Operácie

Dekodér infračerveného ovládača

Z SensorWiki

Záverečný projekt predmetu MIPS / LS2023 - Ivan Jagoš


Zadanie

Infračervené ovládanie - k danému ovládaču identifikovat kódy jednotlivých tlačidiel a demonštrovat správnu funkciu. V tomto zadaní bolo povolené využitie knižnice <Infrared.h>

Riadenie Bezdrôtový infračervený ovládač s prijímačom
Vývojová doska Arduino UNO.

Literatúra:


Analýza a opis riešenia

Najprv som zapojil zariadenie podľa schemi zapojenia.

Schéma zapojenia .Algoritmus a program

Algoritmus programu je....


#include <IRremote.h>

// definovanie pinu prijimaca
int const IRpin = 2;
IRrecv irrecv(IRpin);
// ulozenie signalu
decode_results results;

void setup()
{
 // zapnutie komunikacie
 Serial.begin(9600);
 
 irrecv.enableIRIn(); 
}

void loop() 
{
 // pokial dostanem signal tak jeho hodnotu vypisujem v dec sustave
 if (irrecv.decode(&results)) 
  {
   Serial.println(results.value, DEC); 
   
   irrecv.resume(); 
   
   delay(1000);
  }
}
#include <IRremote.h>

int ledPin = 3;
bool ledState = false;
bool buttonPressed = false;

void interruptFunction()
{
 buttonPressed = true;
}

void setup()
{
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
 digitalWrite(ledPin, LOW);
 
 attachInterrupt(digitalPinToInterrupt(2), interruptFunction, FALLING);
}

void loop()
{
 if (buttonPressed)
 {
  if (ledState)
  {
   digitalWrite(ledPin, LOW);
   ledState = false;
  }
  else
  {
   digitalWrite(ledPin, HIGH);
   ledState = true;
  }
  
  // Reset buttonPressed flag
  buttonPressed = false;
 }
}

Manipulovanie ledky: Importovali sme knižnicu IRremote, ktorá nám umožnila komunikovať s infrasenzorom a čítať signály. Definujeme pin pre infrasenzor a vytvoríme objekt pre prijímanie signálov. V metóde setup() inicializujeme sériovú komunikáciu a povolíme prijímanie signálov z infrasenzora. V metóde loop() kontrolujeme, či sme obdržali signál zo senzora. Ak sme obdržali signál, znamená to, že sme stlačili tlačidlo. Zapneme LED diódu tým, že nastavíme výstupný pin na HIGH. Dióda zostane zapnutá, kým tlačidlo držíme stlačené. Keď pustíme tlačidlo, metóda loop() sa opäť vykoná a zistí, že sme uvoľnili tlačidlo. Vypneme LED diódu tým, že nastavíme výstupný pin na LOW. Program sa opakuje od metóde loop(), čakajúc na ďalší stlačený signál.

Zdrojový kód: zdrojaky.zip


Overenie

Aplikácia.

Video: https://youtube.com/shorts/3axsi2gZVc8

Kľúčové slová 'Category', ktoré sú na konci stránky nemeňte.