Operácie

Merací systém s Ardino Nano: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Software)
(Odstránený obsah stránky)
 
(10 medziľahlých úprav od rovnakého používateľa nie je zobrazených.)
Riadok 1: Riadok 1:
  
== Materiál ==
 
 
 
 
== Software ==
 
 
* Vývojové prostredie Processing
 
* Vývojové prostredie Arduino (alebo aspoň Hex Loader)
 
* Špecifické programy pre dané meranie
 
 
 
=== Processing ===
 
 
Je to veľmi jednoduché vývojové prostredie urené na rýchly náčrt programu (preto sa aj programy v Processingu nazývajú sketch) a orientuje sa predovšetkým na ich grafickú stránku. Na rozdiel od iných jazykov sa dá prakticky hneď začať kresliť jednoduchá grafika. Prostredie je k dispozícii bezplatne a pre rozličné operačné systémy. Základom prostredia je Java, ale nie je podmienkou vedieť programovať v Jave. Najnovšiu verziu si vždy stiahnite a nainštalujte z adresy http://processing.org/  Na tejto stránke nájdete aj príklady, referenčnú príručku a diskusné fórum.
 
 
* Inštalácia: https://processing.org/download/
 
 
* Prvý príklad:
 
 
<source lang="java">
 
void setup()                      // táto časť sa vykoná len pri spustení, raz
 
{
 
  size(400, 400);                // nastavíme veľkosť okna
 
  stroke(255);                    // nastavíme farbu pera na kreslenie
 
  background(192, 64, 0);        // nastavíme farbu (R, G. B) pozadia
 
}
 
 
void draw()                      // táto časť sa vykonáva stále dokola
 
{
 
  line(200, 200, mouseX, mouseY); // nakresli čiaru z bodu 200,200 po
 
                                  // aktuálnu polohu myši
 
}
 
 
</source>
 
 
* Mnoho ďalších príkladov nájdete priamo v editore (File -> Examples) a oveľa viac potom tu https://processing.org/tutorials/
 
 
 
=== Arduino ===
 
 
Arduino je veľmi populárna platforma pre programovanie mikroopočítačov Atmel AVR, ktorá sa dnes už rozrástla pre mnoho ďalších mikroprocesorových systémov, vrátane ARM architektúry. Vývojové prostredie je veľmi podobné Processingu, a to aj vzhľadom. Programovacím jazykom je C++, pred použitím však musíme kompilátor nakonfigurovať pre daný procesor.
 
 
* Inštalácia: https://www.arduino.cc/en/Main/Software
 
 
* Konfigurácia:
 
 
Pred naprogramovaním procesora musíme prostredie Arduino nastaviť pre nami používaný typ. Teda Arduino Nano s procesorom ATmega328P a treba tiež nastaviť, na ktorý sériový port ho máme pripojený.
 
 
[[Súbor:ArduinoConfig.png]]
 
 
* Prvý príklad:
 
 
<source lang="cpp">
 
/*
 
  Blink
 
 
  Tento príklad je priamo z prostredia Arduino (File -> Examples -> 01.Basic -> Blink)
 
 
*/
 
 
 
void setup()    // funkcia setup sa spustí len raz, po resete dosky
 
{
 
  pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);  // nakonfiguruje pin ako výstupný
 
}
 
 
 
void loop()    // funkcia loop beží stále dokola
 
{
 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);  // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
 
  delay(1000);                      // wait for a second
 
  digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);    // turn the LED off by making the voltage LOW
 
  delay(1000);                      // wait for a second
 
}
 
</source>
 
 
[[Súbor:ArduinoStart.png]]
 
 
[[Category:ELSA]]
 

Aktuálna revízia z 14:12, 12. október 2020