej ROM pamäti. Prvých horných 8 bitov slúži na zabezpečenie CRC kódom, potom nasleduje 48-bitové sériové číslo zariadenia a dolných 8 bitov tvorí kód identifikujúci typ zariadenia. Táto 64-bitová informácia je unikátna pre každé vyrobené zariadenie s možnosťou tak jednoznačnej identifikácie aj viacerých zariadení rovnakého typu pripojených na jednu linku.

Komunikácia má tri stupne:

 • Inicializácia
Vykonáva sa pri resete PRESENCE pulsom od slave zariadenia
 • ROM príkaz
V prípade, že je na jednej zbernici viac zariadení tak použíjme tieto príkazy 
pre prácu s jednotlivými zariadeniam.
 
Príkazy:

a) Search ROM [F0h] - Vyhladavanie adries zariadení pripojených na zbernicu

b) Read ROM [33h] – tento príkaz môže byť použitý iba pri jednom zariadení na zbernici – umožňuje prečítať 64 bitový ROM kód

c) Match ROM [55h] – tento príkaz spolu so 64 bit ROM kódom umožňuje vybrať to zariadenie s ktorým chceme pracovať.
  Odpovedá iba SLAVE, ktorého ROM kód sa zhoduje s odoslaným ROM kódom

d) Skip ROM [CCh] – bez adresácie – komunikuje sa s zariadením bez adresácie – iba jedno zariadenie na zbernici

e) Alarm search [ECh] – podobný príkazu Search ROM s tým že odpovedá iba SLAVE s nastaveným alarm bitom 

 • Funkčný príkaz
Tieto príkazy umožňujú čítať, zapisovať do pamäte, merať teplotu a zisťovať (stav) napájanie. 

Napr:

a) CONVERT [44h] – zmeria sa teplota a zapíše do pamäte.
 
b) READ SCRATCHPAD [BEh] - Čítanie pamäte (data o teplote). Čítajú sa postupne bajty od LSB. 

c) A iné

Ramec1Wire.png

Senzor teploty DS18B20

Popis

 • napájanie je 3,0V – 5,5V
 • rozsah meranej teploty od –55°C do +125°C (-67°F do +257°F)
 • presnosť 0,5°C v rozmedzí –10°C do +85°C
 • rozlíšenie senzora je voliteľné v rozsahu 9 až 12 bit
 • meranie teploty s rozlíšením 12 bit trvá 750ms

Všetky informácie su uvedené v DataSheete obvodu Ktorý si môžte stiahnuť tu

Vyhotovenie senzora

Senzor sa vyrába v troch púzdrach: TO-92, SO-8 a uSOP-8.

Puzdra senzora DS18B20

Pamäť senzora

Pamäť senzora – nazvaná SCRATCHPAD obsahuje 8 bajtov.

Bajt 0 a 1 obsahujú 16 bitové číslo s údajom o teplote. 
Ďalšie Bajty sú vysvetlené v obrázku nižšie

Pamet.jpg

Bajt číslo 4

Bajt c 4.png

Nastavenia konfiguračných bitov v Bajte čislo 4

Confg Bajt c4.jpg


Obsah Bajtu 0 a 1

ObsahBajtu0a1.png

Vysvetlenie obsahu bajtu 0 a 1

Vysvetlenie.png

Príklady získania teploty

PríkladTeploty.png

Zapojenie a Program

Funkcia zariadenia

Zariadenie ma za úlohu odmerať teplotu na viacerých snímačoch (v tomto prípade dvoch). Následne tieto hodnoty zobraziť na displeji.
Snímače sú pripojené k zberici 1-wire. Identifikácia jednotlivých snímačov je základe ich jedinečného sériového čísla.
Snímače využívajú v zapojení tri vodiče. Dátový vodič, vodič pre napájanie

snímača a spoločný neutrálny vodič.

Schéma zapojenia snímača
DS18B20 externe napajanie.png

Schéma celého zapojenia v simulaćnom programe ISIS Proteus
ZapojenieProteus.png

Program

Program je písaný v jazyku C, v AVR Studio 4, určenom pre prácu so zariadeniami firmy Atmel.
Použitý je 8-bitový mikrokontrolér s označením ATmega16.
Pre komunikáciu so snímačmi teploty je použitý pin 0 portu A.
Pre komunikáciu s LCD displejom sú využívané piny 0 až 5 portu C.

Využívané piny

Port A

pin 0: 1-wire komunikacia

Port C

pin 0: treti datovy bit
pin 1: druhy datovy bit
pin 2: prvy datovy bit
pin 3: nulty datovy bit
pin 4: enable pin
pin 5: RS pin

(poznámka: čísla pinov nekorešpondujú s číslami vývodov mikrokontroléra, tie sú uvedené v datasheete)


Štruktúra programu
Program je pre lepšiu prehľadnosť napísaný vo viacerých súboroch. Skladá sa z týchto časti:
- main.c ktorý obsahuje hlavný program
- lcd.c ktorý obsahuje funkcie pre obsluhu a komunkáciu s LCD displejom
- 1wire.c ktorý obsahuje funkcie potrebné pre správnu komunikáciu na zbernici

(z pohľadu mástra)
- hlavičkové subory k 1wire zbernici a LCD displeju (1wire.h a lcd.h)


V následujúcej časti nižšie sú popísané vybrané (najdôležitejšie) časti programu.

1wire.c


Inicializácia na zbernici

Principiálne znázornenie možného riešenia na vývojovom diagrame

Reset 1 wire.png
(pzn. nekorešponduje úplne s kódom nižšie)

Funkcia pre 1-wire reset:

/*-----------------------------------------------------------------------------
 * Generovanie 1-wire reseru. Vráti 0 ak bol zaznamenaý presence impulz, ináč vráti 1
 */
uint8_t
OWTouchReset(void) {
  _delay_us(1);
  THERM_LOW();				// ztiahnutie zbernice
  THERM_OUTPUT_MODE();		    // nastavenie 1wire pinu ako výstup
  _delay_us(480);				// oneskorenie pre resetovaci impulz
  THERM_INPUT_MODE();			    // nastavenie 1wire pinu ako vstup - uvoľnenie zbernice
  _delay_us(70);

  return(THERM_PIN & _BV(THERM_DQ) ? 1 : 0); //podmienene vyhodnotenie
}


Čítanie bajtu a bitu

Principiálne znázornenie možného riešenia na vývojovom diagrame

Citaniebajtu z 1 wire.png


(pzn. nekorešponduje úplne s kódom nižšie)

Funkcia pre čítanie bajtu:

/*-----------------------------------------------------------------------------
 * Čítanie bajtu z 1-wire zbernice
 */
uint8_t
OWReadByte(void) {
  int i, result = 0;			    // result - prijatý bajt
  
  for (i = 0; i < 8; i++) { 	        //cyklus pre načítavanie po bitoch
	result >>= 1;				// rotácia doprava lebo načítava sa od LSB (poslený bit sa zapise na HSB)
	/*testovanie vráteného bitu z funkcie pre čítanie bitu na zbernici*/
	if (OWReadBit())			// volanie funkcie na čítanie bitu zo zbernice (či vráti log 1)
	  result |= 0x80;			// použitie masky (1000 0000) - zapis log 1
  }
  return(result);				// vráti prečítaný bajt 
}

Funkcia pre čítanie bitu:

/*-----------------------------------------------------------------------------
 * Čítanie jedného bitu na 1-wire zbernici a jeho vrátenie
 */
uint8_t
OWReadBit(void) {
  OWdelay();					
	// začiatok slotu čítania bitu
  THERM_LOW();				// ztiahnutie zbernice
  THERM_OUTPUT_MODE();		    // nastavenie 1wire pinu ako výstup
  _delay_us(6);			    // oneskorenie pre uvoľnenie zbernice 
  THERM_INPUT_MODE();			    // uvoľnenie zbernice - nastavenie 1wire pinu ako vstup
  _delay_us(9);				// oneskorenie pre čítanie zo zbernice
  return(THERM_PIN & _BV(THERM_DQ) ? 1 : 0);	// vráti stav na zbernici (log 0 alebo 1)
	/*ak zbernica ostala stiahnutá (drží slave) stav log 0, ináč log 1*/
}

Vysielanie bajtu a bitu

Principiálne znázornenie možného riešenia na vývojovom diagrame

Vysielanie na 1 wire.png
(pzn. nekorešponduje úplne s kódom nižšie)

Funkcia pre zápis bajtu:

/*-----------------------------------------------------------------------------
 * Zápis bajtu na 1-wire zbernicu
 */

void
OWWriteByte(uint8_t data) {		// data - obsahuje vysielaný bajt
  uint8_t i;
  
  /* vyslanie bitu s najnižšou váhou (LSB)*/
  for (i = 0; i < 8; i++) {	    // cyklus pre rotáciu posielaného bitu na najnižsiu úroveň
	OWWriteBit(data & 0x01);	// maska pre určenie či sa posiela log 0 alebo 1
	data >>= 1;			// rotácia (vysielaného bajtu) o jeden bit doprava
  }
}

Funkcia pre zápis bitu:

/*-----------------------------------------------------------------------------
 * Zápis jedneho bitu na 1-wire zbernicu
 */

void
OWWriteBit(uint8_t bit) {
  OWdelay();
  if (bit) {				// testovanie, aký bit sa posiela (0 alebo 1)
	// ak sa posiela log 1
	THERM_LOW();			// ztiahnutie zbernice
	THERM_OUTPUT_MODE();	    // nastavenie 1wire pinu ako výstup
	_delay_us(6);			// oneskorenie pre log 1
	THERM_INPUT_MODE();		// uvoľnenie zbernice - nastavenie 1wire pinu ako vstup 
	_delay_us(64);
  } else {
	// ak sa posiela log 0
	THERM_LOW();			// ztiahnutie zbernice
	THERM_OUTPUT_MODE();	    // nastavenie 1wire pinu ako výstup
	_delay_us(60);			// oneskorenie pre log 0
	THERM_INPUT_MODE();		// uvoľnenie zbernice - nastavenie 1wire pinu ako vstup
	_delay_us(10);
  }
}

main.c

Hlavný program. Načítava adresy snímačov na zbernici, Meria telotu a vypisuje na displej.
Funkcie potrebné k obsluhe displeja sú v súbre lcd.c. Je možné ho stiahnuť nižšie spolu s ostatnými súbormi v jednom archíve.

#define F_CPU 8000000L
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include "lcd.h"
#include "1wire.h"
 
 uint8_t ROM1[2][8],pocet_cidel=0;
 int8_t	cidla;
 int16_t teplota1,teplota2;
 char text[16];
 char cele[16];
 char desatine[16];
 int p=0;

int main(void)
 {
	lcd_init(LCD_DISP_ON); 				// inicializácia dipleja
	_delay_ms(100);
	
	/* hľadanie snímačov na zbernici*/
	cidla = OWFirst(ROM1[0],1,0);				// hľadanie prvneho snimaca
	if(cidla)						// ak bol najdeny
		pocet_cidel++;					// počet snímačov + 1

	cidla = OWNext(ROM1[pocet_cidel],1,0);		    // hľanie ďalších snímačov
		if(cidla)					// ak bol najdeny
			pocet_cidel++;				// počet snímačov + 1

	do											
		{	
		cidla = OWNext(ROM1[pocet_cidel],1,0);	    // hľanie ďalších snímačov
		if(cidla)					// ak bol najdeny
			pocet_cidel++; 				// počet snímačov + 1
		}while(cidla);					// dokiaľ boli nájdené dalšie snímače

 	_delay_ms(10);
 

 while(1)
	{ 	
	/* Vypis na disp Senzor 1 a senzor 2 */										
	lcd_clrscr();						// zmazanie displeja
  lcd_gotoxy(0,0);						// pozícia kurzora
	lcd_puts("Senzor:1");
	lcd_gotoxy(0,1);					// pozícia kurzora
	lcd_puts("Senzor:2");
	_delay_ms(2000);
	  

	 for (p = 0; p < 10; p++)				// Cyklus pre načítanie a zobrazenie (10krat) 
	 {
	   
 		teplota1=DS18B20_read_temp(ROM1[0]);	    // načítanie teploty1 zo senzora 0
		_delay_ms(100);
		teplota2=DS18B20_read_temp(ROM1[1]);	    // načítanie teploty2 zo senzora 1
		_delay_ms(100);	
		
		//----Vypis zo Senzora 1----
		itoa(teplota1/10,cele,10);	        // Prevedie Cele cisla na znaky
		itoa(teplota1%10,desatine,10);         // Prevedie Desatine cisla na znaky
	  
		lcd_clrscr();
  		lcd_gotoxy(0,0);
		lcd_puts(cele);                 // vypis na disp v tvare XX.X°C
		lcd_puts(".");
		lcd_puts(desatine);
		lcd_putc(0b10110010);              // vypis na disp: °
		lcd_puts("C");
		
		
		//----Vypis zo Senzora 2----
		itoa(teplota2/10,cele,10);		    // Prevedie Cele cisla na znaky
		itoa(teplota2%10,desatine,10);	        // Prevedie Desatine cisla na znaky
		 
		lcd_gotoxy(0,1);                // vypis na disp v tvare XX.X°C
		lcd_puts(cele);                
		lcd_puts(".");                 
		lcd_puts(desatine);
		lcd_putc(0b10110010);              // vypis na disp: °
		lcd_puts("C"); 
		_delay_ms(500);
					
	
	 }
  }
 }


Súbory na stiahnutie

main.c
‎ lcd.c
1wire.c
lcd.h
1wire.h

Realizácia

Najprv sme overovali spravnosť zapojenia a funkčnosť programu cez simulačný software ISIS Proteus 7. V tomto simulačnom prostredí sme využili možnosti pozorovania zbernice pomocou osciloskopu čo nám veľmi uľahčilo hľadanie chyby pri pri nesprávnej (nefunkčnej) komunikácii. Výsledkom simulácie je zobrazenie teplôt z dvoch senzorov DS18B20, ako je vidieť na obrázku nižšie.

VysledokSimulacie.png


Po úspešnom doladení programu za pomoci simulácie sme zrealizovali aj skutočné zapojenie, kde používame:

 • Procesor ATmega16
 • Dva teplotné snímače DS18B20
 • Displej 16x1 znakov

Realanezapojenei1Wire.png