Operácie

MMP Cvičenie 3

Z SensorWiki

Verzia z 11:14, 26. október 2011, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky) (Tlačítka modulu LCD Terminal AppMod)
(rozdiel) ← Staršia verzia | Aktuálna úprava (rozdiel) | Novšia verzia → (rozdiel)

Programovateľný LCD displej

LCD Modul

ParallaxLCDAppMod.jpg

Vlastnosti:

 • 2x8 LCD Displej bez podsvetlenia
 • 4 Tlačítka
 • Trimer na zmenu kontrastu

Technické parametre:

 • Napájanie: 5 V @ 15 mA
 • Pripojenie: 4-Bit parallel interface (Hitachi HD44780 compatible)
 • Rozmery: 60 x 50 x 20 mm
 • Pracovná teplota: 0 až +70 °C


Acrob LCD Schematic.png
Acrob LCD Schema2.png


Úlohy

Najprv sa snažte pochopiť, ako je vytvorený vzorový program, ako sa konfiguruje pripojenie LCD k portom, skontrolujte konfiguráciu. Potom s pomocou manuálu k displeju zobrazte na displeji nejaký text a zrealizujte nasledovné funkcie:

 1. posun kurzora doprava / dolava
 2. posun obsahu displeja doprava / dolava
 3. napíšte funkciu void lcdGotoXY(riadok, stlpec)
 4. clear displeja (a obnovenie povodneho obsahu displeja)
 5. zadefinujte si vlastné znaky a zobrazte ich spolu s iným textom. Povinne aspoň jeden znak s diakritikou a znak stupeň, zobrazte teplotu.


Simulátor periférií

Stiahnite a nainštalujte si Hapsim - simulátor periférií pre AVR Studio:

ScreenshotHapsim.png


Software

K dispozícii máte:

 • Demo - skompilovanú ukážku možností práce s displejom.
 • Knižnicu (lcd.c, lcd.h) s fungujúcou inicializáciou displeja a príkazmi na ovládanie.
 • Pripravené sú funkcie:
.
   void lcdInit4(void);           	  // inicializácia displeja 4-bitovo	
   void lcdDataWrite(unsigned char w_data) ;   // zapíše znak na aktuálnu pozíciu
   void lcdControlWrite(unsigned char c_data);  // zapíše príkaz do displeja
 • Demonštračný program využívajúci tieto funkcie
.
  #include "lcd.h"

  int main(void)
  {
   unsigned char znak;
 
   lcdInit4();
   lcdControlWrite(1<<LCD_CLR);

   for(znak='A';znak<'I';znak++)
    lcdDataWrite(znak);

   lcdControlWrite(0x40+0x80);
   for(znak='0';znak<'8';znak++)
    lcdDataWrite(znak);

   for(;;);
   return 0;
  }

Literatúra

Arduino

/*
 LiquidCrystal Library - Hello World
 
 Demonstrates the use a 8x2 LCD display. 
 
  The circuit:
 * LCD RS pin to digital pin 3
 * LCD R/W pin to digital pin 2
 * LCD Enable pin to digital pin 1
 * LCD D4 pin to digital pin 4
 * LCD D5 pin to digital pin 5
 * LCD D6 pin to digital pin 6
 * LCD D7 pin to digital pin 7          
 */

#include <LiquidCrystal.h>      // include the library 

// initialize the library with the numbers of the interface pins
// LiquidCrystal(RS, RW, EN, D4, D5, D6, D7) 
LiquidCrystal lcd( 3, 2, 1, 4, 5, 6, 7);

void setup() {
 // set up the LCD's number of columns and rows: 
 lcd.begin(8, 2);
 // Print a message to the LCD.
 lcd.print("Ahoj!");
}

void loop() {
 // set the cursor to column 0, line 1
 // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
 lcd.setCursor(0, 1);
 // print the number of seconds since reset:
 lcd.print(millis()/1000);
}

Misc:


Tlačítka modulu LCD Terminal AppMod

Pre prístup k tlačítkam tohto modulu je v knižnici lcd.h k dispozícii funkcia

   unsigned char ReadButtons();

Ak ju tam nemáte, tu je:

/* ------------------------------------------------------- */
/* Read and debounce the LCD AppMod buttons        */
/*                             */
/* Returns 0 if nothing is pressed            */
/* Returns 1 if button A is pressed            */
/* Returns 2 if button B is pressed            */
/* Returns 4 if button C is pressed            */
/* Returns 8 if button D is pressed            */
/* Returns combination if more is pressed (e.g. 6 for B+C)*/
/*                             */
/* ------------------------------------------------------- */

unsigned char ReadButtons()
{
 DDRD = 0b00001110;        // make LCD bus inputs
 unsigned char state = 0xFF;      // assume nothing pressed
 
 for(int scan = 1; scan<=10; scan++)
 {
  state = state & ((PIND&0xF0)>>4); // make sure button held
  _delay_ms(5);           // debounce 10 x 5 ms
 }

 DDRD = 0b11111110;				 // return bus to outputs
 
 return(state);
}


Prečo je takto napísaná a ako vlastne funguje lepšie zistíte, keď si preštudujete schému zapojenia:

LCD App Mod Schematic.png

Návrat na zoznam cvičení...