Operácie

ASM80 programy: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

Riadok 1: Riadok 1:
'''Nulovanie pamäťového miesta'''
+
 
 +
== '''Nulovanie pamäťového miesta''' ==
 +
 
 +
Vynulujte obsah pamäťového miesta 0010h.
 +
 
 +
V prvom stĺpci je intuitívne riešenie, na ktoré asi prídete hneď.
 +
V druhom stĺpci je profesionálnejšie riešenie, ktoré je kratšie a aj nastaví príznaky.
 +
V treťom stĺpci je riešenie pomocou pseudoinštrukcie EQU, ktorá zjednoduší programovanie.
  
 
Intuitívne MVI A,00h ale lepšie je SUB A, ktoré je kratšie a aj nastaví príznaky. Porovnajte.
 
Intuitívne MVI A,00h ale lepšie je SUB A, ktoré je kratšie a aj nastaví príznaky. Porovnajte.
  
 
<source lang="asm">
 
<source lang="asm">
myX equ 0010h
+
        org 0010h
         
+
        db 55h          ; nejake data aby sme mali co vymazat
         org 0000h
+
             
         mvi a,55h
+
         org 0000h       ; zaciatok programu
         sta myX
+
         mvi a,00h      ; najprv vynulujem akumulator
        sub a ;mvi a,00h
+
         sta 0010h      ; a potom ho presuniem do pamäte
        sta myX
+
         hlt             ; stop, koniec
         hlt
 
 
</source>
 
</source>
  

Verzia zo dňa a času 20:37, 2. november 2017

Nulovanie pamäťového miesta

Vynulujte obsah pamäťového miesta 0010h.

V prvom stĺpci je intuitívne riešenie, na ktoré asi prídete hneď. V druhom stĺpci je profesionálnejšie riešenie, ktoré je kratšie a aj nastaví príznaky. V treťom stĺpci je riešenie pomocou pseudoinštrukcie EQU, ktorá zjednoduší programovanie.

Intuitívne MVI A,00h ale lepšie je SUB A, ktoré je kratšie a aj nastaví príznaky. Porovnajte.

    org 0010h
    db 55h     ; nejake data aby sme mali co vymazat
       
    org 0000h    ; zaciatok programu
    mvi a,00h    ; najprv vynulujem akumulator
    sta 0010h    ; a potom ho presuniem do pamäte
    hlt       ; stop, koniec


Súčet dvoch 8-bitových čísel

Prvý aj druhý sčítanec sú uložené v pamäti, výsledok chceme tiež tam. Ako vieme, že výsledok je OK?

          CISLO   EQU 0x000D 
000D             ORG 000DH  
000D  02 03 00        DB 02H,03H,00H
  
0000             ORG 0000  
0000        START:  
0000  3A 0D 00        LDA 000DH  
0003  47           MOV B,A  
0004  3A 0E 00        LDA 000EH  
0007  80           ADD B  
0008  32 0F 00        STA 000FH  
000B  76           HLT
	CISLO	EQU 0x000D 
			ORG 000DH  
			DB 02H,03H,00H
  
			ORG 0000  
START:  
			LDA 000DH  
			MOV B,A  
			LDA 000EH  
			ADD B  
			STA 000FH  
			HLT
        LXI H, 000Dh
        MOV A,M  ; prvy scitanec
        INX H
        ADD M   ; druhy scitanec
        INX H
        MOV M,A  ; uloz vysledok
        HLT

Nájdi väčšie z dvoch čísel a ulož ho na ďalšiu pozíciu v pamäti.

      .ORG  000DH 
      DB   03H,02H,00H 

      .ORG  0000 

      LXI   H,000Dh 
      MOV   A,M 
      INX   H 
      CMP   M 
      JNC   DONE 
      MOV   A,M 
DONE:    INX   H 
      MOV   M,A 
      HLT

Inštrukcia CMP M nastaví F tak, ako keby bol obsah z M odpočítaný od obsahu A. Na rozidel od SUB však obsah Akumulátora ostáva nezmenený. Ak A je obsah Akumulátora a X je obsah M, tak F je nastavené nasledovne:

 Zero = 1  if  A = X
 Zero = 0  if  A ≠ X
Carry = 1  if  A < X
Carry = 0  if  A ≥ X

(A a X chápeme ako neznamienkové binárne čísla)


Spočítajte N čísel so začiatkom na adrese 031h, pričom ich počet je na 030h. Výsledok uložte na 040h.

      .ORG  0030h 
      DB   03h,01h,02h,03h 
      .ORG  0000 

      LDA   0030H 
      MOV   C,A ; Initialize C-counter
      SUB   A ; sum = 0
      LXI   H,0031H ; Initialize pointer
BACK:    ADD   M ; SUM = SUM + data
      INX   H ; increment pointer
      DCR   C ; Decrement counter
      JNZ   BACK ; if counter 0 repeat
      STA   040H ; Store sum

      HLT   ; Terminate program execution

Nájdi maximum v bloku hodnôt. Prvé číslo v bloku je počet dát, nasleduje neusporiadaná množina hodnôt.

 ; najdi maximum v bloku hdonot

			.org  0020H
      db		03h,02h,03h,01h
      
      .ORG  0000 
      LDA   0020H 
      MOV   C,A ; Initialize counter
      XRA   A ; Maximum = Minimum possible value = 0
      LXI   H,0021H ; Initialize pointer
BACK:    CMP   M ; Is number> maximum
      JNC   SKIP ; Yes, replace maximum
      MOV   A,M 
SKIP:    INX   H 
      DCR   C 
      JNZ   BACK 
      STA   0040H ; Store maximum number

      HLT   ; Terminate program execution


Úlohy

 1. Vynulujte 5 bajtov pamäte od 030h
 2. Odložte do pamäte na adresu 030h až 034h hodnoty 1 až 5.
 3. Vymeňte obsah pamäťových miest 030h a 033h.
 4. Sčítajte obsah pamäťových miest 032h a 033h a výsledok uložte do 034h
 5. Odčítajte od 034h 031h a zapíšte späť do 034h
 6. Nájdite dvojkový doplnok čísla z 032h