Operácie

Merací systém s Ardino Nano: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Arduino)
Riadok 85: Riadok 85:
 
** nemáte zapnuté Arduino
 
** nemáte zapnuté Arduino
  
 +
 +
=== Processing + Arduino ===
 +
 +
Napokon spojíme prostredníctvom komunikácie cez sériovú linku oba svety.
 +
 +
 +
<tabs>
 +
<tab name="Javascript"><source lang="java">
 +
import processing.serial.*;
 +
import g4p_controls.*;
 +
 +
// The serial port
 +
Serial myPort;     
 +
 +
GLabel lblOut;
 +
GButton buttonOn;
 +
GButton buttonOff;
 +
 +
void setup()
 +
{
 +
  size(200, 200);
 +
  createGUI();
 +
  printArray(Serial.list());  // List all the available serial ports
 +
  myPort = new Serial(this, Serial.list()[2], 9600);
 +
}
 +
 +
 +
void draw()
 +
{
 +
  background(225);
 +
}
 +
 +
/*
 +
void myBtnEvents(GButton button) { //_CODE_:button1:12356:
 +
    // It is safe to enter your event code here 
 +
} //_CODE_:button1:12356:
 +
 +
*/
 +
 +
 +
public void buttonOn_click(GButton source, GEvent event) {
 +
  println("buttonOn - GButton >> GEvent." + event + " @ " + millis());
 +
  myPort.write('1');
 +
}
 +
 +
public void buttonOff_click(GButton source, GEvent event) {
 +
  println("buttonOff - GButton >> GEvent." + event + " @ " + millis());
 +
  myPort.write('0');
 +
}
 +
 +
 +
 +
 +
public void createGUI()      // Create all the GUI controls.
 +
{
 +
 
 +
  G4P.messagesEnabled(false);
 +
  G4P.setGlobalColorScheme(GCScheme.BLUE_SCHEME);
 +
  G4P.setMouseOverEnabled(true);
 +
  G4P.setDisplayFont("Arial Black", G4P.PLAIN, 14);
 +
 +
  surface.setTitle("Demo");
 +
 +
  buttonOn = new GButton(this, 60, 60, 80, 30);
 +
  buttonOn.setText("LED On");
 +
  buttonOn.setLocalColorScheme(GCScheme.GREEN_SCHEME);
 +
  buttonOn.addEventHandler(this, "buttonOn_click");
 +
 +
  buttonOff = new GButton(this, 60, 110, 80, 30);
 +
  buttonOff.setText("LED Off");
 +
  buttonOff.setLocalColorScheme(GCScheme.RED_SCHEME);
 +
  buttonOff.addEventHandler(this, "buttonOff_click");
 +
 
 +
  lblOut = new GLabel(this, 0, 10, 200, 20, "");
 +
  lblOut.setTextAlign(GAlign.CENTER, null);
 +
  lblOut.setText("LED Control Demo");
 +
 
 +
}
 +
 +
 +
 +
</source></tab>
 +
<tab name="Arduino C++"><syntaxhighlight lang=c style="background: Cornsilk">
 +
char recData;          // Data received from the serial port
 +
 +
void setup()
 +
{
 +
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Set pin as OUTPUT
 +
  Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 bps
 +
}
 +
 +
void loop()
 +
{
 +
  if (Serial.available())    // If data is available to read,
 +
    {
 +
    recData = Serial.read(); // read it and store it in val
 +
    }
 +
 +
  if (recData == '1')        // If 1 was received
 +
    {
 +
    digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on
 +
    }
 +
  else
 +
    {
 +
    digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // otherwise turn it off
 +
    }
 +
 
 +
  delay(10); // Wait 10 milliseconds for next reading
 +
}
 +
</syntaxhighlight></tab>
 +
</tabs>
  
  
 
[[Category:ELSA]]
 
[[Category:ELSA]]

Verzia zo dňa a času 09:57, 12. október 2020

Materiál

Software

 • Vývojové prostredie Processing
 • Vývojové prostredie Arduino (alebo aspoň Hex Loader)
 • Špecifické programy pre dané meranie


Processing

Je to veľmi jednoduché vývojové prostredie urené na rýchly náčrt programu (preto sa aj programy v Processingu nazývajú sketch) a orientuje sa predovšetkým na ich grafickú stránku. Na rozdiel od iných jazykov sa dá prakticky hneď začať kresliť jednoduchá grafika. Prostredie je k dispozícii bezplatne a pre rozličné operačné systémy. Základom prostredia je Java, ale nie je podmienkou vedieť programovať v Jave. Najnovšiu verziu si vždy stiahnite a nainštalujte z adresy http://processing.org/ Na tejto stránke nájdete aj príklady, referenčnú príručku a diskusné fórum.

 • Prvý príklad:
void setup()           // táto časť sa vykoná len pri spustení, raz 
{
 size(400, 400);         // nastavíme veľkosť okna
 stroke(255);          // nastavíme farbu pera na kreslenie
 background(192, 64, 0);     // nastavíme farbu (R, G. B) pozadia
} 

void draw()            // táto časť sa vykonáva stále dokola
{
 line(200, 200, mouseX, mouseY); // nakresli čiaru z bodu 200,200 po 
                 // aktuálnu polohu myši
}

ProcessingStart.png

Arduino

Arduino je veľmi populárna platforma pre programovanie mikroopočítačov Atmel AVR, ktorá sa dnes už rozrástla pre mnoho ďalších mikroprocesorových systémov, vrátane ARM architektúry. Vývojové prostredie je veľmi podobné Processingu, a to aj vzhľadom. Programovacím jazykom je C++, pred použitím však musíme kompilátor nakonfigurovať pre daný procesor.

 • Konfigurácia:

Pred naprogramovaním procesora musíme prostredie Arduino nastaviť pre nami používaný typ. Teda Arduino Nano s procesorom ATmega328P a treba tiež nastaviť, na ktorý sériový port ho máme pripojený.

ArduinoConfig.png

 • Prvý príklad:
/*
 Blink

 Tento príklad je priamo z prostredia Arduino (File -> Examples -> 01.Basic -> Blink)

*/


void setup()  // funkcia setup sa spustí len raz, po resete dosky
{
 pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // nakonfiguruje pin ako výstupný
}


void loop()  // funkcia loop beží stále dokola
{
 digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 delay(1000);            // wait for a second
 digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // turn the LED off by making the voltage LOW
 delay(1000);            // wait for a second
}

ArduinoStart.png

 • Čo všetko sa môže pokaziť:
  • máte chybu v programe a ten sa ani neskompiluje
  • máte nesprávny typ procesora
  • máte vybraný nesprávny port, na ktorom nie je Arduino
  • nemáte zapnuté Arduino


Processing + Arduino

Napokon spojíme prostredníctvom komunikácie cez sériovú linku oba svety.


import processing.serial.*;
import g4p_controls.*;

// The serial port
Serial myPort;    

GLabel lblOut;
GButton buttonOn; 
GButton buttonOff; 

void setup() 
{
 size(200, 200);
 createGUI();
 printArray(Serial.list()); // List all the available serial ports
 myPort = new Serial(this, Serial.list()[2], 9600);
}


void draw() 
{
 background(225);
 }

/*
void myBtnEvents(GButton button) { //_CODE_:button1:12356:
   // It is safe to enter your event code here 
 } //_CODE_:button1:12356:
 
*/


public void buttonOn_click(GButton source, GEvent event) {
 println("buttonOn - GButton >> GEvent." + event + " @ " + millis());
  myPort.write('1');
} 

public void buttonOff_click(GButton source, GEvent event) { 
 println("buttonOff - GButton >> GEvent." + event + " @ " + millis());
  myPort.write('0');
}  
public void createGUI()   // Create all the GUI controls.
{
 
 G4P.messagesEnabled(false);
 G4P.setGlobalColorScheme(GCScheme.BLUE_SCHEME);
 G4P.setMouseOverEnabled(true);
 G4P.setDisplayFont("Arial Black", G4P.PLAIN, 14);

 surface.setTitle("Demo");

 buttonOn = new GButton(this, 60, 60, 80, 30);
 buttonOn.setText("LED On");
 buttonOn.setLocalColorScheme(GCScheme.GREEN_SCHEME);
 buttonOn.addEventHandler(this, "buttonOn_click");

 buttonOff = new GButton(this, 60, 110, 80, 30);
 buttonOff.setText("LED Off");
 buttonOff.setLocalColorScheme(GCScheme.RED_SCHEME);
 buttonOff.addEventHandler(this, "buttonOff_click");
 
 lblOut = new GLabel(this, 0, 10, 200, 20, "");
 lblOut.setTextAlign(GAlign.CENTER, null);
 lblOut.setText("LED Control Demo");
 
}
char recData;     // Data received from the serial port

void setup() 
{
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT); // Set pin as OUTPUT
  Serial.begin(9600); // Start serial communication at 9600 bps
}

void loop() 
{
  if (Serial.available())  // If data is available to read,
  { 
   recData = Serial.read(); // read it and store it in val
  }

  if (recData == '1')    // If 1 was received
  { 
   digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH); // turn the LED on
  } 
  else 
  {
   digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);  // otherwise turn it off
  }
  
  delay(10); // Wait 10 milliseconds for next reading
}