Operácie

Parkovací senzor

Z SensorWiki

Verzia z 14:06, 18. november 2013, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)
 • Vypracovala:
Bc. Zuzana Špitálová
 • Študijný odbor: Aplikovaná mechatronika
 • Ročník: 2. Ing.


Senzor.jpg

Literatúra:

 • Doplníme

Ako projekt som realizovala zapojenie s parkovacím senzorom. Parkovací senzor obsahuje 3 kontakty (VCC, DATA, GND). Ide o ultrazvukový typ senzora odrážajúci signál od prekážok. Napájacie napätie senzora je 12 V, keďže ide o automobilový komponent. Keďže moje zapojenie je napájané z USB zbernice (5 V), bolo potrebné napájacie napätie transformovať. Na transformáciu som použila DC-DC menič v zapojení step-up. Na zobrazovanie veličín som použila alfanumerický displej 2x16. Celý systém je ovládaný procesorom ATMEGA 8-16PU.


Princíp merania s parkovacím senzorom

Ako som už spomenula, senzor obsahuje 3 vývody. Komunikačný pin, DATA, je spojený pull-up odporom s VCC. Nakoľko senzor je prijímač aj vysielač, signál treba podeliť dvomi, aby sme dostali hodnotu jednej vzdialenosti. Pre spustenie merania sa dátová linka uzemni na log 0 na dobu 300 µs. Po tomto spúšťacom signáli senzor vyšle ultrazvukový impulz približne 500 µs. Dátová linka zareaguje, nakoľko sa jej hodnota zmení na log 0. Následne senzor čaká na odrazenú vlnu, čo predstavuje opätovnú zmenu dátovej linky na log 0. Na vyhodnotenie vzdialenosti stačí merať čas dvoch dobežných hrán, ktoré vznikli. Aby som dostala vzdialenosť, čas je potrebné prenásobiť konštantou šírenia sa zvuku v prostredí, ktorej hodnota je 3,45 cm / s. Nakoniec som vytvorila vzorec, do ktorého som zahrnula všetky potrebné veličiny:

nameraná_vzdialenosť = (čas_hrán * konštanta_šírenia_sa_zvuku_v_prostredí) / polovičná_vzdialenosť * centimeterSenzor.jpg
Obr. 1. Parkovací senzor 4H0 919 275Schema menic.png
Obr. 2. Schéma zapojenia meniča
Na prevod napätí používam DC-DC menič MC34063, ktorého hodnoty na prevod som vypočítala na online kalkulačke. Vypočítané hodnoty som nakoniec upravila podľa vyrábaných hodnôt.Schema senzor.png
Obr. 3. Celková schéma zapojeniaNa obojsmernú komunikáciu s parkovacím senzorom som použila bipolárne tranzistory BC337, ktoré zabezpečujú prevod z úrovní 12 V a 5 V. Na displeji zobrazujem údaje o nameranej vzdialenosti a čase odrazenej vlny. Tieto údaje sú spriemerované po 20 hodnôt. Samozrejme výstupné napätie z meniča sa môže líšiť v závislosti od použitých súčiastok. Samotný senzor sa k obslužnému zariadeniu pripája pomocou svorky S1G3. Celé zapojenie som zrealizovala na kontaktom poli.Zdrojový kód

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h> 
#include "lcd.h"

#define SOUND_SPEED 3.45

volatile unsigned char measure;
volatile unsigned int count;
volatile unsigned int led = 0;
volatile unsigned int i = 0;

int main()
{
  DDRB |= (1 << PB1);  //nastavenie portov
  DDRB &= ~(1 << PB0);
  DDRC = 0x20;
  DDRD = 0xFF;

  TCCR1B |= (1 << CS11) | (1 << ICES1);  //nastavenie citaca
  TIMSK |= (1 << TICIE1);

  PORTD &= ~(1 << PD0);

  double distance = 0;
  char tmp[32];

  sei();
 
  lcd_init(LCD_DISP_ON);  //inicializacia displeja
  lcd_clrscr();

  while(1)
  {
    lcd_gotoxy(0,0);  //suradnice
	PORTB |= (1 << PB1);  //inicializacia parkovacieho senzora
 	_delay_us(300);
   	PORTB &= ~(1 << PB1);
   
   	measure = 1; //meraj vzdialenost
   	_delay_ms(28);
		
	if (i < 20)
	{
	  distance += (((double)count * SOUND_SPEED) / 200);	  //vypocitaj a zapis vzdialenost
	  i++;
	}
	else
	{
	  i = 0;
	  distance = distance / 20;
	  sprintf(tmp,"Vzdial.:%.2fcm \nCas:%dus ", distance, count);
	  lcd_puts(tmp);
	}
  }
  return 0;
}

ISR (TIMER1_CAPT_vect)  //prerusenie na nabeznu hranu
{
  PORTD |= (1 << PD0);

  if(measure)
  {
	count = TCNT1; //zapis vzdialenosti
   	TCNT1 = 0;   //vynulovanie
	measure++;     
   
 	if(measure > 2) measure = 0;  //meranie vzdialenosti
		
	//PORTD |= (1 << PD0);

	if (led)
	{
	  led = 0;
	  PORTD |= (1 << PD0);
	}
	else
	{
	  PORTD &= ~(1 << PD0);
	  led = 1;
	}
  }
}


Senzor tabulka.png
Tab. 1. Tabuľka nameraných hodnôt


Senzor graf.png
Obr. 4. Graf nameraných hodnôt presností meraní


0748.jpg
Obr. 5. Realizácia zapojenia 1


0749.jpg
Obr. 6. Realizácia zapojenia 2Zhodnotenie


Namerané hodnoty sa líšia od zobrazených v dôsledku chyby pri konverzii čísel, nepresnosti súčiastok a iných vplyvov. V prípade úpravy periódy zobrazovania, by nebolo potrebné priemerovať až 20 hodnôt získaných údajov. Tento fakt som využila inverzne, čím viac priemerovaných hodnôt, tým menej blikania (menšia presnosť).