Operácie

Generovanie tónov

Z SensorWiki

Verzia z 21:07, 17. marec 2021, ktorú vytvoril Balogh (diskusia | príspevky)

Generovanie tónov prostredníctvom pripojeného miniatúrneho reproduktora je veľmi obľúbené a využíva sa aj ako akustická signalizácia pri prekročení hraničných stavov, alebo ako alarm.

Pri použití miniatúrnych piezoreproduktorov si treba dať pozor na správny typ. V praxi sa veľmi často vyskytujú aj samobudené signazlizačné prvky - sirénky, ku ktorým stačí priviesť správne napájacie napätie a zvuk začnú generovať automaticky, pomocou zabudovaného oscilátora, najčastejšie naladeného na mechanickú rezonančnú frekvenciu meniča, takže obvykle aj účinnosť je výborná a hlasitosť ľahko presiahne desiatky dB.

My sa však v ďalšom budeme zaoberať len pasívnym meničom, čo je vlastne miniatúrny reproduktor, ktorý musíme vybudiť vhodnou frekvenciou, aby sme z neho dostali nejaký zvuk. Na prvý pohľad je to nevýhoda, ale takto môžeme generovať oveľa širšiu škálu zvukov. Nepočítajte však s nejakou hi-fi kvalitou, piezomeniče sú určené najmä na signalizáciu a nie na prehrávanie Carminy Burana.


MIPS buzzerDemoSchema02.png
Schéma pripojenia piezomeniča k procesoru. Ak vám nepomôže, použite zapojovací diagramSimulácia počítadla 0 v režime CTC

Najjednoduchší program

Frekvečný signál môžeme na výstupoch procesora generovať dvoma spôsobmi

 1. priamo ovládať daný výstup (v takom prípade však procesor nerobí nič iné), alebo
 2. využiť vstavané periférie, v tomto prípade počítadlo Timer0 v režime generátora frekvencie CTC.

Ďalej sa budeme zaoberať len druhým spôsobom. To nám obmedzí možné výstupy - môžu to byť len tie, na ktoré sú pripojené interné počítadlá, t.j. 3,5,6,9,10 alebo 11. Na doske Arduino UNO majú tieto výstupy pri čísle aj vlnovku.

Poznámka: výstupný frekvenčný signál bude mať síce správnu frekvenciu, ale tvar bude obdĺžnikový. Jednoduchými prostriedkami nedokážeme na výstupe generovať spojitý harmonický signál (sínusovku).


#define F_CPU 16000000UL // toto je lepsie vlozit do parametrov pre kompilator

#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>

void delay(int delay)  // vlastna funkcia, lebo inak je max 16ms
{
 for (int i=1; i<=delay; i++)
 _delay_ms(1);
}	


int main(void)
{
	DDRD  |= (1 << PD6);      // port D.6 pin ako vystup
	
  TCCR0A = (1 << COM0A0)     // toggle pin on match
	    | (1 << WGM01);     // timer 0 in CTC mode
 
  TCCR0B = (1 << CS02);      // set prescaler 256

	OCR0A = 70;           // initialize timer0
	
  
  while(1)
  {
     delay(250);         // 50ms delay
  	 OCR0A = 70;         // for 440 Hz #A4
     delay(250);         // 50ms delay
  	 OCR0A = 35;         // for 880 Hz #A5
  }
}
/* ************************************************* 
*
* Arduino code for Passive buzzer / Piezo Speaker
*
* ************************************************** */

const int buzzer = 6;   // connect buzzer to Arduino pin 6

void setup(){
 pinMode(buzzer, OUTPUT); // set the buzzer pin as an output
}

void loop(){ 
 tone(buzzer, 440);    // send 440 Hz wave to the output
 delay(250);       // and do it for 1 sec
 noTone(buzzer);     // stop frequency output
 delay(250);       // again for 1 sec
 tone(buzzer, 880, 500); // third parameter is length in ms
 delay(250);       // in reality 1000 - 500
}

Obmedzenia pre Arduino[1]:

 • Ak použijete funkciu tone(), tak nemôžete zároveň použiť analogWrite() na pinoch 3 alebo 11, pretože obe používajú ten istý časovač.
 • Funkcia tone() nevie generovať tón s frekvenciou menšou ako 31 Hz.
 • Funkcia tone() sa nedá použiť súčasne na dvoch rôznych výstupoch.Úloha: Naprogramujte vlastnú funkciu void tone (int TONE, int DURATION); s dvoma parametrami - TONE je výška tónu, pričom odporúčame zadefinovať jednotlivé tóny napr. takto

#define A4 70  
// tone __| |__ value for OCR is 70

Druhý parameter, DURATION je dĺžka trvania v ms.


Poznámky k programu pre AVR-GCC

Podla https://balau82.wordpress.com/2014/10/15/using-a-buzzer-with-arduino-in-pure-c/

V horeuvedenom príklade využívame Timer0 a jeho výstup OC0A, ktorý je mapovaný na pin 6 portu D procesora ATmega328P, (na Arduino doske označený ako D6). Počítadlo a časovač Timer0 má niekoľko režimov činnsotí, my sme využili režim Clear Timer on Compare Match (CTC). V tomto režime sa dá výstup pinu OC0A ovládať frekvenciou, ktorú vieme nastaviť pomerne presne aj s potrebnou striedou 50% (pripomínam, že výstup je obdĺžnikový, nie harmonický). Vzťah pre nastavenie frekvencie je podľa datasheetu:


f_{OCnx}=\frac{f_{clkIO}}{2\cdot N\cdot (1+OCRnx)}

Kde f_{OCnx} je frekvencia generovaného signálu, f_{clkIO} je frekvencia oscilátora (pre Arduino UNO je to 16 MHz), N je preddelič a OCRnx je príslušný Output Compare Register, v našom prípade OCR0A, ktorý prislúcha k pinu OC0A. Ako príklad uvedieme výpočet hodnôt pre komorné A, teda tón s frekvenciou 440Hz. Preddelič môžeme nastaviť len na hodnoty z množiny {1; 8; 64; 256; 1024}, tak vyberieme napríklad N = 256 a k tomu dopočítame hodnotu pre register OCR0A = 70. Pre iné hodnoty nám nevyjde hodnota, ktorá by sa vošla do 8-bitového registra.


Timer0avrCalc.png
Pre výpočet sa dá použiť aj niektorá z utilitiek na internete, napríklad AVR Calc od Brandona Robertsa

Timer0scopeSignal.png
Takto vyzerá priebeh na výstupe zmeraný osciloskopom. V ľavej časti je priebeh 880 Hz signálu, v pravej je 440 Hz. Hodnoty namerané kurzormi sú v dolnej časti obrázku.


Poznámky k _delay_ms() pozri -> Oneskorenia s AVR


Úloha: Naprogramujte melódiu niektorej slovenskej pesničky s minimálnym počtom 15 tónov.


Komplexnejšie melódie

Ak sa nám bude chcieť, tak sem dáme aj zložitejšie programíky...

Napríklad tento odtialto https://learn.sparkfun.com/tutorials/sik-experiment-guide-for-arduino---v32/experiment-11-using-a-piezo-buzzer

/*
 Connect the positive pin to Arduino digital pin 9.
 Connect the negative pin to GND.

This sketch was written by SparkFun Electronics,
with lots of help from the Arduino community.
(This sketch was originally developed by D. Cuartielles for K3)
 
Version 2.0 6/2012 MDG                        */

const int buzzerPin = 6;

// We'll set up an array with the notes we want to play
// change these values to make different songs!

// Length must equal the total number of notes and spaces 

const int songLength = 18;

// Notes is an array of text characters corresponding to the notes
// in your song. A space represents a rest (no tone)

char notes[] = "cdfda ag cdfdg gf "; // a space represents a rest

// Beats is an array of values for each note and rest.
// A "1" represents a quarter-note, 2 a half-note, etc.
// Don't forget that the rests (spaces) need a length as well.

int beats[] = {1,1,1,1,1,1,4,4,2,1,1,1,1,1,1,4,4,2};

// The tempo is how fast to play the song.
// To make the song play faster, decrease this value.

int tempo = 113;


void setup() 
{
 pinMode(buzzerPin, OUTPUT);
}


void loop() 
{
 int i, duration;

 for (i = 0; i < songLength; i++) // step through the song arrays
 {
  duration = beats[i] * tempo; // length of note/rest in ms

  if (notes[i] == ' ')     // is this a rest? 
  {
   delay(duration);      // then pause for a moment
  }
  else             // otherwise, play the note
  {
   tone(buzzerPin, frequency(notes[i]), duration);
   delay(duration);      // wait for tone to finish
  }
  delay(tempo/10);       // brief pause between notes
 }

 while(true){}          // stop here
}


int frequency(char note) 
{
 // This function takes a note character (a-g), and returns the
 // corresponding frequency in Hz for the tone() function.

 int i;
 const int numNotes = 8; // number of notes we're storing

 // The following arrays hold the note characters and their
 // corresponding frequencies. The last "C" note is uppercase
 // to separate it from the first lowercase "c". If you want to
 // add more notes, you'll need to use unique characters.

 // For the "char" (character) type, we put single characters
 // in single quotes.

 char names[] = { 'c', 'd', 'e', 'f', 'g', 'a', 'b', 'C' };
 int frequencies[] = {262, 294, 330, 349, 392, 440, 494, 523};

 // Now we'll search through the letters in the array, and if
 // we find it, we'll return the frequency for that note.

 for (i = 0; i < numNotes; i++) // Step through the notes
 {
  if (names[i] == note)     // Is this the one?
  {
   return(frequencies[i]);   // Yes! Return the frequency
  }
 }
 return(0); // We looked through everything and didn't find it,
       // but we still need to return a value, so return 0.
}


Literatúra
Návrat na zoznam cvičení...
 1. Referenčná príručka Arduino, dostupná na adrese https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/advanced-io/tone/