Operácie

ASM80 programy: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Precvičovanie)
(Precvičovanie)
 
(2 medziľahlé úpravy od rovnakého používateľa nie sú zobrazené.)
Riadok 1: Riadok 1:
 +
* [http://senzor.robotika.sk/zp/8080instructions.pdf Ťahák na cvičenia s výberom inštrukcií] - neberte nám prosím ťaháky z cvičení!
  
 
== '''Nulovanie pamäťového miesta''' ==
 
== '''Nulovanie pamäťového miesta''' ==
Riadok 166: Riadok 167:
 
             MOV    B,A  
 
             MOV    B,A  
 
             MVI    A,03h  
 
             MVI    A,03h  
             MOV    C,a
+
             MOV    C,A
 
             HLT     
 
             HLT     
 
</source>
 
</source>
Riadok 236: Riadok 237:
  
 
{Aký bude stav príznaku Z (Zero) po vykonaní celého programu?
 
{Aký bude stav príznaku Z (Zero) po vykonaní celého programu?
|type="{}"}
+
|type="()"}
{ 1 }
+
- &#48;
 +
+ &#49;
  
 
{Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0040h po vykonaní celého programu?
 
{Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0040h po vykonaní celého programu?
 
|type="{}"}
 
|type="{}"}
{ 00|0|00h (i) }
+
{ 00|&#48;|00h (i) }
  
 
</quiz>
 
</quiz>

Aktuálna revízia z 11:21, 14. november 2017

Nulovanie pamäťového miesta

Vynulujte obsah pamäťového miesta 0010h.

V prvom stĺpci je intuitívne riešenie, na ktoré asi prídete hneď - má 5B a trvá 20T. V druhom stĺpci je profesionálnejšie riešenie, ktoré je kratšie (4B, 17T) a aj nastaví príznaky. V treťom stĺpci je riešenie pomocou pseudoinštrukcie EQU, ktorá zjednoduší programovanie. Porovnajte.

               myData equ 0010h
 org 0010h    org 0010h      org myData
 db 55h     db 55h       db 55       ; nejake data aby sme mali co vymazat
       
 org 0000h    org 0000h      org 0000h     ; zaciatok programu       
 mvi a,00h    sub A        sub A       ; najprv vynulujem akumulator  sub A: A <- A-A = 0
 sta 0010h    sta 0010h      sta myData     ; a potom ho presuniem do pamäte   
 hlt       hlt         hlt        ; stop, koniec


Súčet dvoch 8-bitových čísel

Spočítajte dve 8-bitové čísla v pamäti. Prvý aj druhý sčítanec sú uložené v pamäti, výsledok chceme vrátiť tiež do pamäte za oba sčítance.

Odskúšajte pre rozličné vstupné data. Ako vieme, že výsledok je OK?

Po preklade spočítajte koľko bajtov zaberajú obe riešenia a koľko SC spotrebujú.

0010             ORG 0010H  
0010  02 03 00        DB 02H,03H,00H  ; tri cisla v pamati, tretie je 0 rezervovana pre vysledok
  
0000             ORG 0000   
0000  3A 0D 00        LDA 0010H     ; do Akumulatora prve cislo z adresy 0010
0003  47           MOV B,A      ; presun zatial do B
0004  3A 0E 00        LDA 0011H     ; do Akumulatora druhe cislo z nasledujucej adresy
0007  80           ADD B       ; A <-- A + B
0008  32 0F 00        STA 0012H     ; vysledok odloz na nasledujucu adresu 
000B  76           HLT
               ORG 0010H  
               DB 02H,03H,00H
                
               ORG 0000  
               LXI H, 0010h   ; do HL adresu prveho cisla na adrese 0010
               MOV A,M      ; do Akumulatora prve cislo z adresy {HL}
               INX H       ; HL <-- HL + 1
               ADD M       ; A <-- A + {HL}
               INX H       ; HL <-- HL + 1
               MOV M,A      ; uloz do pamate {HL}
               HLT


Nájdi väčšie z dvoch čísel

V pamäti sú za sebou uložené dve čísla. Nájdi väčšie z nich a ulož ho na ďalšiu pozíciu v pamäti.

      .ORG  0010H 
      DB   03H,02H,00H         ; tri cisla v pamati, tretie je 0 rezervovana pre vysledok

      .ORG  0000 
      LXI   H,0010h           ; do HL adresu prveho cisla na adrese 0010
      MOV   A,M             ; do Akumulatora prve cislo z adresy {HL}
      INX   H              ; HL <-- HL + 1
      CMP   M              ; porovnaj {HL} a Akumulátor
      JNC   HOTOVO           ; ak A > {HL} skoc na HOTOVO:
      MOV   A,M             ; v opacnom pripade presun do A druhu hodnotu
HOTOVO:   INX   H              ; HL <-- HL + 1
      MOV   M,A             ; uloz vysledok na nasl. adresu
      HLT

Inštrukcia CMP M nastaví F tak, ako keby bol obsah z M odpočítaný od obsahu A. Na rozdiel od SUB však obsah Akumulátora ostáva nezmenený. Ak A je obsah Akumulátora a X je obsah M, tak F je nastavené nasledovne:

 Zero = 1  if  A = X
 Zero = 0  if  A ≠ X
Carry = 1  if  A < X
Carry = 0  if  A ≥ X

(A a X chápeme ako neznamienkové binárne čísla)


Spočítajte N čísel

Spočítajte N čísel so začiatkom na adrese 031h, pričom ich počet je na 030h. Výsledok uložte na 040h.

      .ORG  0030h 
      DB   03h,01h,02h,03h 
      .ORG  0000 

      LDA   0030H 
      MOV   C,A ; Initialize C-counter
      SUB   A ; sum = 0
      LXI   H,0031H ; Initialize pointer
BACK:    ADD   M ; SUM = SUM + data
      INX   H ; increment pointer
      DCR   C ; Decrement counter
      JNZ   BACK ; if counter 0 repeat
      STA   040H ; Store sum

      HLT   ; Terminate program execution

Nájdi maximum v bloku hodnôt.

V pamäti je uložený blok dát. Prvé číslo v bloku je počet dát, nasleduje neusporiadaná množina 8-bitových hodnôt.

      .org  0020H
      db   03h,02h,03h,01h  ; tri cisla = { 02, 03, 01 }
       
      .org  0000 
      lda  0020H 
      mov  C,A        ; Initialize counter
      sub  A         ; Maximum = Minimum possible value = 0
      lxi  H,0021H      ; Initialize pointer
BACK:    cmp  M         ; Is number > maximum
      jnc  SKIP       ; Yes, replace maximum
      mov  A,M 
SKIP:    inx  H 
      dcr  C 
      jnz  BACK 
      sta  0040H       ; Store maximum number

      HLT           ; Terminate program execution


Úlohy na samostatnú prácu

Jednotlivé úlohy riešte postupne a spájajte ich do jedného komplexného programu. Za každú vyriešenú úlohu ktorú ukážete cvičiacemu získavate 1 bod.

 1. Vynulujte 5 bajtov pamäte od adresy 070h
 2. Odložte do pamäte na adresu 70h až 74h hodnoty 1 až 5.
 3. Vymeňte obsah pamäťových miest 70h a 73h.
 4. Sčítajte obsah pamäťových miest 72h a 73h a výsledok uložte do 74h
 5. Odčítajte od 74h obsah 71h a zapíšte späť do 74h
 6. Nájdite dvojkový doplnok čísla z 72h

Linky


Precvičovanie

Preštudujte si nasledovný program:

      ORG   0000h 
      MVI   A,07h 
      MOV   B,A 
      MVI   A,03h 
      MOV   C,A 
      HLT

1 Aký bude obsah registra B po vykonaní celého programu?

2 Aký bude obsah registra A po vykonaní celého programu?


Preštudujte si nasledovný program:

      ORG   0040h 
      DB   01h,03h,05h,07h 

      ORG   0000h 
      LDA   0041h 
      MOV   B,A 
      LDA   0040h 
      ADD   B 
      STA   0042h 
      HLT

1 Aký bude obsah registra B po vykonaní celého programu?

2 Aký bude obsah registra A po vykonaní celého programu?

3 Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0043h po vykonaní celého programu?

4 Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0042h po vykonaní celého programu?

Preštudujte si nasledovný program:

      ORG   0040h 
      DB   01h,03h,05h,07h 

      ORG   0000h 
      LDA   0043h 
      MOV   B,A 
      LDA   0042h 
      SUB   B 
      STA   0041h 
      SUB   A 
      STA   0040h 
      HLT

1 Aký bude obsah registra B po vykonaní celého programu?

2 Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0041h po vykonaní celého programu?

3 Aký bude stav príznaku Z (Zero) po vykonaní celého programu?

0
1

4 Aký bude obsah pamäťového miesta s adresou 0040h po vykonaní celého programu?