Operácie

AVR Makefile

Z SensorWiki

Minimálny makefile

TRG = example1

     CC = avr-gcc
OBJCOPY = avr-objcopy
 CFLAGS = -g -mmcu=atmega328p

$(TRG).hex : $(TRG).out
	$(OBJCOPY) -j .text -O ihex $(TRG).out $(TRG).hex


$(TRG).out : $(TRG).o
	$(CC) $(CFLAGS) -o $(TRG).out -Wl,-Map,$(TRG).map $(TRG).o

$(TRG).o : $(TRG).c
	$(CC) $(CFLAGS) -Os -c $(TRG).c