Operácie

Navigačná aplikácia s kompasom HMC5883L

Z SensorWiki

Verzia z 22:46, 31. máj 2016, ktorú vytvoril StudentDVPS (diskusia | príspevky) (Zapojenie senzora)
Autori: Peter Griger, Ivan Beliansky
Študijný odbor: Aplikovaná mechatronika a elektromobilita 1. Ing. (2016)


Zadanie

HMC5883L PCB

Pomocou troj osého magnetometra HMC5883L vytvorte aplikáciu ktorá bude slúžiť ako smerový navigačný systém.

Body zadania

 • K použitému senzoru nájdite datasheet a preštudujte jeho štruktúru, spôsob pripojenia, komunikácie, a čítania dát.
 • Na základe predošlých vedomostí navrhnite spôsob pripojenia k vhodnej riadiacej jednotke.
 • Napíšte program v prostredí Arduino zabezpečujúci:
  • Komunikáciu so snímačom
  • Načítanie a spracovanie potrebných dát
  • Vyhodnotenie a prezentácia údajov v reálnom čase
 • Dokumentáciu odovzdajte prostredníctvom tejto wiki stránky.

Literatúra


Analýza

Použitý senzor

HMC5883L Bloková schéma
HMC5883L Pinout

HMC5883L je senzor na snímanie slabých magnetických poli využívaný v magnetografii alebo ako kompas. Obsahuje trojicu magnetorezistívnych senzorov HMC118X, obvody pre spracovanie výsledkov a úpravu vlastností senzora, I2C rozhranie a 12 bitový analógovo-číselný prevodník ktorý zabezpečuje smerovú presnosť 1° až 2° pri rozsahu ±8Gs.Využíva jav anizotropickej magnetorezistivity čo zabezpečuje linearitu a vysokú citlivosť pre každú os. HMC5883L je vyrábaný firmou Honeywell v púzdre LPCC-16 s rozmermi 3,0mm x 3,0mm x 0,9mm.

Pinout

C Pin Funkcia
1 SCL Hodinový signál I2C zbernice
2 VDD Napájacie napätie
3 NC Nepripojené
4 S1 Napätie IO obvodov
5 NC Nepripojené
6 NC Nepripojené
7 NC Nepripojené
8 SETP Set/Reset
9 GND Pripojenie na zem
10 C1 Stabilizačný kondenzátor
11 GND Pripojenie na zem
12 SETC Set/Reset kondenzátor
13 VDDIO Napätie 1.71V IO obvodov
14 NC Nepripojené
15 DRDY Pin prerušenia
16 SDA Dátová linka I2C zbernice

Mapa registrov

Adresa Názov Prístup
0h00 Konfiguračný register A Read/Write
0h01 Konfiguračný register B Read/Write
0h02 Register nastavenia módu merania Read/Write
0h03 Dáta osi X MSB Read
0h04 Dáta osi X LSB Read
0h05 Dáta osi Z MSB Read
0h06 Dáta osi Z LSB Read
0h07 Dáta osi Y MSB Read
0h08 Dáta osi Y LSB Read
0h09 Status register Read
0h10 Identifikačný register A Read
0h11 Identifikačný register B Read
0h12 Identifikačný register C Read


I2C/TWI zbernica

Hodnoty magnetickej indukcie v jednotlivých osiach sú dostupné cez I2C rozhranie čím sa senzor stáva vhodným pre priame pripojenie k mikropočítaču. Hodnoty magnetickej indukcie je možné čítať cez I2C s pravidelnou frekvenciou alebo pri vyvolanom prerušení, podľa nastaveného módu merania.

Pri I2C komunikácii sa používajú dva signály "Serial Clock Line (SCL)" a "Serial Data Line (SDA)". SDA je obojsmerná linka používaná na posielanie a príjem dát z/na rozhranie. Pri prenose sa počíta z externými "pull-up" registrami na SDA a SCL linke. Keď je linka voľná obidva signály sú na vysokej úrovni. Slave adresa akcelerometra je 0x1E. Viac o I2C prenose je uvedené v I2C zbernica.


Postup prenosu jedného bajtu

 • Master vyšle štartovaciu podmienku na adresu HMC5883L (0x1E) s RW bitom nastaveným na nulu pre zápis, a MMA8491Q odošle potvrdenie (ACK bit).
 • Potom Master vyšle adresu registra, z ktorého chce čítať a HMC5883L pošle potvrdenie (ACK bit).
 • Master vyšle opakovanú štartovaciu podmienku a potom adresuje HMC5883L s RW bitom nastaveným na jednotku pre čítanie z predtým vybraného registra.
 • HMC5883L potom potvrdí a pošle dáta z požadovaného registra.
 • Master nepotvrdzuje príjem, ale vyšle stop podmienku a ukončí prenos dát.


Módy operácie senzora

Senzor HMC5883L funguje v troch meracích režimoch, ktoré sú nastaviteľné pomocou registra s adresou 0h03.


Obsah registra

M7 M6 M5 M4 M3 M2 M1 M0
0/1 0 0 0 0 0 0/1 0/1

Bit M7 nastavuje štandardnú (M7 = 0, default) alebo vysokorýchlostnú (M7 = 1) I2C zbernicu.

Bity M6-M2 sú 0.


Nastavenie M1 a M0

M1 M0 Režim
0 0 Kontinuálny režim
0 1 Režim jedného merania
1 0 Stand-by
1 1 Stand-by


Režimy

Kontinuálny režim

Senzor opakovane meria a zapisuje hodnoty do dátových registrov podľa nastavenej frekvencie. Keď sa zapíše všetkých 6 dátových registrov, pin DRDY prejde do úrovne high až kým sa nezačne ďalšie meranie.


Režim jedného merania

Senzor namerá jednu sadu údajov a zapíše ich do 6 dátových registrov. Po zápise pin DRDY prejde do úrovne high až kým sa nezačne ďalšie meranie alebo niesú dáta prečítané.

Arduino UNO


Stand-by

Meracie a tvarovacie obvody sú neaktívne, funguje iba I2C rozhranie. V tomto režime senzor má senzor nízku spotrebu (2e-6 A).


Riadiaca jednotka

Keďže senzor HMC5883L vysiela dáta o magnetickej indukcii cez zbernicu I2C, ako riadiacu jednotku musíme zvoliť mikropočítač, ktorý podporuje takúto komunikáciu. Arduino Uno poskytuje jednoduchý spôsob pripojenia pre komunikáciu cez I2C zbernicu so senzorom HMC5883L a taktiež poskytuje potrebné napájanie (3.3 V). Napájanie a komunikácia riadiacej jednotky je zabezpečená z PC cez USB rozhranie. Viac na Arduino Uno


Programové prostredie

Program pre činnosť mikropočítača budeme vyvíjať vo voľne dostupnom softvérovom prostredí (IDE) vytvorenom pre tento účel spoločnosťou Arduino. ARDUINO Software 1.6.9

Tento softvér priamo obsahuje knižnicu Wire.h pre komunikáciu cez I2C zbernicu pomocou SDA a SCL vývodov. Na doske pre Arduino Uno sú vývody SDA a SCL umiestnené blízko AREF pinu. Knižnica používa 7-bit adresy zariadení pričom adresy 0-7 sú rezervované.

Popis riešenia

Zapojenie senzora

Senzor s ktorým sme pracovali bol už osadený na doske plošných spojov. Po kontrole dosky sme zistili že výrobca pri osádzaní postupoval podľa odporúčaní datasheetu a pridal aj stabilizátory napätia, pre kompatibilitu s 5V logikou.

PCB layout odporúčaný výrobcom
Modul s HMC5883L a stabilizátormi napäatia