Operácie

ASM80 programy: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Nulovanie pamäťového miesta)
(Nulovanie pamäťového miesta)
Riadok 21: Riadok 21:
  
  
'''Súčet dvoch 8-bitových čísel'''
 
  
Prvý aj druhý sčítanec sú uložené v pamäti, výsledok chceme tiež tam.
+
== '''Súčet dvoch 8-bitových čísel''' ==
Ako vieme, že výsledok je OK?
+
 
 +
Spočítajte dve 8-bitové čísla v pamäti.
 +
Prvý aj druhý sčítanec sú uložené v pamäti, výsledok chceme vrátiť tiež do pamäte za oba sčítance.
 +
Odskúšajte pre rozličné vstupné data. Ako vieme, že výsledok je OK?
  
 
<source lang="asm">
 
<source lang="asm">
                    CISLO    EQU 0x000D
+
0010                         ORG 0010H    
000D                         ORG 000DH    
+
0010   02 03 00              DB  02H,03H,00H   ; tri cisla v pamati, tretie je 0 rezervovana pre vysledok
000D   02 03 00              DB  02H,03H,00H
 
 
    
 
    
0000                          ORG 0000  
+
0000                          ORG 0000    
0000                START:   
+
0000  3A 0D 00              LDA  0010H        ; do Akumulatora prve cislo z adresy 0010
0000  3A 0D 00              LDA  000DH 
+
0003  47                    MOV  B,A           ; presun zatial do B
0003  47                    MOV  B,A  
+
0004  3A 0E 00              LDA  0011H        ; do Akumulatora druhe cislo z nasledujucej adresy
0004  3A 0E 00              LDA  000EH 
+
0007  80                    ADD  B             ; A <-- A + B
0007  80                    ADD  B  
+
0008  32 0F 00              STA  0012H        ; vysledok odloz na nasledujucu adresu
0008  32 0F 00              STA  000FH 
 
 
000B  76                    HLT
 
000B  76                    HLT
 
</source>
 
</source>
  
 
<source lang="asm">
 
<source lang="asm">
CISLO EQU 0x000D
+
      ORG 0010H    
ORG 000DH    
+
      DB  02H,03H,00H
DB  02H,03H,00H
 
 
    
 
    
ORG 0000   
+
      ORG 0000   
START:   
+
                              LXI H, 0010h      ; do HL adresu prveho cisla na adrese 0010
LDA  000DH 
+
                              MOV A,M           ; do Akumulatora prve cislo z adresy {HL}
MOV  B,A 
+
                              INX H             ; HL <-- HL + 1
LDA  000EH 
+
                              ADD M             ; A <-- A + {HL}
ADD  B 
+
                              INX H             ; HL <-- HL + 1
STA  000FH 
+
                              MOV M,A           ; uloz do pamate {HL}
HLT
+
                              HLT
 
 
</source>
 
 
 
<source lang="asm">
 
                LXI H, 000Dh
 
                MOV A,M   ; prvy scitanec
 
                INX H
 
                ADD M     ; druhy scitanec
 
                INX H
 
                MOV M,A   ; uloz vysledok
 
                HLT
 
 
 
 
</source>
 
</source>
  

Verzia zo dňa a času 20:57, 2. november 2017

Nulovanie pamäťového miesta

Vynulujte obsah pamäťového miesta 0010h.

V prvom stĺpci je intuitívne riešenie, na ktoré asi prídete hneď - má 5B a trvá 20T. V druhom stĺpci je profesionálnejšie riešenie, ktoré je kratšie (4B, 17T) a aj nastaví príznaky. V treťom stĺpci je riešenie pomocou pseudoinštrukcie EQU, ktorá zjednoduší programovanie. Porovnajte.

               myData equ 0010h
 org 0010h    org 0010h      org myData
 db 55h     db 55h       db 55       ; nejake data aby sme mali co vymazat
       
 org 0000h    org 0000h      org 0000h     ; zaciatok programu       
 mvi a,00h    sub A        sub A       ; najprv vynulujem akumulator  sub A: A <- A-A = 0
 sta 0010h    sta 0010h      sta myData     ; a potom ho presuniem do pamäte   
 hlt       hlt         hlt        ; stop, koniec


Súčet dvoch 8-bitových čísel

Spočítajte dve 8-bitové čísla v pamäti. Prvý aj druhý sčítanec sú uložené v pamäti, výsledok chceme vrátiť tiež do pamäte za oba sčítance. Odskúšajte pre rozličné vstupné data. Ako vieme, že výsledok je OK?

0010             ORG 0010H  
0010  02 03 00        DB 02H,03H,00H  ; tri cisla v pamati, tretie je 0 rezervovana pre vysledok
  
0000             ORG 0000   
0000  3A 0D 00        LDA 0010H     ; do Akumulatora prve cislo z adresy 0010
0003  47           MOV B,A      ; presun zatial do B
0004  3A 0E 00        LDA 0011H     ; do Akumulatora druhe cislo z nasledujucej adresy
0007  80           ADD B       ; A <-- A + B
0008  32 0F 00        STA 0012H     ; vysledok odloz na nasledujucu adresu 
000B  76           HLT
			   ORG 0010H  
			   DB 02H,03H,00H
  
			   ORG 0000  
               LXI H, 0010h   ; do HL adresu prveho cisla na adrese 0010
               MOV A,M      ; do Akumulatora prve cislo z adresy {HL}
               INX H       ; HL <-- HL + 1
               ADD M       ; A <-- A + {HL}
               INX H       ; HL <-- HL + 1
               MOV M,A      ; uloz do pamate {HL}
               HLT

Nájdi väčšie z dvoch čísel a ulož ho na ďalšiu pozíciu v pamäti.

      .ORG  000DH 
      DB   03H,02H,00H 

      .ORG  0000 

      LXI   H,000Dh 
      MOV   A,M 
      INX   H 
      CMP   M 
      JNC   DONE 
      MOV   A,M 
DONE:    INX   H 
      MOV   M,A 
      HLT

Inštrukcia CMP M nastaví F tak, ako keby bol obsah z M odpočítaný od obsahu A. Na rozidel od SUB však obsah Akumulátora ostáva nezmenený. Ak A je obsah Akumulátora a X je obsah M, tak F je nastavené nasledovne:

 Zero = 1  if  A = X
 Zero = 0  if  A ≠ X
Carry = 1  if  A < X
Carry = 0  if  A ≥ X

(A a X chápeme ako neznamienkové binárne čísla)


Spočítajte N čísel so začiatkom na adrese 031h, pričom ich počet je na 030h. Výsledok uložte na 040h.

      .ORG  0030h 
      DB   03h,01h,02h,03h 
      .ORG  0000 

      LDA   0030H 
      MOV   C,A ; Initialize C-counter
      SUB   A ; sum = 0
      LXI   H,0031H ; Initialize pointer
BACK:    ADD   M ; SUM = SUM + data
      INX   H ; increment pointer
      DCR   C ; Decrement counter
      JNZ   BACK ; if counter 0 repeat
      STA   040H ; Store sum

      HLT   ; Terminate program execution

Nájdi maximum v bloku hodnôt. Prvé číslo v bloku je počet dát, nasleduje neusporiadaná množina hodnôt.

 ; najdi maximum v bloku hdonot

			.org  0020H
      db		03h,02h,03h,01h
      
      .ORG  0000 
      LDA   0020H 
      MOV   C,A ; Initialize counter
      XRA   A ; Maximum = Minimum possible value = 0
      LXI   H,0021H ; Initialize pointer
BACK:    CMP   M ; Is number> maximum
      JNC   SKIP ; Yes, replace maximum
      MOV   A,M 
SKIP:    INX   H 
      DCR   C 
      JNZ   BACK 
      STA   0040H ; Store maximum number

      HLT   ; Terminate program execution


Úlohy

 1. Vynulujte 5 bajtov pamäte od 030h
 2. Odložte do pamäte na adresu 030h až 034h hodnoty 1 až 5.
 3. Vymeňte obsah pamäťových miest 030h a 033h.
 4. Sčítajte obsah pamäťových miest 032h a 033h a výsledok uložte do 034h
 5. Odčítajte od 034h 031h a zapíšte späť do 034h
 6. Nájdite dvojkový doplnok čísla z 032h