Operácie

MMP Cvičenie 4: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Rekapitulácia)
(16-bitové počítadlo a časovač T1 s prerušením)
Riadok 5: Riadok 5:
 
* [http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=50106 Newbie's Guide to AVR Timers]
 
* [http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=50106 Newbie's Guide to AVR Timers]
 
* [http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=55347 The traps when using interrupts]
 
* [http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=55347 The traps when using interrupts]
* [http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/mmp/pdf/AVR-C-Timers.pdf Ako používať časovače v AVR C]
+
* [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/AVR-C-Timers.pdf Ako používať časovače v AVR C]
* [http://www.kar.elf.stuba.sk/predmety/mmp/pdf/PreruseniaAVR.pdf Prednáška o prerušeniach] (Ing. Chamraz)
+
* [http://ap.urpi.fei.stuba.sk/mmp/PreruseniaAVR.pdf Prednáška o prerušeniach] (Ing. Chamraz)
  
 
=== Rekapitulácia ===
 
=== Rekapitulácia ===

Verzia zo dňa a času 10:42, 12. október 2010

16-bitové počítadlo a časovač T1 s prerušením

Literatúra:

Rekapitulácia

Máte k dispozícii vývojovú dosku Acrob (popis,schéma zapojenia) a s procesorom ATmega328P (datasheet).

V tejto úlohe sa predpokladá znalosť funkcie časovača T1 z prednášky (datasheet, str. 87 -- 115). Procesor je nakonfigurovaný na prácu s externým kryštálovým oscilátorom 16 000 MHz (fuses). Demonštračný program je tuto: acrobtest4.hex

Časovač T1

Pozri AVR ExampleT1pooled.c


Úlohy

 1. Program doplňte podľa pokynov asistenta a odsimulujte.
  Pozn.: Treba vypnúť optimalizáciu! (Project/Project options Pozri obr.)
 2. Doplňte chýbajúce časti programu tak, aby LED blikala s frekvenciou 1 s.
 3. Vyskúšajte na svojej doske.

Prerušenia v AVR-GCC

Kompilátor AVR-GCC má obsluhu prerušení vyriešenú tak, že tabuľka s vektormi jednotlivých prerušení ukazuje na obslužné rutiny s preddefinovanými názvami. Pri výskyte niektorého z povolených prerušení sa vykoná rutina so zodpovedajúcim názvom.

Vo vašom kóde použijete obslužné funkcie pre prerušenie napr. takto (obsluha prerušenia z AD prevodníka):

#include <avr/interrupt.h>
ISR(ADC_vect)
{
// user code here
}

Takáto obsluha prerušenia sa potom spustí so globálnym zákazom prerušení (jednoúrovňové), ktoré sa po skončení prípadne zasa obnovia. Obsluha sa skončí špeciálnou inštrukciiou RETI, preto sa nedá zavolať z programu ako bežná funkcia.

Niektoré názvy vektorov:

ADC Conversion Complete 	ADC_vect
External Interrupt Request 0 	INT0_vect
External Interrupt Request 1 	INT1_vect
External Interrupt Request 2 	INT2_vect
Timer/Counter1 Overflow 	TIMER1_OVF_vect
USART, Rx Complete 	    USART_RXC_vect
USART, Tx Complete 	    USART_TXC_vect


Ak potrebujete prerušenia povoliť, resp. zakázať, máte k dispozícii funkcie

void sei(void); // Enables interrupts by setting the global interrupt mask. 
void cli(void); // Disables all interrupts by clearing the global interrupt mask.

Obe funkcie sa preložia do jedinej asm inštrukcie, bez zbytočného pridaného kódu.

Pozn.: Ak chcete používať v obsluhe premenné, ktorých obsah chcete uchovať napr. až do ďalšieho prerušenia, musia byť deklarované ako static. Ak chcete mať v obsluhe prerušenia prístup aj k nejakej premennej v hlavnom programe, musí byť deklarovaná ako globálna. Navyše, ak kompilátor pri preklade nenájde miesto, kde sa premenná mení, vyhodí ju z programu úplne. Nie je taký múdry, aby zistil, že s ňou manipulujete v ISR nezistí, preto použite pri deklarácii volatile.

Úloha

 1. Doplňte program o vyhodnocovanie pretečenia časovača v prerušení.
  Pozri AVR ExampleT1int.c


Návrat na zoznam cvičení...