Operácie

MEMS inteligentné senzory a aktuátory

Z SensorWiki


Dotazník

Prosím, pomôžte skvalitniť výučbu tohto predmetu:


Novinky


 • Domáca úloha č. 5 Meranie v ME Inspection
  Na exkurzii sme zmerali 5ks kociek Lego DUPLO. Stiahnite si namerané data a zistite, ktorá z kociek nevyhovuje rozmermi. Data boli získané z dvojice laserových snímačov vzdialenosti MicroEpsilon umiestnených voči sebe. Štruktúra dát je nasledovná: prvý stĺpec - horný senzor, druhý stĺpec - spodný senzor, tretí stĺpec - hodnota z IRC snímača, poloha. Data sú oddelené bodkočiarkou. Dáta sú v surovej podobe, nekalibrované. Ako pomôcka môže poslúžiť rozmerový nákres bežnej Lego kocky spolu s informáciou, že Lego DUPLO má rozmery dvojnásobné. Kocky sme merali naprieč, teda data obsahujú dva "štuplíky".
DuploLaserScan.jpg
ModraKockaScan.jpg


Odkaz na AIS:

Prednášky

Prednášky budú vždy v utorok od 8:00 do 9:40 v miestnosti D-208. Účasť na prednáškach je povinná.


Prednášajúci: Ing. Richard Balogh, PhD.


Prednášky LS 2018

Slajdy z prednášok

Archív

Archív prednášok 2017: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)


Slajdy z prednášok


/ Zbernica i2cArchív prednášok 2016: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)


 • 2: 22. 2. 2016 Vlastnosti senzorov (charakteristiky).

 • 8+:12. 4. 2016 o 11:00 Prednáška IQRF o bezdrôtových moduloch
 • 9: 18. 4. 2016 Snímače polohy
 • 10: 25. 4. 2016 Snímače polohy II.
 • 11: 2. 5. 2016 Odporové snímače. Analýza tenzometrického mostíka / MEMS snímače tlaku
 • 12: 9. 5. 2016 Snímače mechanických veličín. MEMS inerciálne snímače


Prednášky LS 2015 - archív: Slajdy z prednášok

Cvičenia

Cvičenia sú v utorok od 10:00 v T-004. Cvičenia sú povinné.

Cvičiaci: Ing. Richard Balogh, PhD.


Archív cvičení: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)

2017

2016


ToDo: Ardugraph alebo IoT


Archív návodov na cvičenia

Semestrálne zadania

Praktický projekt

V rámci cvičení budete pracovať individuálne s vybranými senzormi, ktoré pripojíte k mikropočítaču, navrhnete ukážkový program a všetko zdokumentujete. Podrobnejšie viď MEMS projekty.


Prezentácie 2019

Druhé zadanie je prezentačné: Vybranú tému treba spracovať písomne v rozsahu min. 3 strán a odprezentovať v rámci prednášok cca 10 minút. Ak je pod témou uvedená literatúra, znamená to, že ju musíte použiť. Okrem toho môžete použiť aj ďalšiu, doplňujúcu. Niektoré články sú prístupné len v rámci fakultných počítačov, stiahnite si ich v škole.

Témy si vyberajte priebežne, aby sme si stihli vypočuť každého a aby témy nadväzovali na prednášanú látku. Témy budú postupne pribúdať. Ak si vyberiete, oznámte to prednášajúcemu, aby nevznikli kolízie.

Vítané sú aj vlastné námety súvisiace s témou.

Poznámky k prezentácii: Prezentácia nemá obsahovať veci z prednášky, má ju doplniť o nové informácie. Dodržte prosím časový limit 5-7 minút, nečítajte ale vysvetľujte. Slajd typu celá strana plná textu je zle. Nepoužívajte cudzie slová a pojmy, ktorým nerozumiete len aby to lepšie vyzeralo. Dodržte a sledujte časovanie. Máte v prezentácii obrázky? Ak nie, je vôbec potrebná? Musíte byť schopní vysvetliť o čom máte referát aj bez slajdov.

Hodnotí sa zvlášť prezentácia (vystupovanie, koncepcia, slajdy, ukážky - 5 b) a zvlášť písomné spracovanie (úplnosť informácie, použité zdroje a ich citovanie, úprava -- 5 b).

Zadania pre LS 2019 -- Voľné témy:


Prezentácie 2016-18

Archív zadaní z predošlých rokov: (kliknutím rozbaliť / zbaliť)

LS 2018LS 2016

  1. http://www.google.com/patents/US8724202
  2. https://www.youtube.com/watch?v=RqwL2egaqYY


 1. Zmyslové orgány: hmat
 2. Zmyslové orgány: čuch a chuť
 3. Supravodivosť a magnetizmus, vysokoteplotná sv.
 4. Biele LED - technológie, parametre, princípy
 5. Povrchová akustická vlna -- princíp, využitie, komerčné aplikácie. Vybrať nejaký senzor.
 6. Snímanie priestoru IR žiarením. Zdroje, snímače, typy zariadení. Aktívne a pasívne systémy. Registrujúce (poplašné) zariadenia. Snímanie objektov, pohybu objektov.
 7. Snímanie priestoru IR žiarením 2. Infračervené kamery. Konštrukcie, typy citlivých elementov, pracovné vlnové dĺžky, optika. Teplotný profil, termovízia. Priradenie pseudofarieb.
 8. Analýza prostredia, zisťovanie zloženia plynov. Možnosti zisťovania známych zložiek plynov v zmesi. Možnosti zistenia celkového zloženia plynnej vzorky. Prehľad metód, ich vhodnosť, výhody, nevýhody, obmedzenia, poruchové vplyvy, presnosť, spoľahlivosť, odôvodnenosť a ekonomika nasadenia.
 9. Snímače farby. Princíp činnosti, poruchové veličiny, využitie.
 10. CCD senzory. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 11. CMOS senzory. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 12. Infrasenzory. Princíp, využitie - termokamery. Najnovšie technológie -- parametre, dosiahnuté výsledky (počet pixlov, citlivosť,...)
 13. Stabilizácia obrazu.
 14. Technológia sheet-of-light
 15. PIR senzory
 16. Gyroskopické senzory
 17. MEMS Senzory iné ako akcelerometre
 18. Lambda sonda
 19. Elektronická ochrana tovarov
 20. Kinect
 21. ...
Domáce úlohy


Čítanie na doma

 • Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed., Springer, 2010:
  • Hallov jav (d.ú. str. 103)
  • Siebeckov jav (d.ú. str. 106)
  • Peltierov jav (d.ú. str. 111)

Opakovanie:

 • Jacob Fraden: Handbook of Modern Sensors. 4th ed., Springer, 2010:
  • Snímače tlaku (d.ú. str. 375 - 397)
   • Piezorezistívny jav (d.ú. str. 381)
  • Snímače prietoku (d.ú. str. 399 - 429)
  • Snímače teploty (d.ú. str. 519 - 567)

Z čítania na doma bude otázka na skúške!

Podmienky absolvovania predmetu

 1. Znalosť odprezentovanej problematiky z prednášok a cvičení
 2. Získanie zápočtu z cvičení
 3. Získanie potrebného počtu bodov na skúške (min. 50% písomky)


Podmienky na udelenie zápočtu:

 • absolvovanie všetkých cvičení (max. 1 ospravedlnená neúčasť)
 • získanie minimálne 2/3 bodov
 • odprezentovanie referátu na prednáške

Prácu študenta kontroluje a zápočty udeľuje cvičiaci daného krúžku.


Bodovanie

 • 10 b. Prezentácia na prednáške (nutná podmienka k zápočtu)
 • 10 b. Domáce úlohy
 • 15 b. Za prácu na cvičeniach (aktivita, referáty)
 • 15 b. Semestrálny projekt
 • 50 b. Skúška (písomná)
 • Aktuálny stav bodov


Literatúra


ToDo List


Výučbové materiály vytvárané z prostriedkov projektu KEGA 011STU-4/2015 s názvom Elektronické pedagogicko-experimentálne laboratóriá mechatroniky

Návrat na zoznam cvičení...