Operácie

Dvojosí MEMS akcelerometer: Rozdiel medzi revíziami

Z SensorWiki

(Algoritmus a program)
(Algoritmus a program)
Riadok 76: Riadok 76:
 
Serial.println("starting up L3G4200D");
 
Serial.println("starting up L3G4200D");
 
setupL3G4200D(2000); // Nastavenie L3G4200 na 2000 deg/sec
 
setupL3G4200D(2000); // Nastavenie L3G4200 na 2000 deg/sec
 +
 +
delay(1500); //čakanie, kým je senzor pripravený
 +
}
 
</source>
 
</source>
 
<source lang="c">
 
<source lang="c">
Riadok 88: Riadok 91:
 
Serial.println(z);
 
Serial.println(z);
  
delay(100); //Delay aby boli hodnoty citatelnejsie
+
delay(100); //Delay aby boli hodnoty čitatelnejsie
 
}
 
}
/*funkcia na ziskanie aktualnych suradnic x,y,z*/
+
/*funkcia na získanie aktuálnych súradníc x,y,z*/
 
void getGyroValues(){
 
void getGyroValues(){
  
Riadok 109: Riadok 112:
 
<source lang="c">
 
<source lang="c">
 
void writeRegister(int deviceAddress, byte address, byte val) {
 
void writeRegister(int deviceAddress, byte address, byte val) {
Wire.beginTransmission(deviceAddress); // zaciatok prenosu do zariadenia
+
Wire.beginTransmission(deviceAddress); // začiatok prenosu do zariadenia
 
Wire.write(address); // poslanie adresy registra
 
Wire.write(address); // poslanie adresy registra
Wire.write(val); // poslanie hodnoty na zapis
+
Wire.write(val); // poslanie hodnoty na zápis
 
Wire.endTransmission(); // koniec prenosu
 
Wire.endTransmission(); // koniec prenosu
 
}
 
}
Riadok 122: Riadok 125:
 
Wire.endTransmission();
 
Wire.endTransmission();
  
Wire.requestFrom(deviceAddress, 1); // nacitanie bytu
+
Wire.requestFrom(deviceAddress, 1); // načítanie bytu
  
 
while(!Wire.available()) {
 
while(!Wire.available()) {
// waiting
+
// čakanie
 
}
 
}
  
Riadok 137: Riadok 140:
 
<source lang="c">
 
<source lang="c">
 
void setup() {
 
void setup() {
   size(200,200);            // Velkost pozadia
+
   size(200,200);            // Veľkosť pozadia
 
    
 
    
//println(Serial.list());    // List dostupnych portov
 
 
   
 
   
 
  println(Serial.list()[4]);
 
  println(Serial.list()[4]);
 
    
 
    
                             // Vyber portu
+
                             // Výber portu
 
  port = new Serial(this, Serial.list()[4], 9600);  
 
  port = new Serial(this, Serial.list()[4], 9600);  
 
}
 
}
//Funkcia ktora vykresly farebne pozadie
+
//Funkcia, ktorá vykresly farebné pozadie
 
void draw() {
 
void draw() {
 
         // Na farbu su pouzite udaje zo serial portu.   
 
         // Na farbu su pouzite udaje zo serial portu.   
Riadok 154: Riadok 156:
 
void serialEvent(Serial port) {
 
void serialEvent(Serial port) {
  
   // Udaje zo serial portu su nacitavane zo serialEvent()  
+
   // Údaje zo serial portu sú načítané zo serialEvent()  
  
 
   String input = port.readStringUntil(lf);
 
   String input = port.readStringUntil(lf);

Verzia zo dňa a času 05:07, 14. máj 2019

Autori: Matej Furmánek, Ľubomír Halač
Študijný odbor: Aplikovaná mechatronika a elektromobilita 1. Ing. (2019)

Zadanie

Využite dvojosí MEMS akcelometer L3G4200D na vytvorenie aplikácie ktorá bude podľa zmeny súradníc akcelometra meniť barvu pozadia programu.

Úlohy

 • Nájdite si datasheet k danému senzoru
 • Nájdite si schémy zapojenia dosky
 • Na základe predošlých vedomostí navrhnite spôsob pripojenia k riadiacej jednotke
 • Napíšte základný demonštračný program využívajúci vaše funkcie
 • Vymyslite a demonštrujte vhodnú aplikáciu
Parallax L3G4200D.jpgLiteratúra:

Komponenty

Na vypracovanie zadania sme použili nasledujúce komponenty:

 • 1 x Vývojová doska Arduino
 • 1 x dvojosí MEMS akcelometer L3G4200D
 • 1 x Mini USB kábel
 • Prepojovacie kábliky
 • Software - Arduino IDE
 • Software - Processing

Analýza

L3G4200D je 3-osový snímač uhlovej rýchlosti s digitálnym sériovým rozhraním I2C a SPI. Modul sníma plnú stupnicu ± 250 / ± 500 / ± 2000 dps a je schopný merať rýchlosti s voliteľnou šírkou pásma. Modul L3G4200D môže byť nakonfigurovaný na generovanie signálov prerušení nezávislým budením. Prahové hodnoty a časovanie generátora prerušení sú programovateľné používateľom za behu.

Vlastnosti

 • Napájacie napätie: 3V - 5V
 • Merací rozsah: 250 / 500 / 2000 dps
 • Prevádzková teplota: -40°C až +85°C

Rozhrania

 • I2C (až do 400 kHz)
 • SPI (10 MHz)


Popis riešenia

Schéma zapojenia MEMS akcelerometra k arduinu SchemaZap.png GyroskopCurcuit.jpg

Algoritmus a program

Program bol napísaný v jazyku C a otestovaný v Arduinou IDE. Jeho úlohou je vyčítať x, y, z súradnice z L3G4200D a následne tieto údaje vypísať na sériovú linku.

int L3G4200D_Address = 105; 
/*Nastavenie I2C adresy*/

int x;
int y;
int z;

void setup(){

Wire.begin();
Serial.begin(9600);

Serial.println("starting up L3G4200D");
setupL3G4200D(2000); // Nastavenie L3G4200 na 2000 deg/sec

delay(1500); //čakanie, kým je senzor pripravený
}
void loop(){
getGyroValues(); // Update hodnoty x, y, a z


Serial.print(x);
Serial.print(",");
Serial.print(y);
Serial.print(",");
Serial.println(z);

delay(100); //Delay aby boli hodnoty čitatelnejsie
}
/*funkcia na získanie aktuálnych súradníc x,y,z*/
void getGyroValues(){

byte xMSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x29);
byte xLSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x28);
x = ((xMSB << 8) | xLSB);

byte yMSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x2B);
byte yLSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x2A);
y = ((yMSB << 8) | yLSB);

byte zMSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x2D);
byte zLSB = readRegister(L3G4200D_Address, 0x2C);
z = ((zMSB << 8) | zLSB);
}
void writeRegister(int deviceAddress, byte address, byte val) {
Wire.beginTransmission(deviceAddress); // začiatok prenosu do zariadenia
Wire.write(address); // poslanie adresy registra
Wire.write(val); // poslanie hodnoty na zápis
Wire.endTransmission(); // koniec prenosu
}

int readRegister(int deviceAddress, byte address){

int v;
Wire.beginTransmission(deviceAddress);
Wire.write(address); // registracia na citanie
Wire.endTransmission();

Wire.requestFrom(deviceAddress, 1); // načítanie bytu

while(!Wire.available()) {
// čakanie
}

v = Wire.read();
return v;
}

Uzivatelské rozhranie sme vytvorili v Processingu

void setup() {
 size(200,200);       // Veľkosť pozadia
 
 
 println(Serial.list()[4]);
 
               // Výber portu
 port = new Serial(this, Serial.list()[4], 9600); 
}
//Funkcia, ktorá vykresly farebné pozadie
void draw() {
    // Na farbu su pouzite udaje zo serial portu.  
 background(r,g,b); 
}

void serialEvent(Serial port) {

 // Údaje zo serial portu sú načítané zo serialEvent() 

 String input = port.readStringUntil(lf);
 if(input!=null){
  println(input);
  int[] vals = int(splitTokens(input, ","));
  if(vals[0]<0){
   vals[0]=0;
  }
  if(vals[1]<0){
   vals[1]=0;
  }
  if(vals[2]<0){
   vals[2]=0;
  }
  r = vals[0]/100;
  g = vals[1]/100;
  b = vals[2]/100;
   println( "R:" + r);
   println( "G:" + g);
   println( "B:" + b);
 }

Kompletný zdrojový kód: cube.pde a gyroskop.ino

Overenie

Nezabudnite napísať čosi ako užívateľský návod. Z neho by malo byť jasné čo program robí, ako sa prejavuje a aké má užívateľské rozhranie (čo treba stlačiť, čo sa kde zobrazuje). Ak ste namerali nejaké signály, sem s nimi. Ak je výsledkom nejaký údaj na displeji, odfotografujte ho.

Kľúčové slová 'Category', ktoré sú na konci stránky nemeňte.


Späť na zoznam projektov...