Operácie

Sériové komunikačné rozhranie

Z SensorWiki

Sériové komunikačné rozhranie (UART)

Úlohy

 1. Nakonfigurujte USART na asynchrónnu prevádzku s parametrami N,9600,8,1
 2. Vyskúšajte demonštračný program, na strane PC použite terminál
 3. Vytvorte si knižnice pre prácu so sériovou linkou, preštudujte využitie knižnice <stdio.h> a demonštrujte.
 4. Oboznámte sa s programom StampPlot a zobrazte časový priebeh.


Literatúra:

1. Základný princíp prenosu cez USART

Ukážkový program s vysvetlivkami - nahrajte si do AVRstudia a odkrokujte.

#include <avr/io.h>

#define BAUDRATE    9600
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (BAUDRATE * 16UL))) - 1)


int main (void)
{
  char ReceivedChar;

  /* Initialize UART */
                             
  UBRR0 = (unsigned char)BAUD_PRESCALE;         // Set baud rate: Load the UBRR register

  UCSR0B = (1 << RXEN0) | (1 << TXEN0);         // Enable receiver and transmitter

  UCSR0C = (1<<USBS0)|(3<<UCSZ00);           // Set format: 8data, 2stop bit 

  for (;;)                       // Loop forever
  {
   while ((UCSR0A & (1 << RXC0)) == 0)        // Wait for data to be received 
	 {
	  // Do nothing until data have been recieved and is ready to be read from UDR
	 }; 
   ReceivedChar = UDR0;                // Fetch the recieved byte 

  
   while ( !( UCSR0A & (1<<UDRE0)) )         // Wait for empty transmit buffer 
  	 {
	  // Do nothing until UDR is ready for more data to be written to it
	 };
   UDR0 = ReceivedChar+1;               // Echo back the modified received byte 
  }


}


Ak vám program fungoval, nahrajte ho do procesora a otestujte komunikáciu s terminálom. Na prácu so sériovou linkou na vašom PC odporúčame program Terminal by Bray, ale môžete to skúsiť aj s Hyperterminálom.


2. Jednoduchá knižnica

Nebudeme sa zaoberať detailmi implementácie sériového komunikačného rozhrania procesorov AVR, pre naše účely postačí jednoduchá knižnica, ktorá obsahuje základné funkcie na prenos jedného znaku. Parametre prenosu pre túto knižnicu sú 9600,n,8,1.

serial.h

/* ************************************************************************* */
/* FileName     : serial.h                       */
/* ************************************************************************* */
     void inituart( void );
     void sendchar( unsigned char );
unsigned char recchar( void );

serial.c

/* ************************************************************************* */
/*                                      */
/* Description    : UART communication routines              */
/*           Based on AppNote AVR109 - Self-programming      */
/*                                      */
/* FileName     : serial.c                       */
/*                                      */
/* ************************************************************************* */

#include <avr\io.h>

// Following calculation assumes that F_CPU is assigned in 'Project/Options'
#define BAUDRATE    9600   
#define BAUD_PRESCALE (((F_CPU / (BAUDRATE * 16UL))) - 1)


/* definitions for UART control */   
                    // Valid for ATmega328
#define	BAUD_RATE_REG	    UBRR0  // 
#define	UART_STATUS_REG		UCSR0A // OK, checked (but also control reg.)
#define	UART_CONTROL_REG_B	UCSR0B // OK, checked
#define UART_CONTROL_REG_C   UCSR0C // Added for mode setting
#define	ENABLE_TRANSMITTER_BIT	TXEN0  // OK, checked
#define	ENABLE_RECEIVER_BIT	RXEN0  // OK, checked
#define DATA_REGISTER_EMPTY_BIT UDRE0  // Added, for possible speed-up
#define	TRANSMIT_COMPLETE_BIT	TXC0  // OK, checked
#define	RECEIVE_COMPLETE_BIT	RXC0  // OK, checked
#define	UART_DATA_REG		UDR0  // OK, checked


void inituart(void)
{
 BAUD_RATE_REG = (unsigned char)BAUD_PRESCALE;  // Set baud rate: Load the UBRR register

 UART_CONTROL_REG_B = (1 << ENABLE_RECEIVER_BIT)|
          (1 << ENABLE_TRANSMITTER_BIT); // Enable receive + transmit 

 UART_CONTROL_REG_C = (3<<UCSZ00);         // Added: Async. UART, None 
                          // Parity, 8-data, 1 stopbit
                          
}


void sendchar(unsigned char c)
{
 UART_DATA_REG = c;                  // prepare transmission
 while (!(UART_STATUS_REG & (1 << TRANSMIT_COMPLETE_BIT)));// wait until byte sendt
 UART_STATUS_REG |= (1 << TRANSMIT_COMPLETE_BIT);     // delete TXCflag
}


unsigned char recchar(void)
{
 while( !(UART_STATUS_REG & (1 << RECEIVE_COMPLETE_BIT)) ); // wait for data
 return UART_DATA_REG;
}

Testovací program:

main.c

#include <avr\io.h>
#include "serial.h"       // Nasa kniznica... 

int main(void) 
{
 char c;

 DDRD = 0b00000010;
 PORTD = 0b00000011;  // Set TxD pin as an output, RxD input
 
 inituart();

 sendchar('O');
 sendchar('K');
 sendchar('\n');

 for (c=32;c<=127;c++) 
  sendchar(c);

 for (;;) {
   /* Do nothing */
     }
}


printf() na jednočipe?

Ak si napíšete vlastnú funkciu na zobrazenie jedného znaku na displej, alebo pre vyslanie jedného znaku po sériovej linke, potom môžete používať naozaj aj funkciu printf so všetkými jej vymoženosťami. Využívame pre tom knižnicu stdio.h, ktorá sa používa takto:

...
#include <stdio.h>

FILE mystdout = FDEV_SETUP_STREAM(sendchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
               // 'sendchar' je nova funkcia pre jeden znak

int main(void)
{ 
 inituart();	        // Inicializacia seriovej linky
 stdout = &mystdout;      // Odteraz funguje printf();

 printf("Hello, world!");
 return 0;
}

Takto potom môžete používať naozaj aj funkciu printf() so všetkými jej vymoženosťami... Úplne rovnako sa dá implementovať printf() aj na LCD displej, len ho treba na začiatku zinicializovať a namiesto funkcie sendchar napísať niečo ako LCDsendchar().

Kompletný vstup/výstup potom vyzerá takto:

FILE uart_output = FDEV_SETUP_STREAM(sendchar, NULL, _FDEV_SETUP_WRITE);
FILE uart_input = FDEV_SETUP_STREAM(NULL, recchar, _FDEV_SETUP_READ);

int main(void) {

  inituart();
  stdout = &uart_output;
  stdin = &uart_input;
        
  char input;

  while(1) {
    puts("Hello world!");
    input = getchar();
    printf("You wrote %c\n", input);
  }
    
  return 0;
}

Pozn.: pre MiniMEXLE - Prevod TTL úrovní na RS-232 je realizovaný takto - schéma zapojenia, ktorá vychádza z tohoto návodu.


3. Vizualizácia

Vizualizáciu dát môžeme robiť rozlične. Jeden z možných spôsobov je vypisovať po sériovej linke v pravidelných intervaloch holé data a tie potom uložiť ako maticu do Matlabu a tam nakresliť graf, priebeh, čo treba...

Iná možnosť je použiť napr. program StampPlot, ktorý kreslí prichádzajúce data priamo ako graf, s výnimkou reťazcov, ktoré začínajú znakom '!', tie považuje za konfiguračné príkazy.

Download: StampPlotLite1.7

Príklad: AVR StampPlotExample.c Manual: Stamp Plot Manual

Download

Icon Terminal.png Terminal 1.9b

Icon StampPlotLite.png StampPlot Lite 1.7