Operácie

MEMS inteligentné senzory a aktuátory

Z SensorWiki

Novinky

Skúška

Informácia pre študentov riadneho i dištančného štúdia:

Riadny termín 25. 5. 2017 o 8:00 v CD-35 Opravný termín 5. 6. 2017 o 9:00 v D-212

Na skúške smiete používať akékoľvek svoje písomné materiály (prednášky, cvičenia, knihy,...). Zakázané je pripojenie na internet a komunikácia s inými osobami. Skúška slúži na overenie vašich znalostí. Pokus o podvod bude potrestaný okamžitým vylúčením zo skúšky a prepadnutím termínu.


Obsahom skúšky bude:

 • princípy senzorov jednotlivých veličin (obrázok, stručné vysvetlenie) - aj z čítania na doma.
 • niekoľko otázok s výberom správnej možnosti (a,b,c,d)

Skúšku budete písať 60 minút.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI: https://goo.gl/forms/FMAEVKu1dM7xgX6w2


Dotazník

Prosím, pomôžte skvalitniť výučbu tohto predmetu:


Podmienky absolvovania predmetu

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky
 2. Získanie zápočtu z cvičení
 3. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Podmienky na udelenie zápočtu:

 • absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
 • získanie minimálne 2/3 bodov
 • odprezentovanie referátu na prednáške

Prácu študenta kontroluje a zápočty udeľuje cvičiaci daného krúžku.


Bodovanie

 • 10 b. Prezentácia na prednáške
 • 20 b. Za prácu na cvičeniach (aktivita, referáty)
 • 20 b. Semestrálny projekt
 • 50 b. Skúška (písomná)
 • Aktuálny stav bodov

Oznamy

Odkaz na AIS:

Prednášky

Prednášky budú vždy v pondelok od 10:00 do 11:40 v miestnosti T-004. Účasť na prednáškach je povinná.


Prednášajúci: Ing. Richard Balogh, PhD.


Prednášky LS 2018

Slajdy z prednášok

Archív

Archív prednášok 2017: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)


Slajdy z prednášok


/ Zbernica i2cArchív prednášok 2016: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)


 • 2: 22. 2. 2016 Vlastnosti senzorov (charakteristiky).

 • 8+:12. 4. 2016 o 11:00 Prednáška IQRF o bezdrôtových moduloch
 • 9: 18. 4. 2016 Snímače polohy
 • 10: 25. 4. 2016 Snímače polohy II.
 • 11: 2. 5. 2016 Odporové snímače. Analýza tenzometrického mostíka / MEMS snímače tlaku
 • 12: 9. 5. 2016 Snímače mechanických veličín. MEMS inerciálne snímače


Prednášky LS 2015 - archív: Slajdy z prednášok


Cvičenia

Cvičenia sú v utorok od 10:00 v T-004. Cvičenia sú povinné.

Cvičiaci: Ing. Richard Balogh, PhD.
Archív cvičení: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)

2017

2016


ToDo: Ardugraph alebo IoT


Archív návodov na cvičenia


Semestrálne zadanie

Praktický projekt

V rámci cvičení budete pracovať individuálne s vybranými senzormi, ktoré pripojíte k mikropočítaču, navrhnete ukážkový program a všetko zdokumentujete. Podrobnejšie viď MEMS projekty.


Prezentácie 2018

Druhé zadanie je prezentačné: Vybranú tému treba spracovať písomne v rozsahu min. 4 strán a odprezentovať v rámci prednášok cca 10 minút. Ak je pod témou uvedená literatúra, znamená to, že ju MUSÍTE použiť. Okrem toho MOŽETE použiť aj ďalšiu, doplňujúcu. Prezentácia nemá obsahovať veci z prednášky, má ju doplniť o nové informácie. Dodržte prosím časový limit 5-7 minút, nečítajte ale vysvetľujte.

Témy si vyberajte priebežne, aby sme si stihli vypočuť každého a aby témy nadväzovali na prednášanú látku. Témy budú postupne pribúdať. Ak si vyberiete, oznámte to prednášajúcemu, aby nevznikli kolízie.

Vítané sú aj vlastné námety súvisiace s témou. Hodnotí sa zvlášť prezentácia (vystupovanie, koncepcia, slajdy, ukážky - 5 b) a zvlášť písomné spracovanie (úplnosť informácie, použité zdroje a ich citovanie, úprava -- 5 b).

Poznámky k prezentácii: celá strana plná textu je zle. Nepoužívajte cudzie slová a pojmy, ktorým nerozumiete len aby to lepšie vyzeralo. Dodržte a sledujte časovanie. Máte v prezentácii obrázky? Ak nie, je potrebná prezentácia? Musíte byť schopní vysvetliť o čom máte referát aj bez slajdov.


Zadania pre LS 2018

Voľné témy:

Prezentácie 2016

Archív zadaní z predošlých rokov: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)


LS 2016

  1. http://www.google.com/patents/US8724202
  2. https://www.youtube.com/watch?v=RqwL2egaqYY


 1. Zmyslové orgány: hmat
 2. Zmyslové orgány: čuch a chuť
 3. Supravodivosť a magnetizmus, vysokoteplotná sv.
 4. Biele LED - technológie, parametre, princípy
 5. Povrchová akustická vlna -- princíp, využitie, komerčné aplikácie. Vybrať nejaký senzor.
 6. Snímanie priestoru IR žiarením. Zdroje, snímače, typy zariadení. Aktívne a pasívne systémy. Registrujúce (poplašné) zariadenia. Snímanie objektov, pohybu objektov.
 7. Snímanie priestoru IR žiarením 2. Infračervené kamery. Konštrukcie, typy citlivých elementov, pracovné vlnové dĺžky, optika. Teplotný profil, termovízia. Priradenie pseudofarieb.
 8. Analýza prostredia, zisťovanie zloženia plynov. Možnosti zisťovania známych zložiek plynov v zmesi. Možnosti zistenia celkového zloženia plynnej vzorky. Prehľad metód, ich vhodnosť, výhody, nevýhody, obmedzenia, poruchové vplyvy, presnosť, spoľahlivosť, odôvodnenosť a ekonomika nasadenia.
 9. Snímače farby. Princíp činnosti, poruchové veličiny, využitie.
 10. CCD senzory. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 11. CMOS senzory. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 12. Infrasenzory. Princíp, využitie - termokamery. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 13. Stabilizácia obrazu.
 14. Technológia sheet-of-light
 15. PIR senzory
 16. Gyroskopické senzory
 17. MEMS Senzory iné ako akcelerometre
 18. Lambda sonda
 19. Elektronická ochrana tovarov
 20. Kinect
 21. ...


Literatúra

Čítanie na doma

 • Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed., Springer, 2010:
  • Hallov jav (d.ú. str. 103)
  • Siebeckov jav (d.ú. str. 106)
  • Peltierov jav (d.ú. str. 111)

Opakovanie:

 • Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed., Springer, 2010:
  • Snímače tlaku (d.ú. str. 375 - 397)
   • Piezorezistívny jav (d.ú. str. 381)
  • Snímače prietoku (d.ú. str. 399 - 429)
  • Snímače teploty (d.ú. str. 519 - 567)

Z čítania na doma bude otázka na skúške!


ToDo List


Výučbové materiály vytvárané z prostriedkov projektu KEGA 011STU-4/2015 s názvom Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky

Návrat na zoznam cvičení...